HEAL DSpace

Θαλάσσιο περιβάλλον και ναυτιλία: ζήτημα διαχείρισης και ναυτιλιακής περιβαλλοντικής πολιτικής

Αποθετήριο DSpace/Manakin

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.author Σάββα, Δήμητρα el
dc.contributor.author Savva, Dimitra en
dc.date.accessioned 2018-05-15T10:40:02Z
dc.date.available 2018-05-15T10:40:02Z
dc.date.issued 2018-05-15
dc.identifier.uri http://dspace.lib.ntua.gr/handle/123456789/46948
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Περιβαλλοντική πολιτική el
dc.subject Θθαλάσσιο περιβάλλον el
dc.subject Δίκαιο el
dc.subject Αντιμετώπιση ρύπανσης el
dc.subject Πετρελαιοκηλίδες el
dc.subject Environmental policy en
dc.subject Marine environment en
dc.subject Legislation en
dc.subject Antipollution en
dc.subject Oil spill en
dc.title Θαλάσσιο περιβάλλον και ναυτιλία: ζήτημα διαχείρισης και ναυτιλιακής περιβαλλοντικής πολιτικής el
dc.contributor.department Τομέας Ανθρωπιστικών Κοινωνικών Επιστημών και Δικαίου el
heal.type bachelorThesis
heal.classification ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ/ΡΥΠΑΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΩΝ el
heal.classification ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ el
heal.classification ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ el
heal.classificationURI http://data.seab.gr/concepts/9d8386afe849d6d4bc1abf3c7a0ced5e7e95328a
heal.classificationURI http://data.seab.gr/concepts/7fbf5fa0499cca31f9a55b2740d015b2d3ddb901
heal.classificationURI http://data.seab.gr/concepts/2d3876ba83a049dcf78738b666efa2217df32f4d
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2016-09-27
heal.abstract Η προστασία του περιβάλλοντος έχει απασχολήσει ιδιαίτερα τις τελευταίες δεκαετίες τον ναυτιλιακό κόσμο. Οι προσπάθειες που γίνονται από τους αρμόδιους οργανισμούς, με θέσπιση νόμων και κανόνων και τον έλεγχο εφαρμογής τους μέσω των λιμενικών αρχών, είναι αξιόλογες. Ταυτόχρονα η πλειοψηφία των εμπλεκομένων με το πλοίο σε κάθε στάδιο της επιχειρησιακής ζωής του συνδράμει στην πρόληψη και αποφυγή ατυχημάτων. Οι λιμενικές αρχές της Ελλάδας, το λιμάνι του Πειραιά και το σύστημα παρακολούθησης που διαθέτει, παίζουν καθοριστικό ρόλο στην περιβαλλοντική πολιτική για τον έλεγχο εφαρμογής των συμφωνηθέντων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Καθώς ο ανθρώπινος παράγοντας είναι υπαίτιος της πλειοψηφίας των ατυχημάτων, η εκπαίδευση και η ορθή ενημέρωση των εργαζομένων προσαρμοσμένες στις σύγχρονες εξελίξεις κρίνονται απαραίτητες. Παράλληλα, η αντιμετώπιση των πετρελαιοκηλίδων αποτελεί μέχρι και σήμερα μείζον θέμα προς έρευνα και πρόοδο για τους ειδήμονες με κύριο μέλημα την προστασία των θαλάσσιων υδάτων και οικοσυστημάτων. el
heal.abstract The environmental protection is assumed to be an issue of great concern for the maritime world especially the last decades. The efforts coming from the competent organizations like legislating and control of the compliance of laws and rules by port authority are remarkable.At the same time,the majority of people related with ship and its operational life contributes to accident prevention.Port authority of Greece, the port of Piraeus and the monitoring system that it holds play a decisive role for the environmental policy having the aim of controlling the effecting application of what has been agreed upon, on national and international scale.Due to the fact that the human factor is responsible for the majority of the accidents,training and the right updating of the workers for the contemporary developments are considered to be mandatory.Parallelly,oil spill relief is a major issue for the experts till nowadays that requires research and progress and the basic concern is the protection of maritime waters and ecosystems. en
heal.abstract La tutela ambientale preoccupava molto questi ultimi decenni il mondo maritimo. Gli sforzi profusi dagli organismi responsabili attraverso l’adozione di leggi e nome e il controllo della loro applicazione in quanto autorità portuali sono considerevoli.Simultaneamente,la maggioranza degli interessati della nave a ogni fase della sua vita di affari contribue a prevenire futuri accidenti marittimi.La autorità portuali di Grecia,il porto del Pireo ed il sistema di controllo che disporre,svolgono un ruolo vitale nella politica ambientale per controllare il rispetto degli accordi a livello nazionale ed internazionale.Siccome il fattore umano e responsabile per la maggior parte degli accidenti,l’istruzione e la corretta informazione dei lavoratori adattate ai sviluppi moderni sono necessarie.Parallelamente,il trattamento di chiazze di petrolio costituisce,fino ai giorni, un tema importante d’indagine e progresso per gli esperti,nell’intento della protezione delle acque marittime e dei ecosistemi. it
heal.advisorName Θεολόγου, Κώστας el
heal.committeeMemberName Παπαδόπουλος, Χρήστος el
heal.committeeMemberName Θεολόγου, Κώστας el
heal.committeeMemberName Μιχαηλίδης, Παναγιώτης el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 81 σ. el
heal.fullTextAvailability true


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο:

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στην ακόλουθη συλλογή(ές)

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Εκτός από όπου ορίζεται κάτι διαφορετικό, αυτή η άδεια περιγράφετε ωςΑναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα