HEAL DSpace

Πρόταση για αξιόπιστη, γρήγορη και χαμηλού κόστους Κτηματογράφηση

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Αποστολόπουλος, Κωνσταντίνος el
dc.contributor.author Apostolopoulos, Konstantinos
dc.date.accessioned 2017-03-20T07:44:11Z
dc.date.available 2017-03-20T07:44:11Z
dc.date.issued 2017-03-20
dc.identifier.uri http://dspace.lib.ntua.gr/handle/123456789/44647
dc.description Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο--Μεταπτυχιακή Εργασία. Διεπιστημονικό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) “Γεωπληροφορική” el
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Κτηματογράφηση el
dc.subject Πληθοπορισμός el
dc.subject Κτηματολόγιο el
dc.subject Land Administration en
dc.subject M-services en
dc.subject Cadastre en
dc.title Πρόταση για αξιόπιστη, γρήγορη και χαμηλού κόστους Κτηματογράφηση el
dc.title A proposal for fast, flexible, low-cost and reliable Cadastral Surveys en
heal.type masterThesis
heal.classification ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ el
heal.classificationURI http://data.seab.gr/concepts/0cf63c0119f77dcb3b00af3390e9b2e1ab351ff4
heal.language el
heal.access campus
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2016-10-27
heal.abstract Σε πολλές αναπτυγμένες χώρες η εθνική χωρική υποδομή τους έχει αναπτυχθεί και συντηρηθεί κατά τη διάρκεια αρκετών αιώνων με κτηματογραφήσεις σε εθνικό επίπεδο που διεξήχθησαν με μεγάλη ακρίβεια, σύμφωνα με σταθερούς κανονισμούς και διαδικασίες. Η τεχνολογική ανάπτυξη προσφέρει ευκαιρίες για περαιτέρω βελτίωση της ακρίβειας των τοπογραφικών μετρήσεων παρέχοντας έτσι πλήρη συνοχή μεταξύ κτηματολογικών, τοπογραφικών και άλλων συναφή δεδομένων που σχετίζονται με τη γη. Αντίθετα, οι περισσότερες αναπτυσσόμενες χώρες έχουν σε λιγότερο από το 30% της έκτασης τους κάλυψη από κάποιο σύστημα Κτηματολογίου. Αυτό σημαίνει ότι πάνω από το 70% της έκτασης πολλών χωρών βρίσκεται χωρίς κάλυψη από κάποιο σύστημα Κτηματολογίου με αποτέλεσμα την πρόκληση τεράστιων προβλημάτων. Αυτή η πραγματικότητα έχει προκαλέσει προβλήματα σε αυτές τις χώρες. Η ανάγκη για την πλήρη κάλυψη του συνόλου της γης από Συστήματα Διοίκησης Γης είναι επείγουσα. Δεν είναι απαραίτητη μόνο για την καταγραφή των βασικών αλλά και των αυθαίρετων δικαιωμάτων γης καθώς και για τη διαχείριση της αξίας, της χρήσης γης και της αξιοποίησής της, που αποτελούν τις τέσσερις βασικές αρχές διοίκησης της γης. Είναι απαραίτητη, λοιπόν, η υιοθέτηση μιας νέας προσέγγισης στα συστήματα Διοίκησης της Γης που θα χαρακτηρίζεται από την χρήση ευέλικτων διαδικασιών και όχι ακριβών τεχνολογικών υποδομών και δαπανηρών εργασιών πεδίου. Μια τέτοια προσέγγιση είναι η “Fit-For-Purpose” (FFP) προσέγγιση, η οποία διαθέτει το κατάλληλο χωρικό, νομικό και θεσμικό πλαίσιο που απαιτείται για την διαχείριση των τρεχόντων ζητημάτων της γης μέσα σε μια συγκεκριμένη χώρα ή περιοχή και όχι ακολουθώντας τις πιο προηγμένες τεχνικές προδιαγραφές. Οι αρχές της καλής διοίκησης της γης μπορούν να θέσουν διαφορετικές απαιτήσεις σχετικά με την ακρίβεια, οι οποίες μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με την χρήση της γης καθώς και με τους σκοπούς του σχεδιασμού και της διαχείρισης της. Η ακρίβεια αυτή, όμως, μπορεί στη συνέχεια να βελτιωθεί σταδιακά κατά τη διάρκεια του χρόνου όταν κρίνεται σκόπιμο και δικαιολογείται από τις ανάγκες των πολιτών και της κοινωνίας. Στο πρώτος μέρος της εργασίας, παρουσιάζονται οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), οι οποίοι βρίσκονται στο επίκεντρο της παγκόσμιας ατζέντας και στοχεύουν στην επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης. Ακόμη, γίνεται αναφορά στον ηγετικό ρόλος της Παγκόσμιας Ένωσης Τοπογράφων (International Federation of Surveyors – FIG) στην επίτευξη των ΣΒΑ και στην επίλυση των ζητημάτων στα θέματα του Κτηματολογίου και της Διοίκησης της Γης. Επίσης, παρουσιάζεται η αναγκαιότητα της χρηστής διακυβέρνησης της γης, η οποία βασίζεται στην ύπαρξη αποτελεσματικών Συστημάτων Διοίκησης της Γης, τα οποία και αναλύονται ενδελεχώς. Στο δεύτερο μέρος, αναλύεται ο ρόλος ενός Συστήματος Κτηματολογίου στη Διοίκηση της Γης. Παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά εκείνα που το καθιστούν κινητήριο μοχλό της Διοίκησης της Γης και τονίζεται η αναγκαιότητα ύπαρξης των συστημάτων Κτηματολογίου για την σωστή Διοίκηση της Γης. Επιπρόσθετα, παρουσιάζονται τα παγκόσμια συστήματα Κτηματολογίου και αναλύεται η χρησιμότητα του Πολυδιάστατου Κτηματολογίου. Τέλος, αναλύεται ο αναπτυξιακός χαρακτήρας ενός συστήματος Κτηματολογίου. Ακολούθως, παρουσιάζεται η FFP προσέγγιση στα συστήματα Κτηματολογίου. Αρχικά, αναλύονται τα βασικά χαρακτηριστικά της και οι βασικές αρχές για την οικοδόμηση της. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα τρία βασικά πλαίσια για την εφαρμογή της σε εθνικό επίπεδο, το χωρικό, το νομικό και το θεσμικό πλαίσιο και τα οφέλη από την εφαρμογή της. Στο επόμενο μέρος, πραγματοποιείται εκτενή αναφορά του Εθνικού Κτηματολογίου. Αναφέρεται το νομικό πλαίσιο που το διέπει, η διαδικασία σύνταξης του και η εξέλιξή του. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται αναλυτικά ο οδηγός Κτηματογράφησης για τον πολίτη. Ακόμη, η εξέλιξη ανάρτησης των δασικών χαρτών και τα βασικά προβλήματα που έχουν προκύψει στην μέχρι τώρα λειτουργία του. Στο πέμπτο μέρος, παρουσιάζεται η προτεινόμενη διαδικασία Κτηματογράφησης που βασίζεται στις αρχές της FFP προσέγγισης. Αναλύονται τα στάδια υλοποίησής της και περιγράφονται οι δυο εφαρμογές για smartphones και tablets. Επιπλέον, περιγράφεται ο οπτικοακουστικός οδηγός χρήσης που αναπτύχθηκε για αυτές τις εφαρμογές. Τέλος, παρουσιάζεται η πιλοτική εφαρμογή που πραγματοποιήθηκε στην αγροτική περιοχή, Γούναρη του δήμου Σπάρτης. Η πιλοτική εφαρμογή είχε ως σκοπό την αξιολόγηση της προτεινόμενης μεθοδολογίας και την ανάδειξη της σημαντικότητας της συμμετοχής των πολιτών στις διαδικασίες καταγραφής της γης και στην επίσημη διαδικασία της Κτηματογράφησης. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε σύγκριση των αποτελεσμάτων της με τα επίσημα Κτηματολογικά διαγράμματα της ΕΚΧΑ Α.Ε. προς εξαγωγή συμπερασμάτων και προτάσεων. el
heal.abstract In many developed countries, the national spatial infrastructure has been developed and maintained over several centuries with nationally conducted cadastral surveys with great precision, according to fixed rules and procedures. Technological development offers opportunities for further improving of the accuracy of topographic measurements thus providing full coherence between cadastral, topographical and other relevant data related to the land. In contrast, most developing countries have less than 30% of their land covered by a Cadastral System. This means that worldwide over 70% of land isn’t covered by a formal Cadastral System, thus causing enormous problems. The need for complete coverage of land by Cadastral Systems is urgent. It is not only necessary for the recording of the basic and arbitrary land rights but also for the management of the four main land administration principles, land value, land use, land tenure and land development. Therefore, it is necessary to adopt a new approach in Land Administration Systems which will be characterized by the use of flexible procedures rather expensive technological infrastructure and costly field work. One such approach is the "Fit-For-Purpose" (FFP) approach, which has the appropriate spatial, legal and institutional framework required for managing the current issues of land within a particular country or region, and not following the most advanced technical specifications. The principles of good land administration can pose different requirements for precision, which may vary depending on the land use and the purposes of planning and management. However, this precision can then be gradually improved, when it is appropriate and justified by the needs of citizens and society. In the first part of this study, the Sustainable Development Goals (SDGs) are presented, which are very crucial for the achievement of the global agenda and the global sustainable development. It, also, reports the leading role of the International Federation of Surveyors (FIG) in achieving the SDGs and resolving land related issues. The necessity of good land governance is, also, presented, based on the existence of effective Land Administration Systems, which are presented in detail. The second part focuses on the role of a National Cadastre System in terms of Land Administration. Its key characteristics are presented, that makes a National Cadastre System necessary for Land Administration. In addition, an introduction to modern Cadastre Systems and their importance is made. Furthermore, the usefulness of Multidimensional Cadastral Systems is presented and the developmental role of the Cadastral Systems. Subsequently, the FFP approach is presented in Land Administration Systems. The basic characteristics and basic principles for the implementation in country level of this approach are described, as well as its three main frameworks the spatial, legal and institutional one. Furthermore, the benefits of the FFP approach are presented. In the next part, the National Cadastre Project is described. The project’s legal framework and formal procedure are presented. Furthermore, the suspension of forest maps in the Hellenic Cadastre and the project’s main problems that have arisen in the prior operation are outlined. The fifth part consists of the proposed procedure for the compilation of the Hellenic Cadastre based on the principles of the FFP approach. Firstly, it describes thoroughly the implementation stages and a comparison with the formal procedure is conducted. Moreover, the two applications for smartphones and tablets (Collector for ArcGIS and BoundGeometry) are described. Additionally, the developed video guide for these applications is presented. Finally, the pilot case study which was held in the rural area of Gounari in the municipality of Sparti is presented. This pilot case study was conducted in order to evaluate the proposed methodology and highlight the importance of citizen participation in land registration procedures and the formal process of the Hellenic Cadastre project. The comparison of the results with the formal cadastral diagrams of NCMA S.A. is made in order to draw conclusions and proposals. en
heal.advisorName Πότσιου, Χρυσή el
heal.committeeMemberName Ιωαννίδης, Χαράλαμπος el
heal.committeeMemberName Κάβουρας, Μαρίνος el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 165 σ. el
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα