HEAL DSpace

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Λεωτσαράκος, Κυριάκος el
dc.contributor.author Leotsarakos, Kyriakos en
dc.date.accessioned 2015-01-26T08:36:33Z
dc.date.available 2015-01-26T08:36:33Z
dc.date.issued 2015-01-26
dc.identifier.uri http://dspace.lib.ntua.gr/handle/123456789/40129
dc.rights Default License
dc.subject Οδική Ασφάλεια el
dc.subject Ορατότητα el
dc.subject Χάραξη el
dc.subject Αντίληψη ασφάλειας el
dc.subject Οδηγίες Μελετών el
dc.subject Road Safety el
dc.subject Visibility el
dc.subject Safety perception el
dc.subject Road design el
dc.subject Safety checks el
dc.title ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Οδική Ασφάλεια el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2014-11-06
heal.abstract Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει θέματα που αφορούν την ασφάλεια του σχεδιασμού αστικών αυτοκινητόδρομων και την αντίληψη της ασφάλειας των χρηστών που σχετίζεται με αυτόν. Για το σκοπό αυτό γίνεται βιβλιογραφική ανασκόπηση των Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ) της ΓΓΔΕ/ΔΜΕΟ του τ. ΥΠΕΧΩΔΕ (σήμερα Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων - ΥΠΥΜΕΔΙ), που αποτελούν την βάση για την εκπόνηση των μελετών οδοποιίας και περιγράφονται οι έλεγχοι που προκύπτουν από αυτές. Με βάση αυτούς τους ελέγχους και υπό το πρίσμα του Ελέγχου Οδικής Ασφάλειας (ΕΟΑ), το θεωρητικό υπόβαθρο του οποίου περιγράφεται στην παρούσα εργασία, γίνεται τεχνικός έλεγχος στο γεωμετρικό σχεδιασμό πέντε τμημάτων αστικού αυτοκινητόδρομου (case studies) που βρίσκονται υπό μελέτη. Τα τμήματα που εξετάζονται αποτελούν τμήματα αστικού αυτοκινητόδρομου σε μητροπολιτική περιοχή της Ελλάδας, των οποίων η μελέτη βρίσκεται υπό έγκριση από το ΥΠΥΜΕΔΙ. Για την εφαρμογή του τεχνικού ελέγχου έγινε χρήση του προγράμματος οδοποιίας FM12 (Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής - Ε.Μ.Π). Από τον τεχνικό έλεγχο προέκυψαν ποικίλες παραβάσεις των προδιαγραφών των ΟΜΟΕ κυρίως όσον αφορά τις ακτίνες των οριζοντιογραφικών και μηκοτομικών καμπυλών, που στη πλειοψηφία τους εξηγούνται από τη στενότητα της ζώνης διέλευσης εντός του αστικού ιστού. Επιπλέον, παρατηρήθηκαν ιδιαίτερα έντονα προβλήματα ύπαρξης επαρκούς μήκους ορατότητας, γεγονός που δημιούργησε την ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης της επίδρασης του μήκους ορατότητας στην ασφάλεια που αντιλαμβάνεται ο χρήστης. Για το σκοπό αυτό έγινε χρήση τμήματος υφιστάμενου και εν λειτουργία Ελληνικού αστικού αυτοκινητόδρομου με παρόμοια χαρακτηριστικά με τους υπό μελέτη αυτοκινητόδρομους στους οποίους διενεργήθηκε ο τεχνικός έλεγχος. Για τη μέτρηση της αντίληψης ασφάλειας των χρηστών, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της «δηλωμένης αντίληψης», στο πλαίσιο της οποίας κλήθηκε να απαντήσει σε κατάλληλα σχεδιασμένο ερωτηματολόγιο ένας αριθμός εθελοντών, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης προκαθορισμένης διαδρομής στον αυτοκινητόδρομο. Από την επεξεργασία και ανάλυση των συλλεχθέντων στοιχείων για το δείγμα των εθελοντών, διαμορφώθηκε ένα αξιόπιστο πεδίο τιμών της μεταβλητής «αντίληψη ασφάλειας του χρήστη» κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου. Στη συνέχεια διεκπεραιώθηκε στατιστική ανάλυση με χρήση των μη παραμετρικών ελέγχων Kendall’s tau test και Spearman’s rho test και ελέγχθηκε η συσχέτιση της αντίληψης ασφάλειας με το διατιθέμενο μήκος ορατότητας κατά μήκος της διαδρομής. Τα αποτελέσματα και των δύο ελέγχων παρείχαν, με σημαντική στατιστική αξιοπιστία, την ένδειξη πως η αντίληψη ασφάλειας των χρηστών ισχυροποιείται όσο αυξάνεται το διατιθέμενο μήκος ορατότητας, επομένως δεν θα πρέπει να γίνονται συμβιβασμοί κατά τον σχεδιασμό σε σχέση με την παράμετρο αυτή. Περαιτέρω έρευνα προτείνεται να διεκπεραιώσει τους προβλεπόμενους ελέγχους οδικής ασφάλειας σε επιλεγμένες λειτουργικές παραμέτρους (ταχύτητα, κυκλοφοριακό φόρτο, στάθμη εξυπηρέτησης, πυκνότητα, νυχτερινή οδήγηση, συνθήκες φωτισμού, κλπ.) οδικών έργων που έχουν ήδη αποδοθεί στην κυκλοφορία. Επίσης προτείνεται να μελετηθεί η συσχέτιση της αντίληψης ασφάλειας των χρηστών ταυτόχρονα με το μήκος ορατότητας και με άλλες μεταβλητές όπως το πλάτος της οδού, τα τεχνικά έργα (γέφυρες, σήραγγες, τοίχοι αντιστήριξης), τους κόμβους, ράμπες εισόδου/εξόδου κ.α. ώστε να προσδιορισθεί μία αξιόπιστη σχέση εξάρτησης της αντίληψης ασφάλειας από τη διατιθέμενη ορατότητα και τις υπόλοιπες μεταβλητές. Προτείνεται η συσχέτιση αυτή να διεκπεραιωθεί με χρήση κατάλληλων μοντέλων και παραμετρικών ελέγχους (π.χ. ένα μοντέλο διατεταγμένης πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης - ordinal multiple linear regression), που είναι καταλληλότεροι στην περίπτωση πολλαπλών ανεξάρτητων μεταβλητών. el
heal.advisorName Μπαλλής, Αθανάσιος el
heal.committeeMemberName Μπαλλής, Αθανάσιος el
heal.committeeMemberName Λοΐζος, Ανδρέας el
heal.committeeMemberName Γιαννής, Γεώργιος el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής. el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 160
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record