HEAL DSpace

Μελέτη για εφαρμογή αυτόνομων υβριδικών συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στις Υποσαχάριες χώρες της Αφρικής

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Σαντίκος, Γεώργιος el
dc.contributor.author Santikos, Georgios en
dc.date.accessioned 2015-02-04T12:06:10Z
dc.date.available 2015-02-04T12:06:10Z
dc.date.issued 2015-02-04
dc.identifier.uri http://dspace.lib.ntua.gr/handle/123456789/40210
dc.rights Default License
dc.subject Αυτόνομα υβριδικά συστήματα el
dc.subject Υβριδικά συστήματα el
dc.subject Αποθήκευση ενέργειας el
dc.subject Υποσαχάρια Αφρική el
dc.subject Πολυκριτηριακή αξιολόγηση el
dc.subject Standalone en
dc.subject Hybrid systems en
dc.subject Energy storage en
dc.subject Sub-Saharan Africa en
dc.subject Multicriteria evaluation en
dc.title Μελέτη για εφαρμογή αυτόνομων υβριδικών συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στις Υποσαχάριες χώρες της Αφρικής el
heal.type bachelorThesis
heal.secondaryTitle Design for application of standalone hybrid power generation systems in sub-Saharan African countries en
heal.generalDescription Η διπλωματική εργασία εκπονήθηκε σε συνεργασία με την "Systems Sunlight SA" el
heal.classification Βιομηχανικές διατάξεις el
heal.classification Hybrid power systems en
heal.classification Energy storage el
heal.classification Solar energy--Hybrid systems en
heal.classificationURI http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh98006694
heal.classificationURI http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85043149
heal.classificationURI http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85124502
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2014-10-30
heal.abstract Τα τελευταία χρόνια τα ενεργειακά προβλήματα βρίσκονται στην κορυφή του ενδιαφέροντος επηρεάζοντας άµεσα και καθοριστικά τις οικονομίες και τις πολιτικές σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι αλλαγές που παρατηρούνται στον ενεργειακό τοµέα είναι ριζικές, και μοιραία επηρεάζουν μακροπρόθεσμα την παγκόσμια οικονοµική πορεία. Μέσα σε όλο το σύγχρονο ενεργειακό σκηνικό εµφανίζεται πρόσφατα ένας νέος αλλά πολλά υποσχόμενος εταίρος, οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ). Οι πηγές αυτές ενέργειας έχουν προχωρήσει αρκετά από πλευράς τεχνολογικής ωριµότητας σε πολλούς τοµείς, όπως στερεά καύσιµα, βιοαέριο, βιοαιθανόλη, βιοντήζελ κλπ, και επιπλέον ευνοούνται από το διαμορφούμενο παγκόσμια πολιτικό σκηνικό που επιβάλλει άµεση λήψη δραστικών μέτρων για τη μείωση των εκπομπών θερµοκηπιακών αερίων που επηρεάζουν δυσμενώς και αποσταθεροποιούν το κλίµα της γης. Οι ΑΠΕ, φαίνεται να δίνουν λύσεις στις περιβαλλοντικές προκλήσεις, παρέχοντας συγχρόνως και διέξοδο στα θέµατα της ενεργειακής ασφάλειας µέσα από την μείωση της εξάρτησης από εισαγωγές ενεργειακών πόρων. Πέρα από αυτά, υπόσχονται τόνωση των τοπικών αγορών και περιφερειακή ανάπτυξη. Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η επιλογή δύο κατάλληλων υβριδικών πακέτων τα οποία θα έχουν εφαρμογή σε μία χώρα της Αφρικής. Η επιλογή της κατάλληλης χώρας θα γίνει με την βοήθεια μίας πολυκριτηριακής ανάλυσης, στην οποία λαμβάνονται υπόψη διάφοροι παράγοντες όπως είναι το ποσοστό ηλεκτροδότησης, η μέση ετήσια παραγωγή ενός δοσμένου συστήματος, η μέση ταχύτητα του ανέμου κ.α. Μετά την επιλογή της χώρας περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία εφαρμογής του πακέτου και υπολογίζονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του. el
heal.abstract In recent years energy problems are at the top of the interest directly and decisively influencing the economies and policies worldwide. The changes observed in the energy sector are profound, and fatal influence long-term global economic mainstream. In all modern energy scene appears recently a young but promising partner, renewable energy sources (RES). These sources of energy are well advanced in terms of technological maturity in many areas, such as solid fuels, biogas, bioethanol, biodiesel, etc., and additionally benefit from configurable global political landscape that requires immediate drastic measures to reduce greenhouse gases that affect distort and destabilize the earth's climate. Renewable energy seems to provide solutions to environmental challenges, while providing an outlet and the issues of energy security through reducing dependence on energy imports. Beyond this, promise stimulate local markets and regional development. The aim of this thesis is the selection of two suitable hybrid packages which will apply to a country in Africa. The choice of the appropriate country will be by means of a multi-criteria analysis, which takes into account various factors such as the rate of electrification, the average annual production of a given system, the average wind speed etc. After selecting the country described in detail the process of implementation of the package and calculate the technical characteristics. en
heal.sponsor Systems Sunlight SA en
heal.advisorName Καραγιαννόπουλος, Κωνσταντίνος el
heal.committeeMemberName Θεοδώρου, Νικόλαος el
heal.committeeMemberName Τσαραμπάρης, Παναγιώτης el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 200 σ.
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record