HEAL DSpace

Βελτιστοποίηση σχεδίασης ενισχυτών υψηλών μικροκυματικών συχνοτήτων με τεχνολογίες MMIC και MIC

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ουζούνογλου, Νικόλαος el
dc.contributor.author Καραγιάννη, Ευαγγελία Α, el
dc.contributor.author Karagianni, Evangelia A. en
dc.date.accessioned 2009-02-12T08:38:42Z
dc.date.available 2009-02-12T08:38:42Z
dc.date.copyright 2008-10-24
dc.date.issued 2009-02-12T08:38:42Z
dc.date.submitted 2008-10-24
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/2757
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.75
dc.description 238 σ. el
dc.description.abstract Το κύριο αντικείμενο της παρούσας Διατριβής είναι η βελτιστοποίηση της Σχεδίασης Μικροκυματικών Μονολιθικών Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων και ειδικότερα γίνεται μελέτη στη Σχεδίαση Ενισχυτικών Διατάξεων με χρήση CAD εργαλείων, κατασκευή αυτών σε διακεκριμένα χυτήρια παραγωγής MMICs και μετρήσεις προς εξαγωγή συμπερασμάτων για τη σχεδίαση. Επίσης, γίνεται μια μαθηματική ανάλυση των κατανεμημένων ενισχυτών με χρήση ανακλώμενων και προσπιπτόντων κυμάτων στα επιμέρους κατανεμημένα τετράθυρα που αποτελούν τις βαθμίδες του κατανεμημένου ενισχυτή ώστε να εξαχθούν κάποια συμπεράσματα όσον αφορά στο βέλτιστο αριθμό βαθμίδων του κατανεμημένου ενισχυτή. Το Κεφάλαιο 2 περιγράφει αναλυτικά τη μεθοδολογία Σχεδίασης Ενισχυτών Χαμηλού Θορύβου σε τεχνολογία GaAs MMIC που χρησιμοποιούνται ως προενισχυτές σε συστήματα μετάδοσης πληροφορίας δίνοντας έμφαση στη σχεδίαση κυκλωμάτων προσαρμογής εισόδου και εξόδου, στην αντιμετώπιση του προβλήματος της ευστάθειας των ενισχυτών καθώς και στη μελέτη της θεωρίας του θορύβου. Έγινε σχεδίαση, προσομοίωση και κατασκευή δύο ενισχυτών Χαμηλού Θορύβου συντονισμένων στη συχνότητα των 15 GHz με κέρδος 25 dB με Συντελεστή Θορύβου 4 dB, με χρήση της ίδιας τεχνολογίας (GaAs MMIC) αλλά με διαφορετικές δομές. Ο ένας Ενισχυτής αποτελείται από 5 βαθμίδες κάνοντας χρήση της Βιβλιοθήκης της GEC Marconi, αφού η κατασκευή έγινε στην Αγγλία, στο χυτήριο παραγωγής MMICs της εταιρίας GEC-Marconi. Τα Ολοκληρωμένα Κυκλώματα των ενισχυτών χαμηλού θορύβου μετρήθηκαν στο Εργαστήριο Μικροκυμάτων και Οπτικών Ινών και τα αποτελέσματά τους παρουσιάζονται στο τέλος του Κεφαλαίου. Ο Δεύτερος ενισχυτής που σχεδιάστηκε, προσομοιάστηκε και κατασκευάστηκε αποτελείται από δύο βαθμίδες, κάνοντας χρήση της βιβλιοθήκης των ψευδομορφικών FET του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικών Δομών και Λέιζερ της ομάδας Μικροηλεκτρονικής στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας στο Ηράκλειο της Κρήτης καθώς επίσης και της βιβλιοθήκης των παθητικών στοιχείων της GEC – Marconi, που προαναφέρθηκε. Το Κεφάλαιο 3 μέσω της σχεδίασης, προσομοίωσης και κατασκευής ενός ενισχυτή ισχύος, δίνει έμφαση περισσότερο στη σύγκριση μεταξύ δύο διαφορετικών τεχνολογιών: MMIC και MIC. Εδώ, γίνεται μία αναλυτική περιγραφή στη μεθοδολογία σχεδίασης ενισχυτών Ισχύος με έμφαση στην επιλογή των κυκλωμάτων πόλωσης καθώς και στη θεωρία του Κέρδους στους ενισχυτές. Κατασκευάστηκαν και μετρήθηκαν δύο κυκλώματα ενισχυτών Ισχύος. Το πρώτο σε τεχνολογία GaAs MMIC με χρήση της Βιβλιοθήκης της GEC – Marconi και το δεύτερο σε τεχνολογία MIC Teflon (υλικό R04003) με χρήση διακριτών Τ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Μικροταινιακών Γραμμών. Τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων, των κατασκευών και των Μετρήσεων παρουσιάζονται και συγκρίνονται. Στο Κεφάλαιο 4 είναι αφιερωμένο σε ένα μεγάλο κεφάλαιο των ενισχυτών σε μικροκυματικές και χιλιοστομετρικές συχνότητες, στους κατανεμημένους ενισχυτές. Γίνεται μια αναλυτική περιγραφή της Θεωρίας της Κατανεμημένης Σχεδίασης και ειδικότερα των Κατανεμημένων ενισχυτών των οποίων η βασική ιδιότητα είναι η ενίσχυση σε πολύ μεγάλο εύρος συχνοτήτων. Περιγράφεται η βασική θεωρία της βέλτιστης επιλογής του αριθμού των βαθμίδων στη σχεδίαση ενός κατανεμημένου ενισχυτή ώστε να προκύψει το μεγαλύτερο εύρος ζώνης με τους ελάχιστους συμβιβασμούς στο Κέρδος. Τέλος, γίνεται μία μαθηματική μοντελοποίηση των τετράθυρων υποδικτύων (βαθμίδων) ενός κατανεμημένου ενισχυτή με χρήση των προσπιπτόντων και ανακλώμενων κυμάτων μέσω της μοντελοποιημένης μήτρας Τ για τετράθυρα, και η αναγωγή της σε δίθυρο με τη βοήθεια κατάλληλων τερματισμών εισόδου και εξόδου. Τα αποτελέσματα της μαθηματικής προσέγγισης με πραγματικές μεταβλητές που απορρέουν από τα ισοδύναμα μοντέλα συγκρίθηκαν με τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων από Υπολογιστή και προέκυψαν ίδια, όσον αφορά στο βέλτιστο αριθμό βαθμίδων, στο κέρδος και στο εύρος ζώνης των ενισχυτών. el
dc.description.abstract This thesis is devoted to the design of MMICs amplifiers in microwave and millimeter wave band. Several amplifiers, operating from 10 – 15 GHz frequency range, have been designed, fabricated and tested. A Monolithic Low Noise Amplifier (LNA) employing source series feedback has demonstrated 3.6 dB Noise Figure with 25 dB gain and an input VSWR less than 1.15:1 at 15 GHz. The chip has been fabricated in the premises of GEC-Marconi in UK and the chip area is approximately 3.7 mm2. A simultaneous attempt has been made in the premises of FoRTH – IESL, Heraclion Crete, where almost the same circuit has been fabricated, using only two stages, providing a 12 dB Gain and 4 dB Noise Figure, based on a pseudomorphic FET. The chip area is approximately 7 mm2. In order to compare Μicrowave Μonolithic Ιntegrated Circuit and Μonolithic Ιntegrated Circuit technologies, we developed a one-stage amplifier with an associated gain of 10 dB and a threestages amplifier with an associated gain of 27 dB respectively, at 10 GHz. The chip area of the final MMIC is 1.4 mm2 and the one of the MIC is 4300 mm2. Finally, the analysis and modeling of Distributed Amplifiers operating up to 40 GHz, in MMIC technology has been examined. With a small– signal distributed model and travelling full–wave analysis based on T-parameters, an equivalent matrix which is consistent with linear scaling rules, was formed. Based on electromagnetic simulation and harmonic balance analysis, the proposed approach could be extended to nonlinear MMICs. en
dc.description.statementofresponsibility Ευαγγελία Α. Καραγιάννη el
dc.format.extent 175 bytes
dc.format.extent 18605879 bytes
dc.format.mimetype text/xml
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso el en
dc.rights ETDFree-policy.xml en
dc.subject Υβριδικά μικροκυματικά ολοκληρωμένα κυκλώματα el
dc.subject Μονολιθικά μικροκυματικά ολοκληρωμένα κυκλώματα el
dc.subject Κατανεμημένοι ενισχυτές el
dc.subject Ενισχυτές χαμηλού θορύβου el
dc.subject Μικροκυματικοί ενισχυτές ισχύος el
dc.subject Microwaves en
dc.subject MMIC en
dc.subject MIC en
dc.subject LNA en
dc.subject Mikrowave power amplifiers en
dc.title Βελτιστοποίηση σχεδίασης ενισχυτών υψηλών μικροκυματικών συχνοτήτων με τεχνολογίες MMIC και MIC el
dc.title.alternative Design optimization of microwave amplifiers in MIC and MMIC technologies en
dc.type doctoralThesis el(en)
dc.date.accepted 2000-02-24
dc.date.modified 2008-10-24
dc.contributor.advisorcommitteemember Ουζούνογλου, Νικόλαος el
dc.contributor.advisorcommitteemember Παπανάνος, Ιωάννης el
dc.contributor.advisorcommitteemember Αβαριτσιώτης, Ιωάννης el
dc.contributor.committeemember Ουζούνογλου, Νικόλαος el
dc.contributor.committeemember Παπανάνος, Ιωάννης el
dc.contributor.committeemember Αβαριτσιώτης, Ιωάννης el
dc.contributor.committeemember Κακλαμάνη, Δήμητρα-Θεοδώρα el
dc.contributor.committeemember Αραπογιάννης, Α. el
dc.contributor.committeemember Καγκαράκης, Κωνσταντίνος el
dc.contributor.committeemember Κωνσταντίνου, Φίλιππος el
dc.contributor.department Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών el
dc.date.recordmanipulation.recordcreated 2009-02-12
dc.date.recordmanipulation.recordmodified 2009-02-12


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record