HEAL DSpace

Πιλοτική εφαρμογή χωριστής συλλογής απορριμμάτων στη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του Ε.Μ.Π. και σε χώρους αυτού. Μια πρώτη προσέγγιση

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Αναστασάκης, Γεώργιος el
dc.contributor.author Ραφτόπουλος, Γεώργιος Δ. el
dc.contributor.author Raftopoulos, Georgios D. en
dc.date.accessioned 2010-09-09T07:27:18Z
dc.date.available 2010-09-09T07:27:18Z
dc.date.copyright 2010-07-20
dc.date.issued 2010-09-09T07:27:18Z
dc.date.submitted 2010-07-20
dc.identifier.uri http://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/3507
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.5448
dc.description 212 σ. el
dc.description.abstract Σε αυτή τη διπλωματική εργασία γίνεται μια προσπάθεια καταγραφής της σύστασης και της ποσότητας του παραγόμενου απορρίμματος στους χώρους του Ε.Μ.Π. με έμφαση στον προσδιορισμό του παραγόμενου απορρίμματος στους χώρους της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών (Μ.Μ.Μ.). Σκοπός είναι η μελέτη του παραγόμενου απορρίμματος στους χώρους του Ε.Μ.Π. με στόχο τη διαμόρφωση ενός συστήματος χωριστής διαλογής απορριμμάτων στη Σχολή Μ.Μ.Μ. του Ε.Μ.Π. και σε χώρους αυτού. Για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τη σύσταση και την ποσότητα του παραγόμενου απορρίμματος στο Ε.Μ.Π. πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες: • στο σύμμεικτο απόρριμμα του δευτέρου ορόφου της Σχολής Μ.Μ.Μ., • σε κάδους ανακύκλωσης χαρτιού στο δεύτερο όροφο και στη Γραμματεία της Σχολής Μ.Μ.Μ., • στους κάδους ανακύκλωσης χαρτιού της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Ε.Μ.Π. και τέλος • σε κάδους ανακύκλωσης Α.Η.Η.Ε. στη Σχολή Μ.Μ.Μ., στο κτήριο Φυσικής της Σχολής Σ.Ε.Μ.Φ.Ε. και στο κτήριο Διοίκησης του Ε.Μ.Π. Έπειτα από επεξεργασία των στοιχείων από τις δειγματοληψίες, επιχειρήθηκε η διαμόρφωση ενός μοντέλου εκτίμησης της μελλοντικής παραγόμενης ποσότητας του σύμμεικτου απορρίμματος στη Σχολή Μ.Μ.Μ. Επιπλέον, έγινε μια απόπειρα προσδιορισμού της πιθανής σχέσης μεταξύ της παραγόμενης ποσότητας συγκεκριμένων τύπων απορριμμάτων που έχουν σχέση με την ενυδάτωση του οργανισμού (π.χ. φιάλες PET, συσκευασίες αναψυκτικών κ.λ.π.) και της μεταβολής της θερμοκρασίας. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε στους χώρους του Ε.Μ.Π. κατά το χρονικό διάστημα Απριλίου-Μαΐου 2009 και Απριλίου 2010. Μερικά από τα βασικότερα συμπεράσματα της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι τα εξής: • Με τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης των διάφορων κατηγοριών ανακυκλώσιμων απορριμμάτων θα μπορούσε να μειωθεί κατά 46% η ποσότητα του παραγόμενου απορρίμματος στο δεύτερο όροφο της Σχολής Μ.Μ.Μ. που καταλήγει στο Χ.Υ.Τ.Α. • Η πιλοτική λειτουργία των κάδων ανακύκλωσης χαρτιού στο κτήριο της Σχολής Μ.Μ.Μ. απέδειξε το ζωηρό ενδιαφέρον των μελών της Σχολής για την ανακύκλωση χαρτιού. • Η ποσότητα χαρτιού υψηλής ποιότητας (λευκό χαρτί) ήταν εμφανώς μεγαλύτερη από αυτήν των άλλων τύπων ανακυκλώσιμου χαρτιού. • Ο «Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών» ήταν η κυρίαρχη κατηγορία Α.Η.Η.Ε. που βρέθηκαν στους πράσινους κάδους ανακύκλωσης της «Ανακύκλωσης Συσκευών Α.Ε.». • Φαίνεται να υπάρχει δυνατότητα εκτίμησης των μελλοντικών ποσοτήτων των παραγόμενων απορριμμάτων στο δεύτερο όροφο της Σχολής Μ.Μ.Μ., καθώς οι εκτιμήσεις που πραγματοποιήθηκαν με βάση τα στοιχεία του 2009 προσέγγισαν πολύ τις μετρήσεις του 2010. • Η αλλαγή της θερμοκρασίας δεν επηρεάζει ομοιόμορφα όλες τις κατηγορίες των απορριμμάτων που προέρχονται από προϊόντα που προσφέρουν ενυδάτωση στον ανθρώπινο οργανισμό. el
dc.description.abstract The present Diploma Thesis is a general attempt to understand the composition and quantity of waste generated at selected buildings of NTUA, emphasizing the identification of the waste generated at the building of Mining and Metallurgical Engineering School. The aim is to use the results of this to establish a system of separate waste collection at the School of Mining and Metallurgical Engineering and the premises of the NTUA in general. Waste sampling is necessary to collect data and draw conclusions on the composition and quantity of waste generated at NTUA. Samples were collected from certain point, such as:  mixed waste bins at the second floor of Mining and Metallurgical Engineering School,  paper recycling bins at the second floor and the Registry office of the School of the same School,  paper recycling bins at the Central Library of NTUA and finally,  W.E.E.E. recycling bins at the School of Mining and Metallurgical Engineering, the building of the Physics Department at the School of Applied Mathematical and Physical Sciences (SEMFE). and the Administration building of NTUA. After processing sampling data, there was an attempt to develop a model for the assessment of future quantities of mixed waste to be produced at the School of Mining and Metallurgical Engineering. Moreover, an effort was made to correlate the generated amount of specific waste types that are related to the hydration of the human body (PET bottles, soda cans etc) and temperature changes. The study was conducted during April-May 2009 and April 2010. Some of the main conclusions of this Thesis are summarized to the following:  By developing an integrated system for the alternative management of different types of recyclable waste, the amount of waste generated at the second floor of Mining-Metallurgical Engineering School, which is finally landfilled, could be reduced by 46%.  The pilot operation of paper recycling bins in the above-mentioned building demonstrated the strong interest of the staff and students in paper recycling.  The quantity of high-quality paper (white paper) was distinctly higher than that of the other types of recyclable paper.  The "IT and telecommunications equipment" was the dominant category of W.E.E.E. found in the green recycling bins of "Electrocycle SA”.  Based on sampling data and the mathematical model established for the waste rejected at the second floor of Mining-Metallurgical Engineering building, the estimation of the future waste quantities seems possible, as the model-predicted quantity from 2009 data is in agreement with that sampled in 2010.  The change in temperature does not uniformly affect all the waste derived from products that offer hydration to the human body. en
dc.description.statementofresponsibility Γεώργιος Δ. Ραφτόπουλος el
dc.format.extent 175 bytes
dc.format.mimetype text/xml
dc.language.iso el en
dc.rights ETDFree-policy.xml en
dc.subject Στερεά απορρίμματα el
dc.subject Δειγματοληψίες el
dc.subject Εκτίμηση παραγόμενης ποσότητας απορριμμάτων el
dc.subject Ανακύκλωση χαρτιού el
dc.subject Ανακύκλωση Α.Η.Η.Ε. el
dc.subject Σύμμεικτο απόρριμμα el
dc.subject N.T.U.A. Campus en
dc.subject Paper recycling en
dc.subject W.E.E.E. recycling en
dc.subject Mixed waste en
dc.subject Waste sampling en
dc.subject Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο el
dc.title Πιλοτική εφαρμογή χωριστής συλλογής απορριμμάτων στη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του Ε.Μ.Π. και σε χώρους αυτού. Μια πρώτη προσέγγιση el
dc.title.alternative Pilot application of separate waste collection at the building of Mining and Metallurgical Engineering School of NTUA and the premises of NTUA in general. A first approach en
dc.type bachelorThesis el (en)
dc.date.accepted 2010-07-15
dc.date.modified 2010-07-20
dc.contributor.advisorcommitteemember Παπαγιάννης, Αλέξανδρος el
dc.contributor.advisorcommitteemember Τσακαλάκης, Κωνσταντίνος el
dc.contributor.committeemember Αναστασάκης, Γεώργιος el
dc.contributor.committeemember Παπαγιάννης, Αλέξανδρος el
dc.contributor.committeemember Τσακαλάκης, Κωνσταντίνος el
dc.contributor.department Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών. Τομέας Μεταλλουργίας και Tεχνολογίας Yλικών el
dc.date.recordmanipulation.recordcreated 2010-09-09
dc.date.recordmanipulation.recordmodified 2010-09-09


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record