HEAL DSpace

Σχεδιασμός περιβάλλοντος μάθησης για το μάθημα της Χημείας στο γενικό λύκειο με χρήση της πλατφόρμας Moodle.

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Σταθάκη, Ζωή-Ελένη el
dc.contributor.author Stathaki, Zoi-Eleni en
dc.date.accessioned 2014-10-21T09:03:22Z
dc.date.available 2014-10-21T09:03:22Z
dc.date.issued 2014-10-21
dc.identifier.uri http://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/39288
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.11942
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Περιβάλλον μάθησης el
dc.subject Εκπαιδευτική πλατφόρμα el
dc.subject Διδακτική Χημείας el
dc.subject Βιομόρια el
dc.subject Διαθεματική προσέγγιση el
dc.subject Moodle en
dc.subject Biomolecules en
dc.subject Teaching environment en
dc.subject Chemistry teaching en
dc.subject Interdisciplinary treatment of a subject en
dc.title Σχεδιασμός περιβάλλοντος μάθησης για το μάθημα της Χημείας στο γενικό λύκειο με χρήση της πλατφόρμας Moodle. el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Παιδαγωγικά el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2014-10-03
heal.abstract Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο μελέτης τη διδακτική της Χημείας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση μέσω του ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού μαθησιακού περιβάλλοντος Moodle. Ως σκοπός τέθηκε η δημιουργία μίας πρότασης διδασκαλίας για το κεφάλαιο «Βιομόρια και άλλα μόρια» της Χημείας γενικής παιδείας στη Β’ τάξη του γενικού λυκείου, η οποία να κάνει χρήση νέων τεχνικών, αλλά και νέων τεχνολογιών και εκπαιδευτικών λογισμικών. Παράλληλα έγινε προσπάθεια να αναδειχθεί η επιστήμη της Χημείας στο σύγχρονο σχολείο και να συνδεθεί με άλλους επιστημονικούς κλάδους. Αρχικά, αναφέρονται ορισμένες θεωρητικές προσεγγίσεις περί διδακτικής γενικά και της Χημείας ειδικότερα. Προχωρώντας από το γενικό στο ειδικό περιγράφονται οι έννοιες της διδασκαλίας και οι τρόποι μετάδοσης της γνώσης. Αναλύονται οι σκοποί και οι στόχοι της διδασκαλίας γενικά και των Φυσικών Επιστημών ειδικά, οι αρχές και οι μορφές της διδασκαλίας, καθώς και τα διδακτικά αξιώματα. Γίνεται αναφορά στην ταξινομία του Bloom, το μοντέλο του Dave, της Elizabeth Simpson και του Harrow. Ακόμα, η εργασία συνεχίζει με τις μεθόδους διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών και της Χημείας ειδικότερα. Γίνεται εκτενής αναφορά στην ταξινομία του Klopfer, στις τεχνικές, στα διδακτικά εργαλεία και την οργάνωση της διδασκαλίας. Τέλος, γίνεται λόγος για την αξιολόγηση της διδακτικής διαδικασίας, καθώς και για την έννοια της επιτυχημένης διδασκαλίας. Το θεωρητικό κομμάτι της εργασίας καταλήγει με τις προαπαιτούμενες γνώσεις, τα διδακτικά μέσα, τα μοντέλα και τις στρατηγικές καθώς και με τις ειδικές τεχνικές (ομαδοσυνεργατική μάθηση, καταιγισμός ιδεών, διεπιστημονική και διαθεματική εξακτίνωση του θέματος, κοινότητες μάθησης, τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας, ηλεκτρονικές κοινότητες μάθησης, Moodle, μέθοδος project) που χρησιμοποιήθηκαν κατά την πρόταση διδασκαλίας που θα ακολουθήσει, οι οποίες περιγράφονται εκτενώς. Στη συνέχεια, επιχειρείται μία πλήρης περιγραφή της διδακτικής διαδικασίας. Οι οκτώ διδακτικές ώρες έχουν χωριστεί σε φάσεις και η κάθε φάση περιλαμβάνει συγκεκριμένες διδακτικές ενέργειες. Όλα τα περιγραφέντα παραπέμπουν στο περιβάλλον του προγράμματος Moodle. Μέσω αυτού, οι μαθητές παραπέμπονται σε αρχεία power point, excel, σε video διαθέσιμα στο διαδίκτυο, καθώς και σε video που έχουν δημιουργηθεί στο Εργαστήριο ακριβώς για το σκοπό του μαθήματος, σε διαδικτυακές συζητήσεις, σε πληροφορίες, εικόνες και κουίζ, κριτήρια αξιολόγησης και ερωτηματολόγια. Καταλήγοντας, υπάρχει ένας οδηγός χρήσης για όλους τους τύπους χρηστών του προγράμματος Moodle. Περιγράφονται διεξοδικά, μέσα από μία πληθώρα εικόνων, οι ενέργειες που πρέπει να κάνει ο χρήστης (εκπαιδευτικός, μαθητής) για να ανταπεξέλθει σε όσα του ζητούνται από το πρόγραμμα, καθώς και το που θα καταλήξει κάθε φορά με αυτές. el
heal.abstract This thesis is to study the teaching of Chemistry at high school with the aid of the global teaching environment, called Moodle. The aim was to create a proposal for teaching the chapter "Biomolecules and other molecules" chemistry in the second class of high school, which make use of new educational techniques and new technologies and educational software. At the same time an attempt was made to highlight the science of Chemistry in the modern school and connect it with the other aspects of science. First of all, it refers to some theoretical approaches of teaching generally and of Chemisrty teaching in particular. It is analyzed the aims and objectives of education in general and science in particular, the principles and forms of teaching and the teaching office. Also, it presents the taxonomy of Bloom, the model of Dave, Elizabeth Simpson and Harrow. The thesis continues with the main methods of science and Chemistry teaching, the taxonomy of Klopfer, the techniques, the tools and the general teaching organization. Finally, there is a talk about the evaluation of the teaching process and the concept of successful teaching. The theoretical part of this thesis concludes to the prerequisite knowledge of the students, the means, the models, the strategies and the special techniques (learning group cooperation, brainstorming, interdisciplinary and multidisciplinary treatment of the subject, learning communities, information technologies and communication, online learning communities, Moodle, project method) that are used to this teaching suggestion. Then, in the second chapter, it is attempted a complete description of the teaching process. The eight teaching hours are divided into phases and each phase includes specific teaching actions. All these are referred to the project environment Moodle. Through this, students are referred to power point files, excel files, videos provided through internet, and videos created in the laboratory just for the purpose of the course, in online discussions, information, pictures and quizzes, questionnaires and evaluation criteria. In conclusion, there is a user guide for all types of users of the program Moodle. It is described in detail, through a plurality of images, the actions must be done by the user (teacher, student) to cope with what is requested by the program, and where to reach them every time. en
heal.advisorName Παυλάτου, Ευαγγελία el
heal.committeeMemberName Καραντώνης, Αντώνης el
heal.committeeMemberName Μουτσάτσου, Αγγελική el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Χημικών Μηχανικών. Τομέας Χημικών Επιστημών el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 344 σ. el
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα