HEAL DSpace

Ανάπτυξη διάταξης μέτρησης ροπής σε στρεφόμενες ηλεκτρικές μηχανές

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Μαυράκης, Γεώργιος el
dc.contributor.author Mavrakis, Georgios en
dc.date.accessioned 2016-03-30T09:54:24Z
dc.date.available 2016-03-30T09:54:24Z
dc.date.issued 2016-03-30
dc.identifier.uri http://dspace.lib.ntua.gr/handle/123456789/42280
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Μέτρηση ροπής el
dc.subject Torque measurement en
dc.subject Ηλεκτρομηχανή el
dc.subject Επιμηκυνσιόμετρο el
dc.subject Τηλεμετρία el
dc.subject Γέφυρα Wheatstone el
dc.subject Electrical engine en
dc.subject Strain gauge en
dc.subject Strain gage en
dc.subject Telemetry en
dc.subject Wheatstone bridge en
dc.title Ανάπτυξη διάταξης μέτρησης ροπής σε στρεφόμενες ηλεκτρικές μηχανές el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Ναυτική μηχανολογία el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2015-10-15
heal.abstract Οι ηλεκτρομηχανές παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στη σύγχρονη εποχή ως μέσα μετατροπής της ηλεκτρικής ενέργειας σε μηχανική και το αντίστροφο, κερδίζοντας όλο και περισσότερο έδαφος στη Ναυτιλία ως κύρια μέσα πρόωσης καθώς και σε άλλου τομείς του τομέα των μεταφορών. Η γνώση της ροπής στην έξοδό τους συνεπώς, είναι πολύ σημαντική για την πλήρη κατανόηση των δυνατοτήτων τους, της παραγόμενης ισχύος τους καθώς και της παρακολούθησης της λειτουργίας τους κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Στην παρούσα εργασία, γίνεται αρχικά μια σύντομη αναφορά στους διάφορους τύπους ηλεκτρομηχανών. Ακολούθως αναφέρονται διάφορες μέθοδοι μέτρησης ροπής καθώς και αναλυτικά η θεωρία των μεθόδων μέτρησης ροπής με χρήση επιμηκυνσιόμετρων τύπου ηλεκτρικής αντίστασης (Resistive Strain Gauges). Τα δύο παραπάνω τμήματα αποτελούν το θεωρητικό κομμάτι της εργασίας αυτής. Έπειτα, και σε συμφωνία πάντα με τον σκοπό που έχει τεθεί, γίνεται ο σχεδιασμός της πειραματικής διαδικασίας. Αυτό περιλαμβάνει, αναλυτική κατηγοριοποίηση των σημείων που είναι προς εξέταση, ορισμό των προτεινόμενων διατάξεων για την εξέταση των επιθυμητών σημείων και τέλος επιλογή του εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για αυτές τις εφαρμογές. Η εργασία συνεχίζει με την εκτέλεση των πειραμάτων. Την ορθή εφαρμογή του εξοπλισμού που επιλέχθηκε, δηλαδή, την περιγραφή της διαδικασίας, τη λήψη και παρουσίαση των μετρήσεων καθώς και μια σύντομη επεξεργασία των αποτελεσμάτων ακολουθούμενη από μια σύντομη περιγραφή των ξεχωριστών συμπερασμάτων για κάθε μέτρηση ξεχωριστά. Τέλος, τα μεμονωμένα συμπεράσματα συγκεντρώνονται ώστε να γίνει η λήψη του τελικού συμπεράσματος και να κριθεί η εργασία ως προς την εκπλήρωση του σκοπού που τέθηκε στην αρχή της καθώς κα της καταλληλότητας του ροπομέτρου για εφαρμογές σε ηλεκτρομηχανές el
heal.abstract Electrical engines play an important role in our age as a means of conversion of electrical energy into mechanical energy and vice versa, gaining ground in shipping as a primary means of propulsion as well as in other means of transportation. The knowledge of their torque output of an engine therefore, is very important for a full understanding of their abilities, their power output, and the monitoring of their operation during their lifetime. This thesis starts by a brief reference to the various types of electrical engines. The various torque measuring methods follow as well as the theory of torque measurement methods using Resistive Strain Gauges. These two parts are the theoretical part of this work. After that, and always in agreement with the objective that has been set in the beginning of the thesis, is described the design of the test procedure. This includes a detailed classification of points to be examined, the definition of the essential equipment for the conduct of the experiments as well as the selection of equipment necessary for these applications. The thesis continues with the description of the experiments. The correct application of the equipment chosen, the description of the process, acquisition and presentation of data and a brief analysis of the data received followed by a brief description of the individual findings for each measurement separately. Finally, the individual conclusions are gathered so as to conclude towards the final conclusion and to proceed to work towards the fulfillment of the objective set at the beginning, as well as the suitability of torquemeter for applications in electrical engines. en
heal.advisorName Προυσαλίδης, Ιωάννης el
heal.committeeMemberName Κλαδάς, Αντώνιος el
heal.committeeMemberName Παπαδόπουλος, Χρήστος el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 94 σ. el
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα