HEAL DSpace

Ανάλυση καινοτόμων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Τσιανίκας, Σταμάτης el
dc.contributor.author Tsianikas, Stamatis en
dc.date.accessioned 2016-06-23T13:12:11Z
dc.date.available 2016-06-23T13:12:11Z
dc.date.issued 2016-06-23
dc.identifier.uri http://dspace.lib.ntua.gr/handle/123456789/42825
dc.rights Default License
dc.subject Ηλεκτρονική διακυβέρνηση el
dc.subject Νέα γενιά υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης el
dc.subject Καινοτόμες υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης el
dc.subject Καινοτομία δημοσίου τομέα el
dc.subject Πρωτότυπες δημόσιες υπηρεσίες el
dc.subject E-Government en
dc.subject New generation of e-government services en
dc.subject Innovative e-government services en
dc.subject Public sector innovation en
dc.subject Prototype public services en
dc.title Ανάλυση καινοτόμων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Ηλεκτρονική διακυβέρνηση el
heal.classificationURI http://data.seab.gr/concepts/cb9b921f39c5df392341551ea25d1c609d2d4002
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2016-03-18
heal.abstract Η σημασία ύπαρξης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε οποιοδήποτε σύγχρονο και αποτελεσματικό κράτος είναι αναντίρρητη. Με τη βέλτιστη εφαρμογή αυτής σε όλα τα επίπεδα, η αλληλεπίδραση μεταξύ του κράτους και των πολιτών, των επιχειρήσεων ή ακόμα και των ίδιων των κυβερνητικών φορέων καθίσταται σαφώς ευκολότερη και αποδοτικότερη και, κατά συνέπεια, ολόκληρη η λειτουργία του κράτους ως ενιαίο δημιούργημα ολοένα και βελτιώνεται. Τα τελευταία χρόνια, γίνονται φανερές προσπάθειες να οδηγηθεί ολόκληρος ο κλάδος της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε νέες κατευθύνσεις, αξιοποιώντας στο έπακρο όλες τις δυνατότητες που του παρέχουν οι νέες και προηγμένες τεχνολογίες. Επίκεντρο αυτών των προσπαθειών είναι οι υπηρεσίες με τις οποίες σκοπεύει να ασχοληθεί η παρούσα εργασία, δηλαδή οι καινοτόμες υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, καταδεικνύοντας με σαφή και αποτελεσματικό τρόπο τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα έναντι των παραδοσιακότερων. Κινούμενοι προς την κατεύθυνση αυτή, αρχικά καταγράψαμε ένα σημαντικό αριθμό υπηρεσιών τις οποίες, με συγκεκριμένα κριτήρια που θέσαμε και θα αναλύσουμε στη συνέχεια, χαρακτηρίσαμε ως καινοτόμες. Επόμενο βήμα της εργασίας ήταν να θεσπιστεί ένα σαφές και πλήρες πλάνο με βάση το οποίο οι υπηρεσίες θα χαρακτηριστούν, θα αξιολογηθούν και, εν τέλει, θα ταξινομηθούν. Το τελευταίο, και ίσως, πιο καίριο στάδιο της εργασίας ήταν η αναλυτική μελέτη και ταξινόμηση των καταγεγραμμένων υπηρεσιών με απώτερο σκοπό την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων, επαρκώς δικαιολογημένων από τη συνολική έρευνα που προηγήθηκε και σαφώς κατευθυνόμενων σε νέες και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες περιοχές έρευνας. el
heal.abstract The importance of e - Government at any modern and efficient state is undoubtable. Given its optimal implementation at any level, the interaction between the state and the citizens, the com panies or even the governmental agencies becomes easier, more efficient and , consequently , the whole governmental operation gets more and more improved. During the last years, there are apparent efforts to lead the whole sector of e - Government to new dire ctions, utilizing at the maximum level new and advanced technologies. The services with which this diploma thesis is going to work, namely the innovative e - Government cases, in order to prove their comparative advantages against the more traditional ones, are lying in the center of these efforts. Moving towards this direction, we firstly recorded a significant number of cases, which were characterized as innovative only after carefully selected criteria, which are going to be analyzed subsequently , were ap plied . Next step in the process of this project was to institute a clear and complete plan, under which the services are going to characterized, evaluated and , eventually . classified. The last , and maybe , most crucial part of this project was the analytica l study and classification of the recorded cases with a view to export useful conclusions, sufficiently justified from the whole research that preceded and clearly directed to new and especially interesting research areas. en
heal.advisorName Ασκούνης, Δημήτριος el
heal.committeeMemberName Ασκούνης, Δημήτριος el
heal.committeeMemberName Ψαρράς, Ιωάννης el
heal.committeeMemberName Δούκας, Χρυσόστομος el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 115 σ.
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record