HEAL DSpace

"Χωροχρονική ανάλυση και διαχείριση περιστατικών άμεσης ανάγκης σε περιβάλλον Gis: Η περίπτωση των δασικών πυρκαγιών του Πιερικού Ολύμπου κατά την περίοδο 2005 - 2012"

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Φώτης, Γεώργιος el
dc.contributor.author Μπαστρογιάννη, Κωνσταντίνα Ι. el
dc.contributor.author Bastrogianni, Konstantina I. en
dc.date.accessioned 2014-10-08T09:15:26Z
dc.date.available 2014-10-08T09:15:26Z
dc.date.copyright 2014-03-21 -
dc.date.issued 2014-10-08
dc.date.submitted 2014-03-21 -
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/39190
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.2592
dc.description 265 σ. el
dc.description Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο--Μεταπτυχιακή Εργασία. Διεπιστημονικό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) “Περιβάλλον και Ανάπτυξη” el
dc.description.abstract Στόχο της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας αποτελεί η βέλτιστη χωροθέτηση κέντρων παροχής υπηρεσιών και η ομοιόμορφη κατανομή τους προς εξυπηρέτηση έκτακτων αναγκών, με χρήση μεθόδων Χωρικής Ανάλυσης. Η εφαρμογή αφορά τη χωροθέτηση πυροσβεστικών οχημάτων στον Εθνικό Δρυμό Ολύμπου, του νομού Πιερίας, ούτως ώστε να καταλάβουν θέσεις που θα ελαχιστοποιούν τις αποστάσεις από μελλοντικά συμβάντα δασικών πυρκαγιών και θα αυξάνουν την αποδοτικότητά τους. Έπειτα από ανασκόπηση και μελέτη βιβλιογραφίας και ερευνητικών εργασιών, σχετικά με τη Χωρική Ανάλυση δασικών πυρκαγιών και τους τρόπους οργάνωσης ενός συστήματος διαχείρισης τέτοιων περιστατικών σε κάθε σύγχρονη κοινωνία, επιλέχτηκαν οι τεχνικές και τα εργαλεία, που κρίθηκαν κατάλληλα για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων. Συγκεκριμένα, η επίλυση του προβλήματος γίνεται με χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (περιβάλλον ArcGis 10.0), μέσω εφαρμογής της μεθόδου Χωροθέτησης - Κατανομής και επιλογής του μοντέλου Μέγιστης Κάλυψης. Αρχικά, ελέγχεται η υφιστάμενη κατάσταση του τομέα αντιμετώπισης και καταστολής των δασικών πυρκαγιών στο νομό Πιερίας, κατά την περίοδο μελέτης 2005 έως 2012. Στη συνέχεια, μέσω της εφαρμογής του προτεινόμενου μεθοδολογικού πλαισίου, οδηγούμαστε στη διατύπωση εναλλακτικών σεναρίων και στην επιλογή εκείνου που βελτιώνει την παρούσα κατάσταση. Τέλος, σχολιάζονται τα αποτελέσματα της προσέγγισης που ακολουθήθηκε και περιγράφονται οι προτάσεις και οι προοπτικές για περαιτέρω έρευνα. el
dc.description.abstract The aim of this thesis is the optimal service centers siting and the distribution of them to serve emergency needs, by using methods of Spatial Analysis. The application concerns the fire vehicles siting in the National Park of Olympus, in the prefecture of Pieria, in order to occupy positions that will minimize distances from future forest fire events and will increase their efficiency. After having studied and reviewed relevant literature and research work on the Spatial Analysis of forest fires and ways of organizing a management system of such occurrences in any modern society, we selected the techniques and tools, that were suitable for the extraction of results. Specifically, the issue was dealt with the use of Geographical Information Systems (ArcGis 10.0) and in particular, we applied the “Location - Allocation” method, using the “Maximal Covering Location” model. Initially, we verify the current situation of the field which relates to the response and suppression of forest fires in the prefecture of Pieria, during the study period from 2005 to 2012. Then, through the application of the proposed methodological framework, we propose alternative scenarios, in order to select the one that improves the existing situation. Finally, we discuss on the results of the approach that was followed and present recommendations and prospects for further research. en
dc.description.statementofresponsibility Κωνσταντίνα Ι. Μπαστρογιάννη el
dc.language.iso el en
dc.rights ETDFree-policy.xml en
dc.subject Δασικές πυρκαγιές el
dc.subject Χωροθέτηση πυροσβεστικών οχημάτων el
dc.subject Γ.Σ.Π. el
dc.subject Χωρική Ανάλυση el
dc.subject Χωροθέτηση - Κατανομή el
dc.subject Forest fires en
dc.subject Fire vehicles siting en
dc.subject GIS en
dc.subject Spatial Analysis en
dc.subject Location - Allocation en
dc.title "Χωροχρονική ανάλυση και διαχείριση περιστατικών άμεσης ανάγκης σε περιβάλλον Gis: Η περίπτωση των δασικών πυρκαγιών του Πιερικού Ολύμπου κατά την περίοδο 2005 - 2012" el
dc.title.alternative "Spatio temporal analysis of emergency events in a Gis environment: The case of forest fires in Mountain Olympos during the period 2005 - 2012" en
dc.type masterThesis el (en)
dc.date.accepted 2014-03-21 -
dc.date.modified 2014-03-21 -
dc.contributor.advisorcommitteemember Σιόλας, Άγγελος el
dc.contributor.advisorcommitteemember Παπαδοπούλου, Μαρία el
dc.contributor.committeemember Σιόλας, Άγγελος el
dc.contributor.committeemember Παπαδοπούλου, Μαρία el
dc.contributor.committeemember Φώτης, Γεώργιος el
dc.contributor.department Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών. Τομέας Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού. Εργαστήριο Γεωγραφίας και Ανάλυσης Χώρου. el
dc.date.recordmanipulation.recordcreated 2014-10-08 -
dc.date.recordmanipulation.recordmodified 2014-10-08 -


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record