HEAL DSpace

Μεθοδολογία για την αξιολόγηση του κοινωνικοοικονομικού αντίκτυπου των διαλειτουργικών συστημάτων ηλεκτρονικής Υγείας με έμφαση στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση και στον ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Κουτσούρης, Δημήτριος – Διονύσιος el
dc.contributor.author Ζαγανάς, Χρήστος Α. el
dc.contributor.author Zaganas, Christos A. en
dc.date.accessioned 2014-05-06T10:44:26Z
dc.date.available 2014-05-06T10:44:26Z
dc.date.copyright 2014-01-14 -
dc.date.issued 2014-05-06
dc.date.submitted 2014-01-14 -
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/38430
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.7267
dc.description 67 σ. el
dc.description.abstract Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με τη μεθοδολογία για την αξιολόγηση του κοινωνικοοικονομικού αντίκτυπου των διαλειτουργικών συστημάτων ηλεκτρονικής Υγείας με έμφαση στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση και στον ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο. Το πρόβλημα που υπάρχει με την κλασική οικονομική αξιολόγηση και των μεθόδων εκτίμησης είναι ότι δεν υπάρχει οικονομική σταθερά που να αντικτοπτρίζει και να ποσοτικοποιεί την εκάστοτε επιρροή των εξωγενών παραγόντων. Aπαιτείται λοιπόν η δημιουργία μεθοδολογιών για τον εντοπισμό και τη μέτρηση αυτών των εξωγενών παραγώντων, έτσι ώστε να εφαρμοστούν, με συνέπεια, σε διαφορετικά συστήματαυγειονομικής περίθαλψης και εγκαταστάσεις καθώς και σε διαφορετικές χώρες για να διευκολύνουν τις αναγκαίες συγκρίσεις. Ένας σημαντικός παράγοντας που εμποδίζει την ευρεία υιοθέτηση της ηλεκτρονικής υγείας γενικότερα, και πιο συγκεκριμένατα συστήματα ηλεκτρονικού Ιατρικού Φάκελου Ασθενών και ηλεκτρονικής συνταγογράφησης είναι η ακόμα αμφίβολη ποιότητα των εμπειρικών στοιχείων σχετικά με τα αποτελέσματα της χρήσης τέτοιων συστημάτων. Η έννοια AQE(Access,Quality,Economy) και μια σειρά από άλλες εννοιολογικές και εμπειρικές μεθοδολογίες αξιολόγησης όπως το United Kingdom’s Treasury Green Book ,η RAND Corporation study ,η μελέτη του Center for Information Technology Leadership και η ESA Method αναφέρονται ως παροχή χρήσιμων ιδεών και μεθοδολογιών για την εξαγωγή ασφαλέστερων και πληρέστερων συμπερασμάτων. Η EHR μεθοδολογία ανταποκρίνεται στην απαίτηση αυτή με τον καθορισμό των κοινωνικο-οικονομικών από την άποψη των δαπανών και οφελών διαχρονικά για όλες τις ομάδες ενδιαφερομένων. Η μελέτη EHRI αποσκοπεί να υποστηρίξει ενεργά τις εν εξελίξει πρωτοβουλίες για την εφαρμογή διαλειτουργικών συστημάτων ηλεκτρονικού Φακέλου και ηλεκτρονικής συνταγογράφησης απεικονίζοντας και διαδίδοντας γνώση σχετικά με τις κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις και τα διδάγματα που αντλήθηκαν από επιτυχημένες, ευεργετικές εφαρμογές. Στόχος της μελέτης είναι η παροχή πληροφοριών σχετικά με τα οφέλη των διαλειτουργικών συστημάτων ηλεκτρονικού Φακέλου και ηλεκτρονικής συνταγογράφησης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να δικαιολογήσουν και να καθοδηγήσουν την αύξηση των επιτυχών επενδύσεων σε άλλους οργανισμούς υγείας και ρυθμίσεων υγείας. el
dc.description.abstract This thesis deals with the methodology for assessing the socio-economic impact of interoperable electronic health systems with emphasis on e- prescribing and electronic health records. The problem that exists with standard economic evaluation and assessment methods is that there is no market for externalities , and therefore no value for them. Methodologies are required for identifying and measuring these externalities , so that methodologies for assessment and mesurement of eHealth can be applied consistently across different healthcare systems and facilities in different countries to facilitate comparisons to be completed . One important factor that hinders the widespread adoption of eHealth generally, and systems of electronic medical records and e-prescribing particular is still the questionable quality of empirical data on the results of such systems . The concept AQE (Access, Quality, Economy) and a number of other conceptual and empirical evaluation methodologies such as United Kingdom's Treasury Green Book, the RAND Corporation study, the study of the Center for Information Technology Leadership and ESA Method are being referred to as providing useful ideas and draw conclusions. The EHR methodology meets this requirement by defining socio -economic terms of costs and benefits over time for all groups concerned.The study EHRI aims to actively support the ongoing initiatives for the implementation of interoperable electronic health records and electronic prescribing portraying and disseminating knowledge about the socio - economic impact and lessons learned from successfull beneficial applications. The aim of the study is to provide information about the benefits of interoperable electronic health records and electronic prescribing that can be used to justify and guide the growth of successful investments in other health settings and health en
dc.description.statementofresponsibility Ζαγανάς Α. Χρήστος el
dc.language.iso el en
dc.rights ETDFree-policy.xml en
dc.subject Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος el
dc.subject Ηλεκτρονική συνταγογράφηση el
dc.subject Κοινωνικοοικονομικός αντίκτυπος el
dc.subject Διαλειτουργικά συστήματα el
dc.subject Μεθοδολογία el
dc.subject EHR en
dc.subject AQE en
dc.subject eHealth en
dc.subject eHealth Impact en
dc.subject e-prescribing en
dc.subject ElectronicτHealth Records en
dc.title Μεθοδολογία για την αξιολόγηση του κοινωνικοοικονομικού αντίκτυπου των διαλειτουργικών συστημάτων ηλεκτρονικής Υγείας με έμφαση στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση και στον ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο el
dc.title.alternative Methodology for evaluating the socio-economic impact of interoperable electronic health systems with emphasis on e-prescribing and electronic health records en
dc.type bachelorThesis el (en)
dc.date.accepted 2014-01-10 -
dc.date.modified 2014-01-14 -
dc.contributor.advisorcommitteemember Φωτιάδης, Δημήτριος el
dc.contributor.advisorcommitteemember Ματσόπουλος, Γεώργιος el
dc.contributor.committeemember Κουτσούρης, Διονύσιος – Δημήτριος el
dc.contributor.committeemember Φωτιάδης, Δημήτριος el
dc.contributor.committeemember Ματσόπουλος, Γεώργιος el
dc.contributor.department Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών. Τομέας Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας και Τεχνολογίας Υλικών el
dc.date.recordmanipulation.recordcreated 2014-05-06 -
dc.date.recordmanipulation.recordmodified 2014-05-06 -


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record