HEAL DSpace

Δημιουργία εικονικού μουσείου με εκμετάλλευση τρισδιάστατων απεικονίσεων. Εφαρμογή στη Στοά του Αττάλου

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Σκαμαντζάρη, Μαργαρίτα el
dc.contributor.author Skamantzari, Margarita en
dc.date.accessioned 2015-12-02T14:13:18Z
dc.date.available 2015-12-02T14:13:18Z
dc.date.issued 2015-12-02
dc.identifier.uri http://dspace.lib.ntua.gr/handle/123456789/41741
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Εικονικά μουσεία el
dc.subject Τρισδιάστατες απεικονίσεις el
dc.subject Τρισδιάστατα μοντέλα el
dc.subject Στοά του Αττάλου el
dc.subject Virtual museums en
dc.subject Three dimensional surveys el
dc.subject Three dimensional models el
dc.subject Stoa of Attalos el
dc.title Δημιουργία εικονικού μουσείου με εκμετάλλευση τρισδιάστατων απεικονίσεων. Εφαρμογή στη Στοά του Αττάλου el
dc.title The creation of a virtual museum, exploiting the three dimensional surveys. Application to the Stoa of Attalos en
heal.type bachelorThesis
heal.classification Φωτογραμμετρία el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2015-09-11
heal.abstract Η παρούσα ΔΕ παρουσιάζει αναλυτικά τη μεθοδολογία, τα βήματα και τις επιλογές που έγιναν για τη δημιουργία ενός εικονικού μουσείου με την εκμετάλλευση των τρισδιάστατων απεικονίσεων. Η εφαρμογή αφορά συγκεκριμένα ένα τμήμα της Στοάς του Αττάλου, ενός σημαντικού κτηρίου της Αρχαίας Αγοράς των Αθηνών, το οποίο άκμασε τον 2ο αι. π.Χ. και σήμερα λειτουργεί ως μουσείο. Η Στοά του Αττάλου παρέχει επαρκή χώρο για τη φύλαξη, έρευνα και έκθεση των αντικειμένων, αλλά επιτρέπει επίσης στον επισκέπτη να εκτιμήσει τη λειτουργία και τη μορφή του συνηθισμένου αυτού τύπου αρχαίου δημόσιου κτηρίου. Αρχικά, προσεγγίζεται και αναλύεται η έννοια του εικονικού μουσείου και περιγράφονται οι σημαντικότεροι σταθμοί στην ιστορία της εξέλιξής του. Παρουσιάζονται αναλυτικά οι σημαντικότερες προσπάθειες δημιουργίας ενός τέτοιου μουσείου με τη βοήθεια της ψηφιακής τεχνολογίας και των σύγχρονων τεχνολογικών μέσων, αλλά και τα στάδια ανάπτυξης και οι δυνατότητες που παρουσιάζει το εικονικό μουσείο. Ακόμη, αναλύονται τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα που χρησιμοποιούνται στον πολιτιστικό τομέα, εστιάζοντας κυρίως στην τρισδιάστατη τεχνολογία και τα παραγόμενα ψηφιακά προϊόντα, που προκύπτουν κυρίως κατά την αποτύπωση και ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Στη συνέχεια, αναπτύσσεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε και αναλύονται τα βήματα για τη δημιουργία των τρισδιάστατων μοντέλων των εκθεμάτων της Στοάς του Αττάλου, σε περιβάλλον λογισμικού μοντελοποίησης με τη χρήση εικόνων. Περιγράφεται η διαδικασία δημιουργίας και προγραμματισμού του εικονικού περιβάλλοντος και της εικονικής περιήγησης σε κατάλληλο λογισμικό. Τέλος, η ΔΕ ολοκληρώνεται με την αξιολόγηση των επιμέρους σταδίων και των τελικών προϊόντων της, καθώς και με τη διατύπωση ορισμένων σχολίων που προέκυψαν από την όλη διαδικασία. el
heal.abstract The present thesis is presenting the methodology, the actions and choices that were made for the creation of a virtual museum, exploiting the three-dimensional surveys. The application refers to a specific part of the Stoa of Attalos, an important building of the Ancient Agora of Athens, which flourished during the 2nd century B.C. and now houses the Museum of the Ancient Agora. The Stoa of Attalos provides sufficient space for the storage, research and exhibition of the objects, but also enables the visitor to appreciate the function and form of this ordinary type, ancient, public building. Initially, the concept of the virtual museum is approached and analysed, while the milestones in the history of its development are described. The most important efforts made to create such a museum with the help of digital technology and modern technological means are presented in detail, but also the stages of its development and the possibilities that the virtual museum offers. Furthermore, modern technologies used in the cultural sector is analysed, focusing mainly on the three-dimensional technology and the digital products, which mainly result from the 3D survey and 3D digitization of cultural heritage. Then, the methodology, adopted is described and analysed, along with the steps implemented for creating the three-dimensional models of the exhibits of the Stoa of Attalos in an image based modelling software. The creation and programming process of the virtual environment and tour in an appropriate software is also described. Finally, the thesis concludes with the evaluation of the different stages and the final products, followed by a few comments based on the whole procedure. en
heal.advisorName Γεωργόπουλος, Ανδρέας el
heal.committeeMemberName Ιωαννίδης, Χαράλαμπος el
heal.committeeMemberName Δουλάμης, Νικόλαος el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών. Τομέας Τοπογραφίας. Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 123 σ.
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα