HEAL DSpace

Ανάπτυξη Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια με χρήση της Πολυκριτήριας Ανάλυσης

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Αγγέλης, Γεώργιος el
dc.contributor.author Τσιχριτζής, Κωνσταντίνος el
dc.contributor.author Angelis, Georgios en
dc.contributor.author Tsichritzis, Konstantinos en
dc.date.accessioned 2015-05-04T13:23:34Z
dc.date.available 2015-05-04T13:23:34Z
dc.date.issued 2015-05-04
dc.identifier.uri http://dspace.lib.ntua.gr/handle/123456789/40697
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject ΣΔΑΕ el
dc.subject SEAP en
dc.subject Εξοικονόμηση ενέργειας el
dc.subject ΑΠΕ el
dc.subject Πολυκριτηριακά μοντέλα αποφάσεων el
dc.subject UTA II en
dc.subject Energy saving en
dc.subject Renewable energy en
dc.subject Multi-criteria decision models en
dc.title Ανάπτυξη Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια με χρήση της Πολυκριτήριας Ανάλυσης el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Ενέργεια el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2015-03-26
heal.abstract Το Σύμφωνο των Δημάρχων είναι μία ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, στην οποία συμμετέχουν δημοτικές και περιφερειακές τοπικές αρχές. Οι υπογράφοντες δεσμεύονται εθελοντικά να μειώσουν κατά 20% τουλάχιστον τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου εντός των ορίων τους, με την ενσωμάτωση τεχνολογιών ΑΠΕ και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕΝ). Οι συμμετέχοντες στο Σύμφωνο Δήμοι, οφείλουν αρχικά να κάνουν μία απογραφή των καταναλώσεων ενέργειας και των εκπομπών αερίων ρύπων εντός των συνόρων τους και εν συνεχεία να καταστρώσουν ένα Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια (ΣΔΑΕ) στο οποίο θα προτείνονται οι τρόποι για την επίτευξη του στόχου. Το πλήθος των δράσεων που μπορεί να υιοθετηθούν είναι μεγάλο και η λήψη της όποιας απόφασης προϋποθέτει τη μελέτη, την ανάλυση και τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων της σε σχέση πάντα με τους στόχους που έχουν τεθεί. Αυτό είναι και το αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής. Η κατασκευή ενός μοντέλου αξιολόγησης διαφόρων σεναρίων δράσεων στα πλαίσια υλοποίησης των διαφόρων ΣΔΑΕ αλλά και σύγκρισης αυτών των σεναρίων και εξεύρεσης του βέλτιστου, σε σχέση πάντα με τους στόχους που τίθενται αλλά και των όποιων περιορισμών μπορεί να υπεισέρχονται. Η πολυκριτηριακή ανάλυση αποφάσεων, στην παρούσα εργασία, βασίζεται στην κατασκευή ενός μοντέλου προσθετικής αξίας με εφαρμογή της μεθόδου UTA II, προκειμένου να ταξινομηθούν τα υποψήφια σενάρια και να βρεθεί το βέλτιστο για τον αποφασίζοντα. Στα πλαίσια της εργασίας, γίνεται εφαρμογή του μοντέλου για τους δήμους Αμυνταίου και Ιωαννιτών χρησιμοποιώντας δεδομένα που παρουσιάζονται στα ΣΔΑΕ των δυο Δήμων. Τα αποτελέσματα αυτής της εργασίας παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ανοίγουν ορίζοντες για περαιτέρω έρευνα και ανάπτυξη των τεχνικών αυτών στο μέλλον. el
heal.abstract The Covenant of Mayors is a European initiative, involving local and regional authorities. The signatories commit themselves voluntarily to reduce by at least 20% greenhouse gas emissions within the limits of the integration of RES technologies and energy efficiency. The participants in the municipalities, must first make an inventory of energy consumption and greenhouse gas emissions within their borders and then draw up an Action Plan for Sustainable Energy (SEAP) which will suggest ways to achieve the target. The number of actions that can be adopted is great and taking of any decision involves the design, analysis and documentation of results always in relation to the objectives set. This is the subject of this thesis. The construction of an evaluation model of various action scenarios under different SEAP implementation and comparison of these scenarios in order to find the best, always in relation to the objectives set and of any restrictions that can be involved. Multicriteria decision analysis, at this thesis, is based on the construction of an additive value model by implementing UTA II method, so as to evaluate and rank the different scenarios and find the optimal for the decision maker. In this thesis, we use the constructed model for municipalities Amyntaiou and Ioanniton using data presented in SEAP of the two municipalities. The results of this work are of particular interest and trigger further research and development of these techniques in the future. en
heal.advisorName Ψαρράς, Ιωάννης el
heal.committeeMemberName Ασκούνης, Δημήτριος el
heal.committeeMemberName Ασημακόπουλος, Βασίλειος el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 176 σ.
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα