HEAL DSpace

Ανάλυση του πλαισίου που διέπει την κατασκευή και λειτουργία του δικτύου ποδηλατοδρόμων του Δήμου Βριλησσίων και σύγκριση με την Ευρωπαϊκή εμπειρία.

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Μακρής, Κωνσταντίνος el
dc.contributor.author Μαλιαχόβας, Αναστάσιος el
dc.contributor.author Makris, Konstantinos en
dc.contributor.author Maliachovas, Anastasios en
dc.date.accessioned 2015-01-23T08:50:39Z
dc.date.available 2015-01-23T08:50:39Z
dc.date.issued 2015-01-23
dc.identifier.uri http://dspace.lib.ntua.gr/handle/123456789/40107
dc.rights Default License
dc.subject Βιώσιμη κινητικότητα el
dc.subject Δίκτυο ποδηλατοδρόμων el
dc.subject Δήμος Βριλησσίων el
dc.subject Κοπεγχάγη el
dc.subject Ερωτηματολόγιο el
dc.subject Sunstainable mobility en
dc.subject Municipality of Vrilissia en
dc.subject Copenhagen en
dc.subject Cycle network en
dc.subject Questionnarie en
dc.title Ανάλυση του πλαισίου που διέπει την κατασκευή και λειτουργία του δικτύου ποδηλατοδρόμων του Δήμου Βριλησσίων και σύγκριση με την Ευρωπαϊκή εμπειρία. el
dc.title Analysis of the framework for the construction and operation of the Municipality Vrilissia cycle network and comparison with the European experience. en
heal.type bachelorThesis
heal.classification Αστικό δίκτυο ποδηλατόδρομων el
heal.classification Νομοθετικό πλαίσιο el
heal.classification Urban cycle network en
heal.classification Legislative framework en
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2014-11-04
heal.abstract Η βιώσιμη κινητικότητα προάγεται σήμερα ως η βέλτιστη λύση των κυκλοφοριακών προβλημάτων των πόλεων, με το ποδήλατο να κατέχει εξέχουσα θέση. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι η παρουσίαση του ισχύοντος νομικού και τεχνικού πλαισίου που διέπει την κατασκευή ποδηλατοδρόμων στο αστικό ιστό των ελληνικών πόλεων, καθώς και η σύγκριση ενός εγχώριου υφιστάμενου δικτύου ποδηλατοδρόμων με την διεθνή πραγματικότητα. Πηγές της εργασίας αποτέλεσαν πανεπιστημιακά συγγράμματα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, η βιβλιοθήκη του Ε.Μ.Π., η βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ε., πρακτικά συνεδρίων και άλλων εκπαιδευτικών φορέων μηχανικών, καθώς και πληθώρα ιστοσελίδων στο διαδίκτυο. Επιπροσθέτως, στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας καταγράφηκε η άποψη των χρηστών του ποδηλατοδρόμου του Δήμου Βριλησσίων με χρήση κατάλληλα διαμορφωμένου ερωτηματολογίου και έρευνας πεδίου, που διενεργήθει μέσω προσωπικών συνεντεύξεων στην περιοχή μελέτης. Τέλος, έπειτα από επικοινωνία με τις αρμόδιες Αρχές του Δήμου Βριλησσίων αποκομίστηκαν λεπτομερή στοιχεία για το έργο ποδηλατοδρόμων του Δήμου. Η Μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν η καταγραφή και ανάλυση του τρόπου με τον οποίο προάγεται η ένταξη του ποδηλάτου στις Ευρωπαϊκές χώρες στο πλαίσιο της βιώσιμης κινητικότητας, ενώ δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην αναλυτική παρουσίαση του νομικού και κατασκευαστικού πλαισίου που διέπει την ένταξή του στην χώρα μας. Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάστηκε το εγχώριο παράδειγμα του δικτύου ποδηλατοδρόμων του Δήμου Βριλησσίων καθώς και το παράδειγμα της πόλης της Κοπεγχάγης, διενεργώντας παράλληλα μια συγκριτική μελέτη των δυο δικτύων. Η δομή της διπλωματικής εργασίας είναι η ακόλουθη: Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια σύντομη περιγραφή των εννοιών της αστικής κινητικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης, ενώ ταυτόχρονα αναλύεται ο ρόλος του ποδηλάτου στα πλαίσια της βιώσιμης κινητικότητας. Τέλος, γίνεται παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης τόσο στον Ευρωπαϊκό όσο και στο Ελλαδικό χώρο. Στο δεύτερο κεφάλαιο καταγράφονται οι πολιτικές δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και πρωτοβουλίες Ευρωπαϊκών οργανισμών που στόχο έχουν την προώθηση του ποδηλάτου. Στο τρίτο κεφάλαιο παρατίθεται αναλυτικά το ισχύον νομικό πλαίσιο για την κατασκευή ποδηλατοδρόμων στην Ελλάδα, καθώς και τα σημεία που ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας αναφέρεται στο ποδήλατο, ενώ αναλύονται οι πιο πρόσφατα κατατεθειμένες προτάσεις βελτιώσεώς του. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται εκτενής καταγραφή του υφισταμένου δικτύου ποδηλατοδρόμων του Δήμου Βριλησσίων, καθώς και των μελλοντικών επεκτάσεων όπως περιγράφονται στον σχεδιασμό. Επίσης, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα και συμπεράσματα που προέκυψαν από έρευνα που διενεργήθει σε δείγμα ποδηλατιστών της περιοχής με προσωπικές συνεντεύξεις και χρήση ερωτηματολογίου. Στο πέμπτο κεφάλαιο παρατίθεται το παράδειγμα της Κοπεγχάγης. Αναλύονται τα στάδια και οι πολιτικές αποφάσεις που οδήγησαν ώστε να καταστεί η πόλη μια από τις πλέον φιλικές προς στο ποδήλατο παγκοσμίως. Εν συνεχεία, στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το ισχύον τεχνικό πλαίσιο για την μελέτη και την κατασκευή ποδηλατοδρόμων στην Ελλάδα. Εν κατακλείδι, η διπλωματική εργασία ολοκληρώνεται με το έβδομο κεφάλαιο, όπου καταγράφονται τα τελικά συμπεράσματά της. el
heal.abstract Sustainable mobility is promoted today as the best solution to the transport problems that cities face, and the bicycle holds a prominent position. The purpose of this diploma thesis is to present the current law and technical framework which concern the construction of bicycle lanes in Greek cities, as well as the comparison of an already existing domestic cycle network with the international status. Resources of this project were textbooks of the National Technical University of Athens, the libraries of N.T.U.A. and the Technical Chamber of Greece, conference papers and other educational institutions of engineers, as well as a multitude of websites in the internet. Additionally, in the context of this thesis, the cycling network users’ opinion was recorded via a properly designed questionnaire and through personal interviews, which were conducted in the study area. Finally, after communication with the relevant authorities of Vrilissia municipality, detailed information about the construction of the cycling network of the municipality were acquired. The methodology which was followed was the recording and analysis of the way that cycling is promoted in European countries in the context of sustainable mobility, while particular attention was paid to the detailed presentation of the law and construction framework which is valid in Greece. Within this context, the domestic example of the cycling network of the Vrilissia municipality as well as the example of the city of Copenhagen was presented, conducting at the same time a comparative study between the two networks. The structure of the thesis is as followed: The first chapter contains a brief description of the concepts of urban mobility and sustainable development, while at the same time the role of bicycle in the context of sustainable mobility is being analyzed. In the end, there is a presentation of the current status both in Europe and Greece. The second chapter records the political actions of the European Union and the initiatives of other European organizations that have as target to promote cycling. The third chapter presents in detail, the current law framework for the construction of cycle lanes in Greece and the points where the road traffic regulations refer to cycling, while the most recent proposals of improvement are being analyzed. The fourth chapter contains an extensive recording both of the current cycling network in the municipality of Vrilissia and of its future expansions, as it is described in the existing plans. This chapter also presents the results and the conclusions of a research, which was conducted on a sample of cyclists of the interest area with personal interviews and a questionnaire. The fifth chapter lists the example of Copenhagen. The stages and the political decisions that led to making the city one of the most cycling-friendly in the world are analyzed. Next, in the sixth chapter the current technical framework for the design and construction of cycling lanes in Greece is presented. Finally, this thesis concludes with the seventh chapter, where the final conclusions of the research are being recorded. en
heal.advisorName Καρασμάνης, Βασίλειος el
heal.advisorName Karasmanis, Vasileios en
heal.committeeMemberName Χατζοπούλου, Αλίκη el
heal.committeeMemberName Τζουβαδάκης, Ιωάννης el
heal.committeeMemberName Μιχαηλίδης, Παναγιώτης el
heal.committeeMemberName Chatzopoulou, Aliki en
heal.committeeMemberName Tzouvadakis, Ioannis en
heal.committeeMemberName Michailidis, Panagiotis en
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Ανθρωπιστικών Κοινωνικών Επιστημών και Δικαίου el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 246 σ.
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record