HEAL DSpace

Χαρακτηρισμός Ιστορικών Κονιαμάτων της Τοιχοποίας της Ανατολικής και Δυτικής όψης του Ιερού Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου στα Ιεροσόλυμα

Αποθετήριο DSpace/Manakin

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.author Καλοφώνου, Μυρτώ el
dc.contributor.author Kalofonou, Myrto en
dc.date.accessioned 2018-01-11T11:11:53Z
dc.date.available 2018-01-11T11:11:53Z
dc.date.issued 2018-01-11
dc.identifier.uri http://dspace.lib.ntua.gr/handle/123456789/46191
dc.rights Default License
dc.subject Ιστορικά κονιάματα el
dc.subject Περίθλαση Ακτίνων Χ el
dc.subject Θερμοβαρυμετρική και Διαφορική Θερμική Ανάλυση el
dc.subject Ιερό Κουβούκλιο el
dc.subject Δομικά Υλικά el
dc.subject Historic mortars el
dc.subject XRay Diffraction Analysis (XRD) el
dc.subject Thermal Analysis (DTA-TG) el
dc.subject Holy Aedicule el
dc.subject Building Materials el
dc.title Χαρακτηρισμός Ιστορικών Κονιαμάτων της Τοιχοποίας της Ανατολικής και Δυτικής όψης του Ιερού Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου στα Ιεροσόλυμα el
heal.type bachelorThesis
heal.classification ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ el
heal.language el
heal.language en
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2017-10-04
heal.abstract Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη και ο χαρακτηρισμός ιστορικών κονιαμάτων του Ιερού Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου στα Ιεροσόλυμα. Τα εξεταζόμενα κονιάματα ανήκουν σε δύο κατηγορίες ανάλογα με τη χρήση τους στο μνημείο, σε κονιάματα γεμίσματος και κονιάματα αρμολόγισης (ή αρμού), τα οποία προέρχονται από την ανατολική (νοτιοανατολική και βορειοανατολική) και δυτική όψη του μνημείου και αντιστοιχούν σε διαφορετικά ύψη της τοιχοποιίας. Ο προσδιορισμός των μορφολογικών και φυσικοχημικών χαρακτηριστικών των κονιαμάτων έλαβε χώρα με τη χρήση των παρακάτω τεχνικών: Μικροσκοπία Οπτικών Ινών, Κοκκομετρική Ανάλυση, Περίθλαση Ακτίνων Χ (XRD), Θερμοβαρυμετρική και Διαφορική Θερμική Ανάλυση (TG-DTA), Δοκιμές Εμβάπτισης σε Νερό για τον Προσδιορισμό του Ολικού Ανοιχτού Πορώδους Προσβάσιμου στο Νερό και του Ποσοστού Ροφημένου Νερού, Προσδιορισμός διαλυτών αλάτων (TSS%), Ποιοτική Ανίχνευση Ανιόντων και Χρωματομετρία. Τα εξεταζόμενα κονιάματα ανήκουν στις κατηγορίες των ασβεστιτικών κονιαμάτων και μεικτών κονιαμάτων (ασβέστη-γύψου ή γύψου-ασβέστη), όπου σε κάποια δείγματα υπερισχύει ο ασβεστίτης και σε άλλα ο γύψος, παρουσιάζοντας διαφοροποιήσεις στη χημικήορυκτολογική σύσταση. Οι δοκιμές εμβάπτισης κατηγοριοποιούν τα κονιάματα σε τρείς ομάδες, βάση του ολικού ποσοστού ρόφησης του νερού και του ολικού πορώδους που είναι προσβάσιμο στο νερό, δίνοντας παράλληλα πληροφορίες για την επιδεκτικότητά τους στη φθορά από τη δράση του νερού. Τα μεικτά κονιάματα εμφάνισαν μεγαλύτερη ευθρυπτότητα καθώς και επιδεκτικότητα στη φθορά από το νερό. Τα αποτελέσματα της κοκκομετρικής ανάλυσης έδειξαν ότι τα κονιάματα διαθέτουν υψηλό λόγο κονίας/αδρανών, τόσο για τα κονιάματα γεμίσματος όσο και για τα κονιάματα αρμού. Από τη χρωματομετρία προκύπτουν ομοιότητες ως προς το συνολικό χρώμα, με τα μεικτά κονιάματα να εμφανίζουν ελαφρώς υψηλότερες τιμές κορεσμού. Η πλειονότητα των εξεταζόμενων κονιαμάτων παρουσιάζουν πολύ υψηλά ποσοστά ολικών διαλυτών αλάτων, υποδεικνύοντας την κακή κατάσταση διατήρησής τους. Τα υψηλά ποσοστά των ολικών διαλυτών αλάτων στα μεικτά κονιάματα ασβέστη-γύψου και γύψου-ασβέστη δεν μπορούν να αποδοθούν μόνο στη φθορά τους, αλλά προέρχονται και από την υψηλή σχετικά περιεκτικότητά τους σε γύψο που είναι αρχικό συστατικό τους. Τα κονιάματα παρουσιάζουν χλωριόντα και θειικά ιόντα στην συντριπτική τους πλειοψηφία, ενώ τα νιτρικά ιόντα εμφανίζονται σε πολύ λίγες περιπτώσεις. Τα κονιάματα αρμολόγισης στο δυτικό φάτνωμα είναι μεικτά κονιάματα γύψου-ασβέστη ή ασβέστη-γύψου, ενώ τα κονιάματα αρμολόγισης του νοτιοανατολικού φατνώματος είναι ασβέστη. Τα κονιάματα αρμολόγισης στο βορειοανατολικό φάτνωμα παρουσιάζουν δύο ζώνες καθ’ ύψος σε σχέση με τη χημική σύσταση. Πιο συγκεκριμένα, τα κονιάματα αρμολόγισης στο κάτω μέρος είναι ασβέστη, ενώ στο μεσαίο και στο πάνω τμήμα τους είναι ασβέστη-γύψου. Τα κονιάματα γεμίσματος και των τριών φατνωμάτων παρουσιάζουν διαφορετική σύσταση καθ’ ύψος και εναλλάσσονται σε ζώνες από κονιάματα γύψου-ασβέστη σε ασβέστη. Η διαφοροποίηση των κονιαμάτων πιθανότατα να οφείλεται στις επεμβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί σε διαφορετικές οικοδομικές φάσεις του μνημείου, χωρίς όμως κάποιος να μπορεί να αποκλείσει την πιθανότητα να προέρχονται όλα από την αποκατάσταση του Κομνηνού. el
heal.abstract The main goal of this thesis is the examination and characterization of historic mortar samples from the Holy Aedicule of the Holy Sepulchre in Jerusalem. The samples were taken from the East and West side of the monument, from different predefined heights. Various analytical methods were used for the examination of the mortar samples in order to determine their morphological, chemical and physical characteristics. The methods that were used are Fiber Optical Microscopy (FOM), Sieve Analysis for the examination of Grain Size Distribution, XRay Diffraction (XRD), Thermal Analysis (DTA-TG), Total Immersion in Water Test for the determination of the Total Open Porosity Accessible to Water and the Percentage of the Water Absorption Capacity, Total Soluble Salts (TSS%), Spot tests and Colorimetry. The mortars that were tested belong to the category of lime mortars and mixed mortars (limegypsum and gypsum-lime); in the latter category, in some cases the lime content prevails, while in others the gypsum content prevails, thus presenting distinct differences in the chemicalmineral composition. The total immersion tests enabled the categorization of the mortars in three groups according to their water capacity absorption and to their percentage of open porosity accessible to water and provided information regarding their susceptibility to decay from the corrosive action of water. The mixed mortars appear to have larger decay from the corrosive action of water as well as larger friability. The Grain Size Distribution Analysis revealed that the mortars have a high binder to aggregate ratio. In the case of the filling mortar it is a logical outcome, because of the use of the mortar, but in the case of the joint mortar this high ratio gives interesting technological information in relation to the construction phases of the monument. The Colorimetry reveals similarities in their overall color and the mixed mortars appear to have larger saturation values. The majority of the tested mortars present very high percentages of total soluble salts, indicating their bad conservation state. The high percentages of TSS that appear in the lime-gypsum and gypsum-lime mortars do not derive totally from the decay of the mortar, but from the high concentration of gypsum, which is a main component of the original mortar mix and not a decay product. The mortars appear to have mainly chlorite ions and sulphate ions, however nitrate ions were also detected in very few samples. The joint mortars of the west facade are mixed gypsum-lime or lime-gypsum mortars, while the joint mortars of the southwest facade are lime mortars. The joint mortars of the northwest facade appear to have two zones in relation to their chemical composition. In further detail, the joint mortars of the lowest zone are lime mortars, of middle zone and upper zone are limegypsum. The filling mortars of all three facades appear to have different composition in different heights and they differentiate in zones of gypsum-lime mortars and lime mortars. The large differentiation of the mortars is possible to be the result of different restoration interventions during the different building phases of the monument, but one must not exclude the possibility that all the mortars come from the restoration of architect Komnenos. en
heal.advisorName Μοροπούλου, Αντωνία el
heal.committeeMemberName Μοροπούλου, Αντωνία el
heal.committeeMemberName Παπαγιαννάκος, Νικόλαος el
heal.committeeMemberName Μπακόλας, Αστέριος el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Χημικών Μηχανικών. Τομέας Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών (ΙΙΙ) el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 182 σ. el
heal.fullTextAvailability true


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στην ακόλουθη συλλογή(ές)

Εμφάνιση απλής εγγραφής