HEAL DSpace

Απομάκρυνση φαινολικών ενώσεων από απόβλητα ΙΙ-φασικού ελαιοτριβείου

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Δαβίδης, Ιωσήφ el
dc.contributor.author Davidis, Iosif en
dc.date.accessioned 2018-12-17T12:40:38Z
dc.date.available 2018-12-17T12:40:38Z
dc.date.issued 2018-12-17
dc.identifier.uri http://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/48257
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.16036
dc.rights Default License
dc.subject Φαινόλες el
dc.subject Ελαιοτριβείο el
dc.subject Ελιά el
dc.subject Αντιοξειδωτικά el
dc.subject Απόβλητο el
dc.title Απομάκρυνση φαινολικών ενώσεων από απόβλητα ΙΙ-φασικού ελαιοτριβείου el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Περιβαλλοντικές σπουδές el
heal.classificationURI http://data.seab.gr/concepts/f1d5044e5da6d9959c3f10ce9e00a0b61c1ee947
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2018-10-03
heal.abstract Η βιομηχανία του ελαιόλαδου αποτελεί από τα αρχαία ακόμα χρόνια μια σημαντική βιομηχανία για τις χώρες της Μεσογείου. Η ελαιοπαραγωγή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη ειδικότερα με την παράδοση και την ιστορία της Ελλάδας, η οποία σήμερα αποτελεί την τέταρτη μεγα λύτερη ελαιοπαραγωγό χώρα στον κόσμο, μ ετά από Ισπανία, Τυνησία και Ιταλία. Κατά τη διαδικασία επεξεργασίας του ελαιόκαρπού για την παραγωγή ελαιόλαδου παράγονται μεγάλες ποσότητες παρα προϊόντων, τα οποία είναι επιβλαβή για το περιβάλλον. Ιδιαίτερα στις Μεσογειακές χώρες το πρόβλημα είναι ακόμα μεγαλύτερο δεδομένου ότι παράγονται μεγάλα ποσά αποβλήτων σε σύντομο χρονικό διάστημα κάθε χρόνο. Οι περιβ αλλοντικές επιπτώσεις από τα απόβλητα τ ων ελαιοτριβείων οφείλονται κυρίως στην χημική τους σύσταση και στο υψηλό οργανικό τους φορτίο. Τα απόβλητα αυτά είναι πλούσια σε φαινολικές ενώσεις, οι οποίες αποτελούν φυσικά αντιοξειδωτικά και παρουσιάζουν ευεργετικές ιδιότητες στην ανθρώπινη υγε ία. Ειδ ικότερα, σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εφαρμογή μίας νέας μεθόδου εξαγωγής των φαινολικών ενώσεων από απόβλητο 2 - φασικού ελαιοτριβείου η οποία περιλαμβάνει την οξίνιση και υδροθερμική εκχύλιση του αποβλήτου και πειραματικά επιτυγχάνεται ποσοστό εξαγ ωγής 90,8%. Επίσης γίνεται εφαρμογή παραγοντικού μοντέλου των τεσσάρων παραμέτρων (ποσότητα θειικού οξέος, αραίωση αποβλήτου, χρόνος εκχύλισης και θερμοκρασία) και εξετάζεται η προσαρμογή του στα πειραματικά δεδομένα. Επιπλέον πραγματοποιείται μελέτη της κ ινητικής της παραπάνω διεργασ ίας, καθώς και ποιοτική και ποσοτική ανάλυση του συμπυκνώματος των φαινολικών ενώσεων που προκύπτει. Τέλος , ένα ακόμα αντικ είμενο της εργασίας αποτελεί η παρουσίαση μίας ολοκληρωμένης και πρόσφατη ς βιβλιογραφική ς ανασκόπησης σχετικά μ ε άλλες μελέτες που έχουν πραγμα ποιη θεί πάνω στο ίδιο αντικείμενο ώστε να υπάρξει άμεση αξ ιολόγηση των αποτελεσμάτων el
heal.abstract The olive oil industry has been an important industry for the Mediterranean countries since ancient times. Olive oil production is inseparably linked to the tradition and history of Greece, which is now the fourth largest producer in the world, after Spain, Tunisia and Italy. During the process of olive fruits for the production of olive oil, large quantities of by - products are produced that are harmful to the environment. Particularly in the Mediterranean countries the problem is even greater as large amounts of waste are produced in a short period of time each year. The environmental impacts of olive mill waste are mainly due to their chemical composition and high organic load. These waste are rich in phenolic compounds, which are natural antioxidants and have beneficial properties in human health. In parti cular, the purpose of this dissertation is to apply a new method of extracting phenolic compounds from 2 - phase mill waste, which includes acidification and hydrothermal extraction of the w aste and a 90.8% extract rate has been obtained experimentally . Also, a 4 - parameter model (amount of sulfuric acid, waste dil ution, extraction time and temperature) is applied and its adaptation to the experimental data is examined. In addition, a kinetic study of the above process is carried out as well as a qualitative and quantitative analysis of the condensation of the resul ting phenolic compounds. Finally, another aspect of this dissertation is the conduction of a thorough literature review on similar studies that have been carried out on the same subject so that there is an immediate evaluation of the results en
heal.advisorName Βλυσίδης, Ανέστης el
heal.committeeMemberName Λυμπεράτος, Γεράσιμος el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Χημικών Μηχανικών. Τομέας Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών (IV). Εργαστήριο Οργανικής Χημικής Τεχνολογίας el
heal.academicPublisherID ntua
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record