HEAL DSpace

Μοριακή δυναμική θερμοαποκρινόμενων συμπολυμερών στυρενίου και ακρυλικών πολυμερών σε υδατικά διαλύματα

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Κυρίτσης, Απόστολος el
dc.contributor.author Σούλη, Μαρία Π. el
dc.contributor.author Souli, Maria P. en
dc.date.accessioned 2014-05-07T09:09:26Z
dc.date.available 2014-05-07T09:09:26Z
dc.date.copyright 2014-01-17 -
dc.date.issued 2014-05-07
dc.date.submitted 2014-01-17 -
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/38458
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.7390
dc.description 103 σ. el
dc.description.abstract Στην παρούσα εργασία μελετήθηκαν συμπολυμερή στυρενίου και θερμοαποκρινόμενων πολυμερών poly(N-isopropyl acrylamide) (PNIPAM) και poly(Methoxydiethylenglycol Acrylate) (PMDEGA) σε υδατικά διαλύματα διαφορετικών συγκεντρώσεων. Συγκεκριμένα, το P(S62-NIPAM115) με 75wt% περιεκτικότητα σε νερό και μικροδομή αστρόμορφων μικυλίων και το P(S18-MDEGA304-S18) με 80wt% και 50wt% νερό και δομή δικτύου ανθόμορφων μικυλίων. Η δομή των υπό μελέτη συστημάτων έχει διερευνηθεί από την ομάδα της κυρίας Papadakis με μεθόδους σκέδασης νετρονίων (SANS) και ακτινών Χ (SAXS) και τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής είναι καθοριστικής σημασίας για το σχεδιασμό των πειραμάτων και την κατανόηση των αποτελεσμάτων της παρούσας εργασίας. Σκοπός είναι η καταγραφή της θερμοαπόκρισης με τις μεθόδους Διαφορικής Θερμιδομετρίας (DSC) και Διηλεκτρικής Φασματοσκοπίας Εναλλασσόμενου Πεδίου (DRS), η διερεύνηση της επίδρασης του πάχους του πυκνωτή και του ποσοστού υδάτωσης (όπου ήταν εφικτό) και η παρατήρηση των φαινομένων της πόλωσης των ηλεκτροδίων και των διεπιφανειών (μηχανισμός Maxwell-Wagner-Sillars). Στα πλαίσια αυτού του στόχου έγιναν μετρήσεις DSC, απλού τύπου μετρήσεις DRS σε θερμοκρασίες υπό του μηδενός και πλησίον της περιοχής της LCST-transition, καθώς επίσης και μετρήσεις θερμοκρασιακής ράμπας με διέγερση τεσσάρων διαφορετικών συχνοτήτων εύρους 103-106 Hz. Τα αποτελέσματα δίνουν το έναυσμα για περαιτέρω μελέτη των διηλεκτρικών ιδιοτήτων των υλικών αυτών, δεδομένου ότι τα θερμοαποκρινόμενα συμπολυμερή βρίσκονται στο επίκεντρο του επιστημονικού ενδιαφέροντος εξαιτίας των δυνητικών εφαρμογών στη βιοτεχνολογία, τη μικρο-ρευστομηχανική και την τεχνολογία αισθητήρων. el
dc.description.abstract The present diploma thesis is a study on copolymers consisted of styrene and thermoresponsive polymers poly(N-isopropyl acrylamide) (PNIPAM) and poly(Methoxydiethylenglycol Acrylate) (PMDEGA) in aqueous solutions of different concentration. Specifically, the samples examined are P(S62-NIPAM115) containing 75wt% water, star-like micellar nanostructure and P(S18-MDEGA304-S18) in 80wt% and 50wt% water in the form of flower-like micellar network. The structure of the systems under investigation have been studied by Papadakis et al. utilizing neutron scattering (SANS) and small-angle X-ray scattering (SAXS) methods. The results were of decisive importance for the design of the experiments and the interpretation of the current results. The aim, herein, is the observation of the materials’ thermoresponsiveness with Differential Scanning Calorimetry (DSC) and Dielectric Relaxation Spectroscopy (DRS) techniques. The effect of capacitor thickness on the dielectric spectra results, electrode and interface polarization are under investigation. Within this framework, DSC measurements and DRS measurements in below-zero temperatures and around LCST-transition temperature area took place. Furthermore, the materials’ response in the stimulation of four different frequencies (103-106 Hz) has been measured by applying thermal ramp DRS experiments. The results give rise to further studies of the dielectric properties of this kind of hydrogels, as the thermoresponsive copolymers have attracted considerable scientific interest due to their unique properties and potential applications in biotechnology, micro-fluidics and sensor development. en
dc.description.statementofresponsibility Μαρία Π. Σούλη el
dc.language.iso el en
dc.rights ETDFree-policy.xml en
dc.subject Θερμοαποκρινόμενα Συμπολυμερή el
dc.subject πολυ(ισοπροπυλακρυλαμίδιο)(PMIPπολυ(ισοπροπυλακρυλαμίδιο) (PNIPAM) el
dc.subject Υδρογέλη el
dc.subject Διαφορική Θερμιδομετρία el
dc.subject Διηλεκτρική Φασματοσκοπία Εναλλασσόμενου Πεδίου el
dc.subject Πολυ(Μεθοξυδιεθυλενιγλυκόλη) PMDEGA el
dc.subject Πολυστυρένιο el
dc.subject Πόλωση Ηλεκτροδίων σε ιοντικά υγρά el
dc.subject Θερμοαποκρισιμότητα el
dc.subject Κατάρρευση δικτύου μικυλίων el
dc.subject Thermoresponsive Copolymer en
dc.subject Poly(N-isopropylacrylamide) PNIPAM en
dc.subject Hydrogel en
dc.subject Dielectric Relaxation Spectroscopy en
dc.subject Differential Scanning Calorimetry en
dc.subject Poly(Methoxydiethylenglycol Acrylate) PMDEGA en
dc.subject Polystyrene en
dc.subject LCST transition en
dc.subject Electrode polarization at ionic liquids en
dc.subject LCST-transition en
dc.title Μοριακή δυναμική θερμοαποκρινόμενων συμπολυμερών στυρενίου και ακρυλικών πολυμερών σε υδατικά διαλύματα el
dc.title.alternative Molecular dynamics study of thermoresponsive styrenic copolymers and acrylic polymers in aqueous solutions en
dc.type bachelorThesis el (en)
dc.date.accepted 2014-01-16 -
dc.date.modified 2014-01-17 -
dc.contributor.advisorcommitteemember Πίσσης, Πολύκαρπος el
dc.contributor.advisorcommitteemember Γεωργακίλας, Αλέξανδρος el
dc.contributor.committeemember Κυρίτσης, Απόστολος el
dc.contributor.committeemember Πίσσης, Πολύκαρπος el
dc.contributor.committeemember Γεωργακίλας, Αλέξανδρος el
dc.contributor.department Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών. Τομέας Φυσικής. Εργαστήριο Διηλεκτρικής Φασματοσκοπίας el
dc.date.recordmanipulation.recordcreated 2014-05-07 -
dc.date.recordmanipulation.recordmodified 2014-05-07 -


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record