HEAL DSpace

Διερεύνηση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στις κυκλοφοριακές συνθήκες στην Αθήνα

Αποθετήριο DSpace/Manakin

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.author Aρβανίτης, Κωνσταντίνος el
dc.contributor.author Arvanitis, Konstantinos en
dc.date.accessioned 2015-01-23T08:51:42Z
dc.date.available 2015-01-23T08:51:42Z
dc.date.issued 2015-01-23
dc.identifier.uri http://dspace.lib.ntua.gr/handle/123456789/40108
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Κυκλοφοριακές συνθήκες el
dc.subject Οικονομική κρίση el
dc.subject Κυκλοφοριακός φόρτος el
dc.subject Ταχύτητα el
dc.subject Μεταβολή el
dc.subject Traffic conditions en
dc.subject Financial crisis en
dc.subject Traffic volume en
dc.subject Speed en
dc.subject Change en
dc.subject Decrease en
dc.title Διερεύνηση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στις κυκλοφοριακές συνθήκες στην Αθήνα el
dc.title Investigation of the impact of the financial crisis on the traffic conditions in Athens en
heal.type bachelorThesis
heal.classification Συγκοινωνιακή μηχανική el
heal.classificationURI http://localhost:8080/healp/data/11/18/4
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2014-10-29
heal.abstract Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής αποτελεί η διερεύνηση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στο επίπεδο του κυκλοφοριακού φόρτου της Αθήνας για συγκεκριμένους σκοπούς που είναι η εργασία, η διασκέδαση και οι αγορές. Αρχικά επιλέχθηκαν τρεις ομάδες διατομών σε οδικές αρτηρίες της Αθήνας, με κάθε ομάδα να περιέχει διατομές που να είναι αντιπροσωπευτικές ως προς τη χρήση τους για μία συγκεκριμένη δραστηριότητα. Για καθεμία από αυτές τις διατομές πάρθηκαν μετρήσεις που αποτελούνταν από στοιχεία κυκλοφοριακών φόρτων και ταχυτήτων από τη βάση δεδομένωντου κέντρου διαχείρισης της κυκλοφορίας, αφότου ανήχθηκαν στο κατάλληλο χρονικό διάστημα μέτρησης (15λεπτο). Οι μετρήσεις αυτές πάρθηκαν σε όλο το διάστημα από το 2005 ως το 2012 για να αποτυπωθεί όλη η περίοδος πριν και μέχρι να εμφανιστούν στην κυκλοφορία οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης, με έτος βάσης για τις μεταβολές να αποτελεί το 2009, χρονιά που η Ελλάδα εισέρχεται στην οικονομική κρίση. Για να εξασφαλιστεί πως τα στοιχεία που πάρθηκαν είναι αντιπροσωπευτικά των τυπικών κυκλοφοριακών συνθηκών της Αθήνας επιλέχθηκαν τέσσερις μήνες του χρόνου που να τις εκφράζουν και μετέπειτα ειδικότερα για κάθε δραστηριότητα επιλέχθηκαν συγκεκριμένες μέρες της εβδομάδες και ώρες κατά τη διάρκεια της ημέρας που να συμπυκνώνεται η κάθε δραστηριότητα στην κυκλοφορία, ώστε να δημιουργηθούν προφίλ για κάθε διατομή και σε κάθε μήνα που εξετάζεται σε όλο το μήκος του διαστήματος 2005-2012, με βάση των προφίλ τον κυκλοφοριακό φόρτο και την ταχύτητα. Αυτά τα προφίλ διερευνήθηκαν με στατιστικές μεθόδους και οπτικά με τη χρήση διαγραμμάτων έτσι ώστε να εντοπιστούν οι μεταβολές και η συμπεριφορά της κυκλοφορίας σε κάθε διατομή και να ελεγχθούν για σφάλματα σε ότι αφορά την κανονικότητα των συνθηκών, με συνδυασμό παρατήρησης του κυκλοφοριακού φόρτου και της ταχύτητας. Παρατηρήθηκε πως υπάρχει πράγματι πτώση των κυκλοφοριακών φόρτων στο διάστημα που διερευνήθηκε και ταυτόχρονα άνοδος των ταχυτήτων οι οποίες να είναι στατιστικά σημαντικές, με τις μεταβολές να είναι εντονότερες για τις δραστηριότητες της διασκέδασης και των αγορών, ενώ για τη δραστηριότητα της εργασίας παρατηρήθηκε πως η πτώση ενώ υπάρχει είναι πιο δυσδιάκριτη σε σχέση με τη γενική τάση μείωσης του κυκλοφοριακού φόρτου. el
heal.abstract The subject of this thesis is to investigate the impact of economic crisis on the level of traffic in Athens for the specific purposes of the work, entertainment and shopping. Originally three groups of sections in the road network of Athens were selected, with each group containing sections that are representative as to their usage for a particular activity. For each of these sections measurements were taken that consisted of traffic volume and speed data from the database of the traffic management center, which were reduced afterwards to the appropriate time of measurement (15 Minutes). For each year from 2005 to 2012 measurements were taken to reflect the entire period before the economic crisis began up to the point that the impact of the recession has shown on the traffic, with the base year for the changes being the year 2009, on which Greece entered the economic crisis. To ensure that the data obtained is representative of the typical traffic conditions of Athens, four months of the year were selected, subsequently, specifically for each particular activity specific days of the week and hours during the day were selected, so that each activity is concentrated inside the traffic flow, thus creating a profile for each section for every month being considered over the whole length of the 2005-2012 period, the profiles being based on traffic and speed. These profiles were investigated by statistical methods and by using visual diagrams so that the behavior and changes of traffic in each section are identified and errors related to regularity conditions are checked for, combining the observation of traffic volume and the observation of speed. The conclusion is that traffic volumes during the period investigated are indeed decreased with the speed levels being increased concurrently and the changes statistically significant, the changes also being more pronounced for the entertainment and shopping activities, while as far as work activities were observed, the decrease was existent but more subtle in relation to the general downward trend in traffic volume. en
heal.advisorName Σπυροπούλου, Ιωάννα el
heal.committeeMemberName Ψαριανός, Βασίλειος el
heal.committeeMemberName Αντωνίου, Κωνσταντίνος el
heal.academicPublisher Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών. Τομέας Έργων Υποδομής Και Αγροτικής Ανάπτυξης. Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 155 σ.
heal.fullTextAvailability true


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο:

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στην ακόλουθη συλλογή(ές)

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Εκτός από όπου ορίζεται κάτι διαφορετικό, αυτή η άδεια περιγράφετε ωςΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα