HEAL DSpace

Γεωμετρική τεκμηρίωση βυθισμένου μνημείου

Αποθετήριο DSpace/Manakin

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.author Χουβαρδά, Ιωάννα el
dc.contributor.author Chouvarda, Ioanna en
dc.date.accessioned 2014-11-05T10:03:41Z
dc.date.available 2014-11-05T10:03:41Z
dc.date.issued 2014-11-05
dc.identifier.uri http://dspace.lib.ntua.gr/handle/123456789/39477
dc.rights Default License
dc.subject Αποτύπωση el
dc.subject Γεωμετρική τεκμηρίωση el
dc.subject Μνημείο el
dc.subject Υποβρύχια φωτογραμμετρία el
dc.subject Geometric documentation en
dc.subject Submerged en
dc.subject Monument en
dc.subject Photogrammetric documentation en
dc.title Γεωμετρική τεκμηρίωση βυθισμένου μνημείου el
heal.type bachelorThesis
heal.generalDescription Εφαρμογή Φωτογραμμετρικής Μεθόδου για τη Γεωμετρική Τεκμηρίωση Βυθισμένου Μνημείου el
heal.classification Υποβρύχιες Αποτυπώσεις el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2014-10-30
heal.abstract Αντικείμενο της διπλωματικής αυτής εργασίας είναι η γεωμετρική τεκμηρίωση βυθισμένου μνημείου. Αρχικά γίνεται επισκόπηση σε αντίστοιχες φωτογραμμετρικές εφαρμογές σε περιβάλλον αέρα – νερού και σε υποβρύχιο περιβάλλον. Οι δυσκολίες αντίστοιχων αποτυπώσεων βυθισμένων αντικειμένων προκύπτουν από τις συνθήκες του δυναμικού περιβάλλοντος στο οποίο βρίσκονται και από την επίδραση της διάθλασης - όταν πρόκειται για φωτογραμμετρικές αποτυπώσεις. Εν συνεχεία περιγράφεται η εφαρμογή σε ποντισμένα κτιριακά κατάλοιπα. Το αντικείμενο μελέτης βρίσκεται στην περιοχή Δάρδιζας δ.δ. Ερμιόνης, σε βάθος έως 2.5m και βάσει αρχαιολογικής έρευνας τοποθετείται χρονικά στην υστερορρωμαϊκή/πρωτοβυζαντινή περίοδο. Λόγω συνδυασμού δυσκολιών, που αναφέρονται, τελικά δεν τεκμηριώθηκε γεωμετρικά το αντικείμενο στο σύνολό του. Το τμήμα του μνημείου που αποτυπώθηκε βρίσκεται σε βάθος έως 1.20m. Φωτογραφήθηκε με ειδικό τρίποδα με δυνατότητα ανύψωσης 7.5m έως 8m και μετρήθηκαν ως φωτοσταθερά σημεία, φυσικά σημεία στο αντικείμενο και στο βυθό. Με την εκτέλεση των απαραίτητων φωτογραμμετρικών διαδικασιών, που συνοψίζονται σε αποκατάσταση εσωτερικού προσανατολισμού- εκτέλεση σχετικού και απόλυτου προσανατολισμού- δημιουργία ψηφιακού μοντέλου επιφανείας (ΨΜΕ), παρήχθη τελικά το φωτομωσαϊκό του αντικειμένου το οποίο και παρατίθεται. Γίνεται ο έλεγχος γεωμετρικής ακρίβειας του φωτομωσαϊκού με επιτόπιες μετρήσεις στο αντικείμενο και ελέγχεται η πιθανότητα ύπαρξης συστηματικού σφάλματος. Στη συνέχεια, συγκρίνεται με ένα δεύτερο φωτομωσαϊκό που προέκυψε από τις γειτονικές φωτογραφίες των ίδιων στερεομοντέλων και διαπιστώνεται η ταύτιση της οριζοντιογραφικής τους ακρίβειας. Επιπλέον, παρατίθενται δύο μηκοτομές για την ενδεικτική απεικόνιση του βαθμού διατήρησης της υφιστάμενης τοιχοποιίας στο χρόνο. Τέλος, αξιολογείται η φωτογραμμετρική διαδικασία σταδιακά αλλά και στο σύνολό της, και αναφέρονται οι παράγοντες που υποβάθμισαν την ακρίβεια του τελικού προϊόντος και οι προϋποθέσεις βελτίωσής της. el
heal.abstract The objective of this diploma thesis is the geometric documentation of a submerged monument. At first, a brief representation of the relevant photogrammetric procedures is being done both in air-water and in an underwater environment. Several difficulties which may occur in underwater documentations result from the conditions of the dynamic environment in which the monuments are located along with the effect of refraction- when dealing with photogrammetric documentation. Then the application on submerged buildings is described. The part of the monument, which has been examined, is located in the area of Dardiza of the Municipality of Hermione and in depth of 2.5m underwater. According to the archaeological findings, the monument belongs to the Late Roman era. Due to the difficulties which have been mentioned, the whole object was not eventually geometrically documented. The part of the monument that was documented is located in a depth of 1.20m. It was photographed with a special tripod with the capability to elevate the camera up to 7.5m - 8m. The ground control points measured were situated both on the monument and on the seabed. Having performed all the necessary photogrammetric procedures, which include the restoration of interior orientation, the relative orientation, the bundle adjustment and the production of a digital surface model (DTM), the photo-mosaic of the object was finally produced. The geometric accuracy of the photo-mosaic was examined by applying measurements on the monument. The possibility of the existence of systematic error is also checked. Additionally, a second photo-mosaic was produced in order to compare it with the original. This photo-mosaic resulted from nearby photos of the same stereo-pairs. From this comparison, it was established that the two photo-mosaics shared the same horizontal accuracy. In order to have a better representation of the existing masonry through time, two longitudinal profiles were produced. In conclusion, the whole photogrammetric procedure was evaluated both step by step and in total and different parameters, which may have affected the accuracy of the final product, as well as the preconditions for its improvement were presented. en
heal.advisorName Γεωργόπουλος, Ανδρέας el
heal.committeeMemberName Ιωαννίδης, Χαράλαμπος el
heal.committeeMemberName Σταθάς, Δημοσθένης el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών. Tομέας Τοπογραφίας. Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 83 σ.
heal.fullTextAvailability true


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στην ακόλουθη συλλογή(ές)

Εμφάνιση απλής εγγραφής