HEAL DSpace

Οικονομική κρίση και συνήθειες μετακίνησης στην πόλη. Η κρίση ως ευκαιρία προς τη βιώσιμη κινητικότητα. Μελέτη περίπτωσης : Αθήνα

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Καρρά, Βικτωρία el
dc.contributor.author Karra, Viktoria en
dc.date.accessioned 2015-06-16T10:32:55Z
dc.date.available 2015-06-16T10:32:55Z
dc.date.issued 2015-06-16
dc.identifier.uri http://dspace.lib.ntua.gr/handle/123456789/40844
dc.description Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Μεταπτυχιακή εργασία. Διεπιστημονικό - Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) "Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου : Πολεοδομία - Χωροταξία (Κατ. Β')" el
dc.rights Default License
dc.subject Αθήνα el
dc.subject Athens en
dc.subject Βιώσιμη κινητικότητα el
dc.subject Οικονομική κρίση el
dc.subject Σχεδιασμός των μεταφορών el
dc.subject Αστικές μετακινήσεις el
dc.subject Sustainable mobility en
dc.subject Economic crisis en
dc.subject Urban transport en
dc.subject Transport planning en
dc.title Οικονομική κρίση και συνήθειες μετακίνησης στην πόλη. Η κρίση ως ευκαιρία προς τη βιώσιμη κινητικότητα. Μελέτη περίπτωσης : Αθήνα el
dc.accessRights
heal.type masterThesis el
heal.classification Πολεοδομία el
heal.classification Συγκοινωνία el
heal.classification Βιώσιμη Κινητικότητα el
heal.classification Αστικές μετακινήσεις el
heal.language el el
heal.access campus el
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2015-03-05
heal.abstract Στην εργασία αυτή εξετάζεται το ζήτημα της οικονομικής κρίσης και των συνεπειών που αυτή είχε στο θέμα των μετακινήσεων. Επιχειρείται λοιπόν μια αποτύπωση των αιτιών αλλά και των αποτελεσμάτων των αλλαγών στις συνήθειες μετακίνησης, με μελέτη περίπτωσης την Αθήνα. Στόχος είναι να μελετηθεί η παρούσα κατάσταση και να διερευνηθούν τα εργαλεία που θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ώστε να μετατραπεί σε μια ευκαιρία για στροφή προς τη βιώσιμη κινητικότητα. Καταρχάς, αναλύεται οι έννοιες της βιωσιμότητας και της βιώσιμης κινητικότητας, οι πολιτικές που εφαρμόζονται στην Ελλάδα αλλά και τα ευρωπαικά παραδείγματα σε αυτή τη κατεύθυνση. Στην συνέχεια, γίνεται μια προσπάθεια καταγραφής της παρούσας κατάστασης του σχεδιασμού των μεταφορών στην Αθήνα, μαζί με τους βασικούς αστικούς μετασχηματισμούς των τελευταίων ετών που επηρεάζουν τη μεταφορά, και το νομοθετικό πλαίσιο σε Ελλάδα και Ευρώπη που διέπει τις αστικές μεταφορές. Περνώντας στο θέμα της οικονομικής κρίσης, εστιάζεται το ενδιαφέρον στα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά της, αλλά κυρίως στις επιπτώσεις που φαίνεται να έχει σε κοινωνικό και χωρικό επίπεδο. Στο επόμενο κεφάλαιο, εξετάζεται άμεσα το θέμα της κρίσης σε συνάρτηση με τις αστικές μετακινήσεις στην Αθήνα, μέσα από το πρίσμα της ιδιωτικής και της δημόσιας μετακίνησης. Τα στοιχεία αυτά εμπλουτίζονται από μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε με αφορμή αυτήν την εργασία, σε μορφή ερωτηματολογίου, τα αποτελέσματα της οποίας παρουσιάζονται και αναλύονται. Συμπερασματικά, γίνεται μια αναφορά στα εμπόδια που αντιμετωπίζει η πραγμάτωση ενός σχεδίου βιώσιμης κινητικότητας, καθώς και μια προσπάθεια διάρθρωσης πρότασης σχετικής με τα στρατηγικά μέτρα που πρεπει να εφαρμοστούν στην παρούσα συνθήκη προς την βιώσιμη κινητικότητα. el
heal.abstract This paper addresses the issue of the economic crisis and the impact it had on the subject of mobility. Using the case study of Athens, it is attempted to explore the causes and effects of changes in travel habits. The aim is to study the current situation and to explore the tools that could serve to transform it into an opportunity to move towards sustainable mobility. At first, we discuss the concepts of sustainability and sustainable mobility, the policies in Greece and the European example in this direction. Then, an attempt is made to record the current state of transport planning in Athens, along with key urban transformations in recent years affecting transport, and the legislative framework in Greece and Europe governing urban transport. Turning to the issue of the economic crisis, the focus is on data and characteristics, but mainly to the impact that seems to have on a social and spatial level. The next chapter, addresses directly the crisis of economics in relation to urban mobility in Athens, through the prism of private and public transportation. These elements are enriched by a survey conducted for this paper, in the form of a questionnaire, the results of which are presented and analyzed. In conclusion, there is a reference to the obstacles facing the realization of a sustainable mobility plan, and an effort to structure a proposal on the strategic measures to be implemented regarding sustainable mobility. en
heal.advisorName Σερράος, Κωνσταντίνος el
heal.committeeMemberName Σαρηγιάννης, Γεώργιος el
heal.committeeMemberName Βλαστός, Θάνος el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών el
heal.academicPublisherID ntua el
heal.numberOfPages 150 el
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record