HEAL DSpace

Χρήση Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών G.I.S. για την παρακολούθηση της χρονικής εξέλιξης μιάς αστικής περιοχής, Εφαρμογή στο Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Λαλά, Παναγιώτα el
dc.contributor.author Lala, Panagiota en
dc.date.accessioned 2022-04-01T14:49:10Z
dc.date.available 2022-04-01T14:49:10Z
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/55018
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.22716
dc.description Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Μεταπτυχιακή εργασία. Διεπιστημονικό - Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) "Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου : Πολεοδομία - Χωροταξία (Κατ. Β')" el
dc.rights Default License
dc.subject ArgGIS Online en
dc.subject Τρισδιάστατη απεικόνιση el
dc.subject Ελληνικό el
dc.subject Διαδικτυακές εφαρμογές el
dc.subject Χωρικά και χρονικά δεδομένα el
dc.subject ArgGIS Online en
dc.subject 3d scenes en
dc.subject Ellinikon en
dc.subject Web apps en
dc.subject Spatial and temporal data en
dc.title Χρήση Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών G.I.S. για την παρακολούθηση της χρονικής εξέλιξης μιάς αστικής περιοχής, Εφαρμογή στο Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά el
dc.title Geographic Information System G.I.S. for monitoring time evolution of an urban area, Application at the Integrated Development Project of the Metropolitan Park of Ellinikon -Aghios Kosmas en
heal.type masterThesis
heal.classification Πολεοδομία-Χωροταξία en
heal.classification Urban and Regional Planning en
heal.language el
heal.access campus en
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2022-02-22
heal.abstract Η διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο την παρουσίαση της εξέλιξης μιας αστικής περιοχής μέσα στον χρόνο. Πιο συγκεκριμένα, η εργασία ασχολείται με την εναλλαγή των χρήσεων γης, των οδικών υποδομών και των κυκλοφοριακών φόρτων στην περιοχή του Ελληνικού όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί το έργο του Μητροπολιτικού Πόλου. Παλαιότερα, στη περιοχή λειτουργούσε ο Κρατικός Αερολιμένας της χώρας και στη συνέχεια ένα κομμάτι του λειτούργησε ως Αθλητικές Εγκαταστάσεις. Σήμερα καλείται εκ νέου να αναλάβει τον ρόλο ως ένα νέο Μητροπολιτικό Πόλο. Το κεντρικό πάρκο του Μητροπολιτικού πόλου Ελληνικού‐Αγίου Κοσμά δύναται να αποτελέσει τον πυρήνα της σύνδεσης του θαλάσσιου μετώπου με τον Υμηττό, για να εξυπηρετείται η άμεση πρόσβαση στο πάρκο και το θαλάσσιο μέτωπο από όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής. Είναι εμφανές ότι η περιοχή δύναται να αποτελέσει στρατηγικής σημασίας αναπτυξιακό πόλο για την Αθήνα και την Αττική καθώς και σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Στην περιοχή, μέσα σε ένα μικρό σχετικά χρονικό πλαίσιο έχουν γίνει αρκετές αλλαγές, και πρόκειται να πραγματοποιηθούν ακόμα περισσότερες, μελλοντικά. Για τους παραπάνω λόγους επιλέχθηκε ως αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας. Το χρονικό πλαίσιο της εργασίας αφορά το χρονικό διάστημα από το 2017 έως και το 2045, που είναι το έτος που προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί η μελέτη του Μητροπολιτικού Πόλου του Ελληνικού‐Αγίου Κοσμά. Το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για την παρουσίαση της χρονικής εξέλιξης είναι το λογισμικό ArcGIS Online. Μέσα από αυτό δημιουργήθηκαν βίντεο που δείχνουν την χρονική εξέλιξη (timelines) της περιοχής, και τρισδιάστατες σκηνές. Κάθε timeline απεικονίζει την εξέλιξη στις χρήσεις γης, στο οδικό δίκτυο και στους κυκλοφοριακούς φόρτους αντίστοιχα. Η μία τρισδιάστατη σκηνή παρουσιάζει την τελική κατάσταση του έργου, και η επόμενη την αρχική κατάσταση σε σύγκριση με την τελική. Για την παρουσίαση των παραπάνω δημιουργήθηκαν, μέσα από το εργαλείο του ArcGIS Online το WebApp Builder, αντίστοιχες εφαρμογές που σκοπό έχουν την κοινοποίηση και την παρουσίαση των έργων στο κοινό με τον ευκολότερο τρόπο, συγκεκριμένα μόνο με τον διαμοιρασμό ενός συνδέσμου, και χωρίς όμως να δίνεται η δυνατότητα επεξεργασίας των έργων. Μέσα από το εργαλείο είναι δυνατή η προβολή των έργων μέσω διαδραστικών χαρτών, με διάφορες δυνατότητες όπως πλοήγηση μέσα στο έργο, εναλλαγή εμφανιζόμενων θεματικών επιπέδων και πολλές ακόμα, ή ακόμα και η ενσωμάτωσή τους σε διαδικτυακά άρθρα, δίκτυα κοινωνικοποίησης ή οποιονδήποτε ιστότοπο. Με αυτόν τον τρόπο κρίθηκε πως η παρουσίαση της σημαντικής εξέλιξης της περιοχής μέσα στα χρόνια θα είναι πιο παραστατική. Τέλος, μέσα από τις παραπάνω διαδικασίες σκοπός είναι να τονιστεί η αναγκαιότητα του λογισμικού στην αποτελεσματικότερη οπτικοποίηση και παρουσίαση τέτοιων αλλαγών, αλλά και την κοινοποίηση έργων που περιλαμβάνουν χωρικά δεδομένα με χρονική υπόσταση, και τρισδιάστατες απεικονίσεις. el
heal.abstract The purpose of this dissertation is to present the evolution of an urban area over time. Specifically, the work deals with the evolution of land uses, road infrastructure and traffic loads in the area of Ellinikon where the Integrated Development Project of the Metropolitan Park of Ellinikon - Aghios Kosmas is to be constructed. In the past, the country's Airport operated in the area and then a part of it functioned as a Sports Facility. Today, the place is called again to take on the role as a new Metropolitan Pole. The central park of the Metropolitan Pole of Ellinikon ‐ Agios Kosmas is going to become the core of the connection of the sea front with Ymittos, as a direct access to the park and the sea front from the whole Attica. It is obvious that the region can be a strategically important development pole for Athens and Attica as well as nationally and internationally. In the area, in a relatively short period of time, several changes have been made, and even more are to be made in the future. For the above reasons the specific place was chosen as the subject of his dissertation. The time frame of the work concerns the period from 2017 to 2045, which is the year that the Development of the Metropolitan Pole of Ellinikon ‐ Agios Kosmas is planned to be completed. The tool used to present the time evolution is the ArcGIS Online. Through this, videos were created that show the time evolution (timelines) of the area, and three-dimensional scenes. Each timeline depicts the evolution in land uses, road network and traffic loads respectively. The first 3D scene shows the final state of the project, and the second one the initial state compared to the final. For the presentation of the above, through the tool of ArcGIS Online the WebApp Builder, web applications were created. The goal of these applications is the presentation of the work to the public in the easiest way, by simply sharing a link, but without offering the ability of editing the original projects. Through the tool it is possible to view the works through interactive maps, with various possibilities, such as navigation within the project, alternating displayed layers and many more, or even their integration in online articles, social networks or any website. Finally, through the aforementioned procedures, the purpose is to emphasize the need of the software for more effective visualizations and presentation of projects that include spatial data with temporal substance, and three-dimensional representations. en
heal.advisorName Κάβουρας, Μαρίνος el
heal.committeeMemberName Πανόπουλος, Γεώργιος el
heal.committeeMemberName Κόκλα, Μαργαρίτα el
heal.committeeMemberName Κάβουρας, Μαρίνος el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών el
heal.academicPublisherID ntua en
heal.numberOfPages 95
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record