HEAL DSpace

Τεχνολογία συστημάτων ψύξης με προσρόφηση

Αποθετήριο DSpace/Manakin

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.author Τάσσης, Βασίλειος el
dc.contributor.author Tassis, Vasilis en
dc.date.accessioned 2018-01-11T11:12:18Z
dc.date.available 2018-01-11T11:12:18Z
dc.date.issued 2018-01-11
dc.identifier.uri http://dspace.lib.ntua.gr/handle/123456789/46192
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Ψύξη el
dc.subject Προσρόφηση el
dc.subject Κύκλος προσρόφησης el
dc.subject Προσροφητικά μεσα el
dc.subject Ηλιακή ενέργεια el
dc.subject Refrigeration en
dc.subject Adsorption en
dc.subject Adsorption cycle en
dc.subject Adsorbent en
dc.subject Solar powered system en
dc.title Τεχνολογία συστημάτων ψύξης με προσρόφηση el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Συστήματα Ψύξης el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2017-06-26
heal.abstract Η παρακάτω αναλυτική έκθεση αφορά στα συστήματα ψύξης με προσρόφησης , στις τεχνολογίες που αναπτύσσονται γύρω από αυτά καθώς και στις εφαρμογές που βρίσκουν τα συγκεκριμένα συστήματα. Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύεται την εισαγωγή στη τεχνολογία συστημάτων ψύξης με προσρόφηση καθώς και μελετάμε την ιστορική τους αναδρομή. Οι νέες αυτές τεχνολογίες αποτελούν κρίσιμο πεδίο για τους ερευνητές καθώς συνάδουν με τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις του ανθρώπινου πολιτισμού. Στο επόμενο κεφάλαιο συγκαταλέγονται τα εργαζόμενα μέσα που χρησιμοποιούνται στα συστήματα ψύξης με προσρόφηση και αναλύονται οι επιδράσεις που έχουν στην επίδοση των συστημάτων καθώς και στην εφαρμογή. Ορισμένα από αυτά είναι τα ζεύγη ενεργοποιημένος άνθρακας-μεθανόλη, ενεργοποιημένος άνθρακας –αμμωνία, σίλικα τζελ-νερό, ζεόλιθος-νερό και χλωριούχο ασβέστιο-αμμωνία. Στο τρίτο κεφάλαιο της παρακάτω έκθεσης περιγράφονται οι διάφοροι κύκλοι προσρόφησης. Αρχικά η ανάλυση ξεκινάει με την περιγραφή του βασικού κύκλου προσρόφησης. Στη συνέχεια περιγράφεται ο κύκλος ανάκτησης θερμότητας και ο κύκλος ανάκτησης θερμότητας και μάζας. Επίσης οι κύκλοι θερμικού κύματος και κύκλοι συναγωγής θερμικού κύματος παρουσιάζουν ενδιαφέρον στη λειτουργία τους. Τέλος το κεφάλαιο αναφέρεται σε κύκλους cascade όπου γίνεται χρήση δύο εργαζόμενων μέσων σε συνδυασμό καθώς και σε προηγμένους κύκλους που αφορούν σε περισσότερα στάδια και βαθμίδες. Στο προτελευταίο κεφάλαιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας πραγματεύονται οι παράμετροι που επιδρούν στη μεταφορά μάζας και θερμότητας στη βαθμίδα προσρόφησης . Η μελέτη και η ρύθμιση των παραμέτρων αυτών καθιστά χρήσιμη διαδικασία με σκοπό της βελτίωση της μεταφοράς μάζας και θερμότητας εντός των βαθμίδων στα συστήματα ψύξης με προσρόφηση. Τελειώνοντας την έκθεση κάνουμε λόγο για τις εφαρμογές της σύγχρονης τεχνολογίας των συστημάτων προσρόφησης. Περιγράφουμε πολλά από τα ηλιακά συστήματα προσρόφησης, συστήματα που εκμεταλλεύονται την απορριπτόμενη θερμότητα καθώς και κάποιες πρακτικές εφαρμογές των σίλικα τζελ συστημάτων. Αναλύεται ο τρόπος που έχουν μελετηθεί και κατασκευαστεί τα συστήματα αυτά από τους αντίστοιχους ερευνητές. el
heal.abstract The following analytical report is about adsorption cooling systems, the technologies developed around them, and the applications that find these systems. In the first chapter we analyze the introduction to adsorption cooling technology and study their historical background. These new technologies are a critical field for researchers as they are in line with the environmental requirements of human culture. The next chapter includes the working tools used in adsorption refrigeration systems and analyzes their effects on system performance as well as on application. Some of these are activated carbon-methanol couples, activated carbon-ammonia, silica gel-water, zeolite-water and calcium-ammonium chloride. The third chapter of the report below describes the different adsorption cycles. Initially the analysis begins with the description of the basic adsorption cycle. The heat recovery cycle and the heat and mass recovery cycle are described below. Also, thermal wave cycles and thermal wave convection cycles are of interest in their operation. Finally, the chapter refers to cascade cycles where two working media are used in combination, as well as in advanced circles involving more stages and steps. In the penultimate chapter of this diploma thesis are discussed the parameters that influence the mass and heat transfer in the adsorption grade. The study and adjustment of these parameters makes a useful process to improve the mass and heat transfer within the stages in adsorption cooling systems. By finishing the report, we are talking about the applications of modern adsorption technology. We describe many of the solar adsorption systems, systems that exploit the waste heat as well as some practical applications of the silica gel systems. It analyzes how these systems have been studied and built by their respective researchers. en
heal.advisorName Κορωνάκη, Ειρήνη el
heal.committeeMemberName Αντωνόπουλος, Κίμων el
heal.committeeMemberName Ρογδάκης, Εμμανουήλ el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών. Τομέας Θερμότητας el
heal.academicPublisherID ntua
heal.fullTextAvailability true


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο:

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στην ακόλουθη συλλογή(ές)

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Εκτός από όπου ορίζεται κάτι διαφορετικό, αυτή η άδεια περιγράφετε ωςΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα