HEAL DSpace

Προσεγγιστικοί ραδιογραφικοί συντελεστές ισοδυναμίας πάχους για διάφορα στοιχεία και τα μίγματά τους

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Πετρόπουλος Νικόλαος el
dc.contributor.author Παπαδόπουλος, Δημήτριος el
dc.contributor.author Papadopoulos, Dimitrios en
dc.date.accessioned 2015-02-02T10:02:29Z
dc.date.available 2015-02-02T10:02:29Z
dc.date.issued 2015-02-02
dc.identifier.uri http://dspace.lib.ntua.gr/handle/123456789/40186
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Βιομηχανική ραδιογραφία el
dc.subject Ραδιογραφικοί συντελεστές ισοδυναμίας el
dc.subject Ακτίνες -χ el
dc.subject Ραδιοϊσότοπα el
dc.subject Μη καταστροφικός έλεγχος el
dc.subject Industrial radiography en
dc.subject Radiographic equivalence factors en
dc.subject -X rays en
dc.subject Radioisotopes en
dc.subject Non-destructive testing en
dc.title Προσεγγιστικοί ραδιογραφικοί συντελεστές ισοδυναμίας πάχους για διάφορα στοιχεία και τα μίγματά τους el
dc.title Approximate radiographic equivalence thickness factors for various elements and their mixtures en
heal.type bachelorThesis
heal.classification Βιομηχανική ραδιογραφία el
heal.classification Ραδιογραφικοί συντελεστές ισοδυναμίας el
heal.classification Μη καταστροφικός έλεγχος el
heal.classification Industrial radiography en
heal.classification Radiographic equivalence factors en
heal.classification Non-destructive testing en
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2014-10-23
heal.abstract Τα κύρια αντικείμενα που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας αφορούν συνοπτικά: (α) στην λεπτομερή παρουσίαση του συνόλου των διαθέσιμων βιβλιογραφικών αναφορών που αφορούν σε ραδιογραφικούς συντελεστές ισοδυναμίας (ΡΣΙ) στοιχείων, μιγμάτων, ενώσεων και κραμάτων και στην συγκεντρωτική παράθεση των υπαρχόντων τιμών ΡΣΙ σε μορφή πινάκων. (β) στην μελέτη και ανάπτυξη θεωρητικών και πρακτικών μεθόδων, οι οποίες να μπορούν να οδηγήσουν στον προσεγγιστικό υπολογισμό ραδιογραφικών συντελεστών ισοδυναμίας μεταξύ υλικών για τα οποία δεν υπάρχουν σχετικές τιμές στις γνωστές βιβλιογραφικές πηγές και χωρίς να απαιτείται άμεσα πειραματική επαλήθευση. Για το σκοπό αυτό αναλύονται οι θεωρητικές σχέσεις, που μπορούν να χρησιμοποιούνται για τους υπολογισμούς, τόσο για την περίπτωση που η δέσμη ακτινοβολίας είναι πολυενεργειακά φωτόνια από συνήθεις ισοτοπικές πηγές όσο και στην περίπτωση που η δέσμη ακτινοβολίας είναι πολυενεργειακά φωτόνια που εκπέμπονται από μηχανές παραγωγής ακτίνων –x. Κατά την ανάπτυξη των μεθόδων αυτών, εκτός από θεωρητικές σχέσεις χρειάσθηκε να συγκεντρωθούν και να χρησιμοποιηθούν πολλά διαθέσιμα δεδομένα από την βιβλιογραφία και το διαδίκτυο που αφορούν κυρίως στην εξασθένηση φωτονίων στην ύλη και στα διακριτά ή συνεχή φάσματα φωτονίων από ισοτοπικές πηγές ή από μηχανές ακτίνων -x αντίστοιχα. (γ) στην ανάπτυξη μιας κατάλληλης αλγοριθμικής διαδικασίας, η οποία να μπορεί να οδηγήσει στον υπολογισμό ραδιογραφικών συντελεστών ισοδυναμίας, με βάση τις σχέσεις που παρουσιάσθηκαν και τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν. Λόγω της ανάγκης επαναληπτικών υπολογισμών εντός της διαδικασίας καθώς και της απαίτησης για επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων, η υλοποίηση του αλγορίθμου έγινε εφικτή μόνο με τη χρήση κώδικα Η/Υ, ο οποίος αναπτύχθηκε σε περιβάλλον MATLAB και τέλος (δ) στην βελτιστοποίηση και στην διακρίβωση με ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια της ποιότητας των υπολογισμών και της καλής λειτουργίας του αλγορίθμου και του κώδικα, και την παραγωγή αποτελεσμάτων για ΡΣΙ σε μορφή πινάκων για μια πολυπληθή επιλογή από υλικά, για τα οποία οι ραδιογραφικοί συντελεστές ισοδυναμίας ενδιαφέρουν στην τεχνολογική πράξη. el
heal.abstract The main objectives of this Diploma Dissertation may be summarized as it follows: (a) To provide a detailed description of most available literature references relevant to the so-called radiographic equivalence factors (REF) for elements, mixtures, compounds and alloys and to present a summary listing of the existing REF data in tabular form. (b) To study and develop theoretical and practical methods that could lead to the calculation of approximate radiographic equivalence factors between materials, for which relevant data are missing in the available references, without the immediate need of experimental verification. To this end, an analysis is presented for all the theoretical relations, which can be used for calculations, both in the case when the radiographic beam consists of multi-energetic photons emitted by a typical radioisotope source, and also in the case when the radiographic beam consists of multi-energetic photons produced by -x ray tubes. During the development of these methods and apart from the theoretical relations, it was necessary to collect data available both in the literature and also in the internet regarding mainly photon attenuation properties of matter and discrete and continuous spectra of photons due to radioisotopes or -x ray tubes. (c) To develop a robust algorithmic process that could lead to the calculation of radiographic equivalence factors based on the presented theory and relations and the collected data. Due to the need for loop calculations within this process and the requirement for processing large amounts of data, the algorithm implementation was made possible with the use of a computer code, which was developed in a MATLAB programming environment, and finally (d) To optimize and calibrate the good performance of both the algorithmic process and the produced code, using qualitative and quantitative criteria, and to produce results for REFs in tabular form for a wide selection of materials, for which radiographic equivalence factors are of importance within today's technology applications. en
heal.advisorName Πετρόπουλος, Νικόλαος el
heal.committeeMemberName Πετρόπουλος, Νικόλαος el
heal.committeeMemberName Χίνης, Ευάγγελος el
heal.committeeMemberName Ρούνη, Παναγιώτα el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών. Τομέας Πυρηνικής Τεχνολογίας el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 212 σ.
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα