HEAL DSpace

Στοιχεία, τάσεις και οφέλη για τη χρήση του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) ως καύσιμο στη ναυτιλία

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Ξυδιάς, Φώτης el
dc.contributor.author Xydias, Fotis en
dc.date.accessioned 2016-03-10T09:31:42Z
dc.date.available 2016-03-10T09:31:42Z
dc.date.issued 2016-03-10
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/42135
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.11628
dc.rights Default License
dc.subject Πλοία el
dc.subject LNG en
dc.subject Ναυτιλία el
dc.subject Καύσιμα el
dc.subject Dual-fuel en
dc.subject Natural Gas en
dc.subject Emissions en
dc.title Στοιχεία, τάσεις και οφέλη για τη χρήση του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) ως καύσιμο στη ναυτιλία el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Καύσιμα el
heal.classification Πλοία el
heal.classification LNG en
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2015-11-26
heal.abstract Αφορμή για την εκπόνηση της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί η πρόκληση χρήσης φυσικού αερίου ως ναυτιλιακού καυσίμου στα επόμενα χρόνια. Οι νέοι περιορισμοί των εκπομπών αλλά και οι διακυμάνσεις στην τιμή του πετρελαίου, όπως και η διαθεσιμότητά του, μας οδηγεί στην ανάγκη εύρεσης νέων και ενναλακτικών καυσίμων. Η ανάγκη μείωσης των εκπομπών όπως το διοξείδιο του άνθρακα, του αζώτου, του θείου και λοιπών αιωρούμενων σωματιδίων έχουν αναγκάσει τους παγκόσμιους οργανισμούς να επιβάλλουν κανονισμούς που θα περιορίζουν αυτές τις εκπομπές. Για τους λόγους αυτούς η ναυτιλιακή βιομηχανία στρέφεται προς την αναζήτηση νέων πηγών ενέργειας και συστημάτων που θα συμφωνούν με αυτούς τους κανονισμούς. Μια τέτοια πηγή ενέργειας εφάμιλλη του πετρελαίου είναι το LNG ως καύσιμη ύλη. Η χρήση του ως ναυτιλιακό καύσιμο αποτελεί μια εναλλακτική λύση που κερδίζει συνεχώς έδαφος. Το LNG συμφωνεί με τους περιβαλλοντολογικούς κανονισμούς καθώς συγκαταλέγεται στα πράσινα καύσιμα και επίσης αποτελεί μια καθαρή πηγή ενέργειας σε σχετικά χαμηλή τιμή. Τα αποθέματα του φυσικού αερίου ολοένα και αυξάνονται, αφού έχουν εντοπιστεί, σύμφωνα με νέες μελέτες, κοιτάσματα σε διάφορες περιοχές του κόσμου. Το αποτέλεσμα αυτής της μεγάλης διαθεσιμότητας είναι μια σταθερή παραγωγή και σε ανταγωνιστική τιμή. Στις μέρες μας πλέον, υπάρχουν πολλά παραδείγματα πλοίων που λειτουργούν χρόνια με φυσικό αέριο ως καύσιμο. Η μείωση του κόστους λειτουργίας, η συμμόρφωση με τους διεθνείς κανονισμούς εκπομπών και η αποδεδειγμένη ασφαλή χρήση του αερίου αυτού ως καύσιμο είναι η απόδειξη ότι η χρήση του φυσικού αερίου στη ναυτιλία είναι γεγονός. Αυτό μεταφράζεται με μια ολοένα και αυξανόμενη ζήτηση για νέες κατασκευές και μετασκευές πλοίων να χρησιμοποιήσουν το φυσικό αέριο για την λειτουργία τους. Ταυτόχρονα επενδύσεις προς αυτήν την κατεύθυνση γίνονται και στην στεριά με τη μορφή τερματικών σταθμών ανεφοδιασμού στα λιμάνια με σκοπό να υπάρξουν οι υποδομές ώστε να στηριχθεί η ζήτηση σε φυσικό αέριο σε στεριά και θάλασσα. el
heal.abstract The reason for the preparation of this thesis is the challenging use of natural gas as a marine fuel in the upcoming years. The new restrictions in emissions and fluctuations in oil prices, as well as its availability, leads us to the need to find new and alternate fuels. The need to reduce emissions such as carbon dioxide, nitrogen, sulfur and other particulate matter have forced global organizations to impose regulations that will limit these emissions. For these reasons, the maritime industry geared towards the search for new energy sources and systems that comply with these regulations. One such source of energy comparable to oil is LNG as fuel. Its use as a maritime fuel is an alternative solution that is gaining ground. LNG is consistent with environmental regulations as well as is listed among green fuels and also is a clean source of energy at a relatively low price. The reserves of natural gas are increasing after having been identified, according to further studies, deposits in various parts of the world. The result of this high availability is a solid production and competitive price. Nowadays there are many examples of ships operating years with natural gas as fuel. Reducing operating costs, compliance with international emission regulations and proven safe use of this gas as fuel is the proof that the use of natural gas in shipping is a fact. This is translated to an increasing demand for new construction and retrofit ships to use natural gas for their operation. At the same time investments in this direction taking place onshore in the form of terminals and refueling stations in ports in order to have the infrastructure to support the demand for natural gas on land and sea. en
heal.advisorName Βεντίκος, Νικόλαος el
heal.committeeMemberName Ζαραφωνίτης, Γεώργιος el
heal.committeeMemberName Παπαδόπουλος, Χρήστος el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών. Τομέας Μελέτης Πλοίου και Θαλάσσιων Μεταφορών el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 99 σ. el
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record