HEAL DSpace

Χωροχρονική ανάλυση του πληθυσμού του δάκου της ελιάς Bactrocera oleae (Gmelin) σε περιβάλλον G.I.S. Η περίπτωση της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Παπαϊωάννου, Γεώργιος el
dc.contributor.author Papaioannou, Georgios
dc.date.accessioned 2015-02-27T13:02:17Z
dc.date.available 2015-02-27T13:02:17Z
dc.date.issued 2015-02-27
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/40375
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.3789
dc.description Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο--Μεταπτυχιακή Εργασία. Διεπιστημονικό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) “Περιβάλλον και Ανάπτυξη” el
dc.rights Default License
dc.subject Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών el
dc.subject Χωρική ανάλυση el
dc.subject Χρονική ανάλυση el
dc.subject Δάκος el
dc.subject Ελιά el
dc.subject GIS en
dc.subject Bactrocera oleae en
dc.subject Olive fruit fly en
dc.subject Spatial analysis en
dc.subject Temporal analysis en
dc.title Χωροχρονική ανάλυση του πληθυσμού του δάκου της ελιάς Bactrocera oleae (Gmelin) σε περιβάλλον G.I.S. Η περίπτωση της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας el
heal.type masterThesis
heal.classification GIS en
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2014-10-17
heal.abstract Έναν σημαντικό παράγοντα της αγροτικής οικονομία σε πολλές χώρες, αποτελεί η καλλιέργεια της ελιάς και κυρίως στην περιοχή της Μεσογείου, όπου εντοπίζεται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 95% της παγκόσμια καλλιέργειας. Το έντομο Bactrocera oleae είναι ο κυριότερος εχθρός της ελιάς και θεωρείται ως ένα από τα έντομα μεγάλης οικονομικής σημασίας. Η δράση του προκαλεί αφενός μεγάλες απώλειες στην ελαιοπαραγωγή αφετέρου υποβάθμιση της ποιότητας του ελαιολάδου. Η καταπολέμηση και ο περιορισμός της εξάπλωσης του εντόμου αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί αντικείμενο ερευνών τόσο σε πειραματικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο εφαρμογών στο πεδίο. Διάφορες μέθοδοι αντιμετώπισης έχουν προταθεί συμπεριλαμβανομένης της χρήσης φυσικών εχθρών του δάκου, της χρήσης στελεχών B. Thuringiensis καθώς και της απελευθέρωσης στο πεδίο στείρων στελεχών του εντόμου. Η κύρια, μέθοδος, που εφαρμόζεται μέχρι σήμερα, συμπεριλαμβάνει την ευρεία χρήση χημικών εντομοκτόνων με ότι αυτό συνεπάγεται στη μόλυνση του περιβάλλοντος, στην επιβάρυνση της υγείας του ανθρώπου αλλά και στην υποβάθμιση της ποιότητας του προϊόντος. Ωστόσο, οποιαδήποτε μέθοδος αντιμετώπισης του δάκου της ελιάς και αν επιλεγεί, μια από τις βασικές παραμέτρους που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα της, είναι η χωρική και χρονική αποτύπωση των πληθυσμών του εντόμου. Σε αυτή την εργασία γίνεται εφαρμογή των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στη μελέτη της διακύμανσης των πληθυσμών το εντόμου Bactrocera oleae. Πραγματοποιήθηκε ανάλυση της χωρικής και χρονικής κατανομής του εντόμου σε μια ευρύτερη περιοχή καλλιέργειας ελιάς, η οποία αποτελείται από ένα σύνολο είκοσι τεσσάρων διαφορετικών κοινοτήτων που ανήκουν στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας και καλύπτουν σχεδόν την μίση έκταση της ελαιοκαλλιέργειας της Κορινθίας. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε χρονικά, σε τρία συνεχόμενα έτη το 2011, 2012 και το 2013 για να είναι τα αποτελέσματα όσο το δυνατόν περισσότερο αξιόπιστα. Τα δεδομένα (δίκτυο 1400 παγίδων McPhail, αριθμός συλλήψεων, κλιματολογικά δεδομένα, όρια περιοχής μελέτης) γεωαναφέρθηκαν και στη συνέχεια μετατράπηκαν σε ψηφιακές βάσεις δεδομένων. Οι βάσεις δεδομένων εισήχθησαν στο περιβάλλον των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών όπου πραγματοποιήθηκε η ανάλυση τους με την βοήθεια της γεωστατιστικής. Η ανάλυση επέτρεψε τον εντοπισμό περιοχών με υψηλή και χαμηλή πυκνότητα πληθυσμών καθώς και ουδέτερων ζωνών. Ταυτόχρονα, η δυναμική του εντόμου συσχετίσθηκε με δεδομένα όπως το ανάγλυφο κα το μικρόκλιμα της περιοχής. el
heal.abstract The cultivation of olives is a significant component of the agricultural economy in many countries and especially in the Mediterranean region, where more than 95% of the global cultivation can be found. The insect Bactrocera oleae (olive fruit fly) is the main enemy of the olive and is considered to have a great financial significance. On the one hand it severely affects the quantity of olive production and on the other hand it deteriorates the quality of olive oil. Combating and controlling its spread has been and still is the subject of both experimental and applied research in the field. Various control methods have been suggested including the use of natural predators of the olive fruit fly, the use of components of B. Thuringiensis and the release of sterile insects in the field. However, the main method used up to now includes the widespread use of chemical insecticides, which may contribute to environmental pollution, harmful effects on human health and product quality deterioration. In this research paper Geographic Information Systems (GIS) are used to study the population fluctuation of the insect Bactrocera oleae. The analysis of the spatial and temporal distribution of the insect in a wide olive production area was performed; the olive production area comprises 24 municipalities within the borders of the Regional Unit of Corinthia and represents approximately half the olive production area of Corinthia. The research study was performed over 3 successive years (2011, 2012 and 2013) so that results are as reliable as possible. The data (network of 1,400 McPhail traps, number of catches, climatic data, borders of study area) were georeferenced and then converted into digital databases. The databases were integrated into the GIS platform where they were analyzed using geostatistics. Their analysis allowed the identification of areas with high and low population density and of neutral zones as well. At the same time, the population dynamics of the olive fruit fly was correlated with data such as the terrain and microclimate of the region. en
heal.advisorName Φώτης, Γεώργιος el
heal.committeeMemberName Φώτης, Γεώργιος el
heal.committeeMemberName Σιόλας, Άγγελος el
heal.committeeMemberName Χατζημπίρος, Κίμων el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών el
heal.academicPublisherID ntua
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record