HEAL DSpace

Ρομαντικές προσεγγίσεις και θεώρηση του τόπου: Δυτικές και Ανατολικές ενοράσεις

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Παπαϊωάννου, Κατερίνα el
dc.date.accessioned 2016-01-12T10:04:57Z
dc.date.available 2016-01-12T10:04:57Z
dc.date.issued 2016-01-12
dc.identifier.uri http://dspace.lib.ntua.gr/handle/123456789/41829
dc.rights Default License
dc.subject Ρομαντισμός el
dc.subject Romanticism en
dc.subject Ζεν el
dc.subject Φύση el
dc.subject Άνθρωπος el
dc.subject Τοπίο el
dc.subject Zen en
dc.subject Nature en
dc.subject Landscape en
dc.title Ρομαντικές προσεγγίσεις και θεώρηση του τόπου: Δυτικές και Ανατολικές ενοράσεις el
dc.contributor.department Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Μεταπτυχιακή Εργασία. Διεπιστημονικό - Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) " Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου : Σχεδιασμός - Χώρος - Πολιτισμός (Κατ. Α)" el
heal.type masterThesis
heal.generalDescription Το σώμα της παρούσας διερεύνησης χωρίζεται οργανωτικά σε δύο ενότητες, καθεμία εκ των οποίων αποτελεί και ένα ξεχωριστό κεφάλαιο: • Στην πρώτη ενότητα του αναλύεται η Φιλοσοφία του Ζεν, εστιάζοντας στη σχέση Ανθρώπου - Φύσης. • Στο δεύτερο σκέλος του σώματος της παρούσας διερεύνησης, παρουσιάζεται η σχέση της ανωτέρω προσέγγισης με τις πεποιθήσεις του Δυτικού Ρομαντισμού. Ακολουθούν δύο παραρτήματα -κάθε ένα εκ των οποίων σχετίζεται αντίστοιχα με τις προαναφερθείσες ενότητες του σώματος της έρευνας- στα οποία διερευνάται ο τρόπος με τον οποίο οι απόψεις της κάθε προαναφερθείσας περιόδου και ο επαναπροσδιορισμός των αξιών που συντελείται στο όνομα της σχέσης του ανθρώπου με τη φύση, αναπτύσσονται και εκφράζονται μέσω του Τοπίου. Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο, γίνεται η σύνδεση των Δυτικών και Ανατολικών ενοράσεων για τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση και το τοπίο υπό τη μορφή συμπερασμάτων, σχηματίζοντας το "Ζεν Ρομαντισμό" και ταυτόχρονα υποστηρίζεται ότι σήμερα διανύουμε μία περίοδο "Νέου Νεορομαντισμού". Ως έναυσμα για μία άλλου είδους συζήτηση, παρουσιάζεται η Νέα Νεορομαντική περίοδος, κατά την οποία επαναπροσδιορίζεται η σχέση του σύγχρονου ανθρώπου με τη Φύση και το Τοπίο. Μεταφέροντας τη συζήτηση στην αρχιτεκτονική, εντοπίζουμε ένα είδος μετασχηματισμού της θεώρησής της· η αρχιτεκτονική αναζητά τη νέα της ταυτότητά εντός του σημερινού γεωπολιτικού περιβάλλοντος και εντός μίας διεπιστημονικότητας η οποία την επηρεάζει και την τροφοδοτεί, προσφέροντας εναύσματα για "σύγχρονους μύθους" στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. el
heal.classification Φιλοσοφία el
heal.classification Αρχιτεκτονική el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2015-10-22
heal.abstract Η υπόθεση εργασίας είναι ότι η βασική αντίληψη του Ζεν που αφορά στη συνθήκη της ένωσης με το Όλο, υποστηρίζοντας ότι ο άνθρωπος μετέχει αναπόφευκτα στην κοσμική ολότητα αντιστοιχεί σε ανάλογες προσεγγίσεις του Δυτικού Ρομαντισμού των τελών του 18ου αι. Μέσα στα πλαίσια των φιλοσοφικών αναζητήσεων του κινήματος, επιχειρείται ένας γενικότερος επαναπροσδιορισμός αξιών, όπου εμφανίζεται η άποψη ότι το σύμπαν αποτελεί έναν οργανισμό, μέσα στον οποίο ενώνονται ο άνθρωπος με τη φύση. Σε κάθε φάση που η λογική της κοινωνίας βρίσκεται σε κρίση, ο προβληματισμός της θέσης του ανθρώπου στον κόσμο, τίθεται εξ' αρχής. Σήμερα, είναι βέβαιο πως διανύουμε εποχή κρίσης, σε εγχώριο και παγκόσμιο επίπεδο. Μέσα σ' αυτήν τη συνθήκη προκύπτει ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο πεδίο αναφορών, όπου η ανθρωποκεντρική θεώρηση του χώρου περιορίζεται και υποδέχεται μία αυξανόμενη, επιβλητική παρουσία του φυσικού. Διερευνώντας κανείς την ανθρώπινη Ιστορία, διαπιστώνει ομοιότητες ανάμεσα σε διαφορετικές πολιτιστικές εκφράσεις που εκδηλώνονται σε διαφορετικές χρονικές περιόδους και σε περιοχές απομακρυσμένες γεωγραφικά μεταξύ τους. Αντικείμενο της διερεύνησης δεν αποτελεί μια γενική προσέγγιση, αλλά ο τρόπος με τον οποίο συνδέεται ο Ρομαντισμός με τον Ανατολικό πολιτισμό μέσω μίας ιδιαίτερης αντίληψης για τον τόπο και τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση. Η ευαισθησία του νεότερου πολιτισμού απέναντι στο Τοπίο και στη Φύση, αλλάζει πλήρως την επιστημική συνθήκη της εποχής μας. Ο άνθρωπος ανήκει στη Φύση και οφείλει να είναι μέρους του Όλου. Η σκοπιμότητα της έρευνας έγκειται στο γεγονός ότι επιστρέφουμε έντονα σε μία Νεο-Ρομαντική προσέγγιση. el
heal.advisorName Μωραΐτης, Κώστας el
heal.committeeMemberName Μωραΐτης, Κώστας el
heal.committeeMemberName Μάρκου, Μαρία el
heal.committeeMemberName Ράπτη, Γιούλη el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 150
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record