HEAL DSpace

Για μια αρχιτεκτονική από φως, στο δρόμο που χάραξε ο Le Corbusier

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Τριάντη, Ευφροσύνη el
dc.contributor.author Υπερηφάνου, Θεοδώρα Δ. el
dc.contributor.author Iperifanou, Theodora D. en
dc.date.accessioned 2014-11-07T11:00:07Z
dc.date.available 2014-11-07T11:00:07Z
dc.date.copyright 2014-07-16 -
dc.date.issued 2014-11-07
dc.date.submitted 2014-07-16 -
dc.identifier.uri http://dspace.lib.ntua.gr/handle/123456789/39526
dc.description 90 σ. el
dc.description Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο--Μεταπτυχιακή Εργασία. Διεπιστημονικό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) 1η Κατεύθυνση Σπουδών “Περιβάλλον και Ανάπτυξη” el
dc.description.abstract Η εργασία αυτή που έχει τίτλο « Για μία αρχιτεκτονική από φως..στο δρόμο που χάραξε ο Le Corbusier » πραγματεύεται το ρόλο και τη σημασία του φυσικού φωτός στην αρχιτεκτονική μέσα από τα εμπνευσμένα έργα του Le Corbusier ως και τα σύγχρονα έργα της παγκόσμιας αρχιτεκτονικής σύνθεσης. Το φως μελετήθηκε ως συνιστώσα της σκέψης του Le Corbusier ικανή να ορίσει τη δική του αρχιτεκτονική, αλλά και ως βασικός παράγοντας των έργων του. O Le Corbusier θεωρεί ότι το φως στην αρχιτεκτονική αντιπροσωπεύει την εγγύηση καλών συνθηκών διαβίωσης και υγιεινής, ενώ παράλληλα προσπαθεί μέσω του φωτός να εφαρμόσει στα κτήρια του τη δομή της φύσης που τη θεωρεί ως το τελειότερο σύστημα εξέλιξης. H εργασία διαρθρώνεται σε τρία κύρια μέρη. Στο πρώτο μελετάται η σχέση του φωτός με τη φύση και την υγιεινή και πως τα «πέντε σημεία» για την αρχιτεκτονική του Le Corbusier αποσκοπούν στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης μέσω του καλού φωτισμού και αερισμού των κτηρίων. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στη σημασία και την επίδραση του φωτός στα κτήρια σε σχέση με τα χρώματα και τα υλικά που χρησιμοποιούνται. Στο δεύτερο μέρος αναλύονται κάποια από τα κυριότερα έργα του Le Corbusier και διερευνάται η επίδραση που είχε η χρήση του φυσικού φωτός σε αυτά. Στο τρίτο μέρος , τέλος, μελετάται η πορεία της αρχιτεκτονικής δημιουργίας συνυφασμένης με την έννοια του φωτός στο πέρασμα του χρόνου, φτάνοντας σε σημαντικά σύγχρονα παραδείγματα αρχιτεκτονικής που καταλήγουν να αντιμετωπίζουν τις ιδιότητες και τη σημασία του φυσικού φωτός με την ίδια λογική του μεγάλου τους εμπνευστή, Le Corbusier. Τελικά συμπεραίνουμε ότι το φως είναι για τον άνθρωπο η απαραίτητη προϋπόθεση που του επιτρέπει να αντιληφθεί τον χώρο και την κίνηση. Επιπλέον, ορίζει το χώρο, αναδεικνύει τα χρώματα, αποκαλύπτει τις περίπλοκες λεπτομέρειες της υφής και της φόρμας και έχει τη δύναμη να μεταμορφώνει δραματικά την ατμόσφαιρα κάθε εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Το φως αποκαλύπτει τον κόσμο – είναι όμως και δημιουργός του. el
dc.description.abstract This essay , entitled "Towards an architecture of natural light .. laid by Le Corbusier' standards» discusses the role and importance of natural light in architecture through the inspiring works of Le Corbusier till the contemporary works of worldwide architectural synthesis . The light was studied as a component of Le Corbusier's thought ,able to set his own architecture , but also as a factor of his works. Le Corbusier thinks that light in architecture represents the security ,the welfare and hygiene , trying through it to apply to his buildings the structure of nature that represents the perfect system of evolution. This essay is divided in three main parts. The first part focuses on the relationship between the light and the nature and hygiene. Furthermore, it includes an analysis of how Le Corbusier’ s “five points” for architecture aim to improve living conditions through adequate lighting and ventilation. Additionally, the importance and impact of light on the selection of colors and materials to be used in constructions is also explored. The second part of this work analyzes his most renowned buildings, focusing on the impact that the impeccable utilization of light had on their design and construction The third part , finally , study the progression of architectural creativity, associated with the natural lighting ,attaching significant examples of modern architecture that end up facing the properties and importance of natural light with the same sense like their great inspirer , Le Corbusier. Finally we are led to the conclusion that natural light provides for the human being the necessary condition that allows him to perceive space and movement. In addition , natural light provides the space, brings the colors , reveals the intricacies of texture and form and has the power to dramatically transform the atmosphere of any interior or exterior space. The light reveals the world - but it is also the creator . en
dc.description.statementofresponsibility Θεοδώρα Δ. Υπερηφάνου el
dc.language.iso el en
dc.rights ETDFree-policy.xml en
dc.subject Αρχιτεκτονική el
dc.subject Φως el
dc.subject Τομπάζης, Αλέξανδρος el
dc.subject Παραδείγματα αρχιτεκτονικής el
dc.subject Φως και φύση el
dc.subject Ελεύθερη κάτοψη el
dc.subject Φως και αρχιτεκτονική el
dc.subject Φυσικός φωτισμός el
dc.subject Παρθενώνας και φως el
dc.subject Le corbusier fr
dc.subject Villa savoye fr
dc.subject Pilotis en
dc.subject Notre dame du haute roncham fr
dc.subject Fatima en
dc.subject Light architecture en
dc.subject Architecture and light en
dc.subject Free plan en
dc.subject Unite d'ahabitation fr
dc.subject Roof garden en
dc.title Για μια αρχιτεκτονική από φως, στο δρόμο που χάραξε ο Le Corbusier el
dc.title.alternative Architecture of light at the footprints of Le Corbusier en
dc.type masterThesis el (en)
dc.date.accepted 2014-07-10 -
dc.date.modified 2014-07-16 -
dc.contributor.advisorcommitteemember Τζουβαδάκης, Ιωάννης el
dc.contributor.advisorcommitteemember Σωτηροπούλου, Αλεξάνδρα el
dc.contributor.committeemember Τριάντη, Ευφροσύνη el
dc.contributor.committeemember Τζουβαδάκης, Ιωάννης el
dc.contributor.committeemember Σωτηροπούλου, Αλεξάνδρα el
dc.contributor.department Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών. el
dc.date.recordmanipulation.recordcreated 2014-11-07 -
dc.date.recordmanipulation.recordmodified 2014-11-07 -


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record