HEAL DSpace

Πειραματική διερεύνηση θλιπτικής και καμπτικής αντοχής ινοπλισμένου και θερμικά καταπονημένου σκυροδέματος

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Σοφιανός, Αλέξανδρος el
dc.contributor.author Γιατζίδης, Γεώργιος Α. el
dc.contributor.author Giatzidis, George A. en
dc.date.accessioned 2014-11-14T11:38:59Z
dc.date.available 2014-11-14T11:38:59Z
dc.date.copyright 2014-07-29 -
dc.date.issued 2014-11-14
dc.date.submitted 2014-07-29 -
dc.identifier.uri http://dspace.lib.ntua.gr/handle/123456789/39640
dc.description 107 σ. el
dc.description Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο--Μεταπτυχιακή Εργασία. Διεπιστημονικό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) “Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπόγειων Έργων” el
dc.description.abstract Η εκδήλωση πυρκαγιάς είναι ένα από τα δυσμενέστερα συμβάντα που μπορεί να αντιμετωπιστούν κατά τη διάρκεια λειτουργίας μίας σήραγγας. Τέτοια περιστατικά έχουν συμβεί αρκετές φορές στο παρελθόν, με το κόστος τους να ανέρχεται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ αλλά και πολλές εργατοώρες, πρωτίστως δε, σε απώλειες πολλών ανθρώπινων ζωών. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση των επιπτώσεων της θερμικής καταπόνησης άοπλου και ινοπλισμένου σκυροδέματος με διαφορετικές περιεκτικότητες ινών, 20, 30 και 40kg/m3, υπό μονοαξονική θλίψη και κάμψη. Για την παρασκευή των δοκιμίων χρησιμοποιήθηκε ο ίδιος τύπος ινών και η θερμική καταπόνηση πραγματοποιήθηκε σε θερμοκρασία 250 οC. Η θερμοκρασία αυτή επιλέχθηκε με την παραδοχή ότι το σκυρόδεμα θα έχει προηγουμένως προστατευτεί με χρήση θερμομονωτικού γεωπολυμερούς, που έχει αναπτυχθεί στο εργαστήριο Τεχνολογίας Διάνοιξης Σηράγγων. Με βάση τα αποτελέσματα των μετρήσεων και τη σύγκρισή τους με μη θερμικά καταπονημένα δοκίμια ίδιων συστάσεων, που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια άλλης διπλωματικής εργασίας της Κορδή Ρεγγίνας (Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ), εξήχθησαν συμπεράσματα τόσο για την επίδραση αυτών καθαυτών των ινών όσο και της περιεκτικότητάς τους στο θερμικά καταπονημένο σκυρόδεμα καθώς και η βέλτιστη αναλογία ινών για την επίτευξη καλύτερων αντοχών ινοπλισμένου σκυροδέματος. Πιο συγκεκριμένα, στα δύο πρώτα κεφάλαια γίνεται αναφορά στο ινοπλισμένο σκυρόδεμα και ειδικότερα στο εκτοξευόμενο. Στο τρίτο κεφάλαιο, περιγράφονται οι εργαστηριακές δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν, της θλίψης και της κάμψης, και στο τέταρτο, το φαινόμενο των πυρκαγιών στις σήραγγες και οι επιπτώσεις τους. Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο, αναλύεται η πειραματική διαδικασία και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των δοκιμών που οδηγούν στην εξαγωγή συμπερασμάτων και παρατηρήσεων, στο έκτο και τελευταίο κεφάλαιο. el
dc.description.abstract Fire in tunnels is one of the worst incidents that can occur during the construction and the operation of a tunnel. Such incidents have occured several times in the past, costing a lot of money, many man-hours and, mainly, losses of many lives. The purpose of this thesis is to investigate the effect of thermal stress to non- and reinforced concrete with steel fibers in three different contents of fibers, 20, 30 and 40kg/m3, under uniaxial compression and bending. For the preparation of the specimens on type of fiber was used and the thermal stress was imposed to them at the temperature of 250° C. This temperature was chosen based on the assumption that the concrete was previously protected using thermal insulation geopolymeres, which has been developed in the Tunnelling laboratory of NTUA. Based on the results of the measurements and their comparison with then non heat exposured speciments of the same synthesis, made in the context of another thesis of Kordi Regina (Civil Engineer AUTH), conclusions were reached regarding the effect of both fibers and their content in heat exposured concrete and the optimal ratio of fibers to achieve better strength of fiber reinforced concrete. More specifically, in the two first chapters, reinforced concrete is being analyzed and shotcrete in particular. In the third chapter, the conducted laboratory tests are described, uniaxial compression and bending test, and in the fourth, fires in tunnels and their effects are listed. Finally, in the fifth chapter the experimental procedure is presented as long as the results of the test which lead to conclusions and observations in the sixth and last chapter. en
dc.description.statementofresponsibility Γιατζίδης Γεώργιος el
dc.language.iso el en
dc.rights ETDFree-policy.xml en
dc.subject Ινοπλισμένο σκυρόδεμα el
dc.subject Δοκιμή θλίψης el
dc.subject Δοκιμή κάμψης el
dc.subject Περιεκτικότητα σε ίνες el
dc.subject Χαλύβδινες ίνες el
dc.subject Θερμική καταπόνηση el
dc.subject Fiber reinforced concrete en
dc.subject Compression test en
dc.subject Bending test en
dc.subject Fiber contents en
dc.subject Steel fibers en
dc.subject Thermal exposure en
dc.title Πειραματική διερεύνηση θλιπτικής και καμπτικής αντοχής ινοπλισμένου και θερμικά καταπονημένου σκυροδέματος el
dc.title.alternative Experimental investigation of compressive and flexural strength of steel fiber reinforced and thermal exposured concrete en
dc.type masterThesis el (en)
dc.date.accepted 2014-07-24 -
dc.date.modified 2014-07-29 -
dc.contributor.advisorcommitteemember Νομικός, Παύλος el
dc.contributor.advisorcommitteemember Μπαδογιάννης, Ευστράτιος el
dc.contributor.committeemember Σοφιανός ,Αλέξανδρος el
dc.contributor.committeemember Νομικός, Παύλος el
dc.contributor.committeemember Μπαδογιάννης ,Ευστράτιος el
dc.contributor.department Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών el
dc.date.recordmanipulation.recordcreated 2014-11-14 -
dc.date.recordmanipulation.recordmodified 2014-11-14 -


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record