HEAL DSpace

Σταιστική ανάλυση της κατανομής του μεγέθους υδροσταγονιδίων του Disdrometer RD-69

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Αλεξίου, Γεώργιος el
dc.contributor.author Alexiou, Georgios el
dc.date.accessioned 2015-03-17T10:47:48Z
dc.date.available 2015-03-17T10:47:48Z
dc.date.issued 2015-03-17
dc.identifier.uri http://dspace.lib.ntua.gr/handle/123456789/40429
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.4258
dc.description Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο--Μεταπτυχιακή Εργασία. Διεπιστημονικό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) “Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων” el
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Disdrometer en
dc.subject RD-69 en
dc.subject Convective en
dc.subject Stratiform en
dc.subject Drop size distribution en
dc.subject DSD en
dc.subject JWD RD-69 en
dc.subject Precipitation en
dc.subject Ground-based disdrometer en
dc.subject Impact disdrometer en
dc.title Σταιστική ανάλυση της κατανομής του μεγέθους υδροσταγονιδίων του Disdrometer RD-69 el
heal.type masterThesis
heal.classification Διαχείριση Υδατικών Πόρων el
heal.classification Water Resources Management en
heal.classificationURI http://localhost:8080/healp/data/8/8/10
heal.classificationURI http://localhost:8080/healp/data/8/8/10
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2014-10-14
heal.abstract Η μελέτη της κατανομής του μεγέθους της σταγόνας της βροχής (Drop Size Distribution ή Raindrop Size Distribution) είναι πολύ χρήσιμη σε διάφορους τομείς, όπως οι τηλεπικοινωνίες, η δορυφορική μετεωρολογία, η διάβρωση του εδάφους και η μελέτη της φυσικής των σύννεφων. Εξαιτίας της αύξησης της διάβρωσης του εδάφους που οφείλεται στην συνεχή επέκταση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και συμπεριλαμβανομένης της κλιματικής αλλαγής παρουσιάζεται μεγάλο ενδιαφέρον για τους τομείς αυτούς. Ακριβείς μετρήσεις της κατανομής μεγέθους των σταγόνων είναι σημαντικές για πολλές μετεωρολογικές εφαρμογές, όπως πρόγνωση του καιρού με χρήση Radar και γενικά συμβάλλουν στη «μοντελοποίηση» των βροχοπτώσεων και συνεπώς στην καλύτερη εκτίμησή τους. Στην διάρκεια των χρόνων έχουν αναπτυχθεί πολλές τεχνικές δειγματοληψίας και καταγραφής των κατανομών του μεγέθους των υδροσταγονιδίων της βροχής. Έτσι εφευρέθηκε και αναπτύχθηκε το disdrometer. Αναπτύχθηκαν δύο τύποι disdrometers, το οπτικό και το impact. Το impact disdrometer είναι το όργανο που μετατρέπει την κατακόρυφη ορμή ενός προσπίπτοντος, σε ειδική επιφάνεια, υδροσταγονιδίου σε ηλεκτρικό παλμό. Το πρώτο αυτόματο όργανο αναπτύχθηκε από τους Joss και Waldvogel (1969, 1970) και συνήθως αναφέρεται ως disdrometer Joss-Waldvogel (JWD). Το JWD RD - 69 είναι ένα impact disdrometer και θεωρείται ότι είναι όργανο αναφοράς για την αυτόματη και συνεχόμενη μέτρηση της κατανομής του μεγέθους των σταγόνων και πλέον χρησιμοποιείται ευρέως σε πολλούς τομείς. Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η στατιστική ανάλυση της κατανομής του μεγέθους των υδροσταγονιδίων, από μετρήσεις του Disdrometer RD-69. Στα πλαίσια αυτής της εργασίας παρουσιάζονται όλες οι κατανομές που χρησιμοποιούνται βιβλιογραφικά για να προσεγγίσουν τις παρατηρημένες τιμές της DSD του οργάνου και ερευνάται η στατιστική επίδοσή τους σε κάθε τύπο βροχόπτωσης (convective και stratiform επεισόδια). el
heal.abstract The study of rain drop size distribution (DSD) is very useful in different areas like microwave communication, satellite meteorology, soil erosion and cloud physics. There is a big interest in these areas for several reasons, including climatic change and increasing soil erosion due to expanding human activities. Accurate measurements of drop size distributions are important for many meteorological applications, including the estimation of rainfall, cloud radiative transfer studies, and cloud model initialization and verification. During the years developed and improved two types of ground-based disdrometer, the impact and the optical one. In optical disdrometers, a laser (or another source of light) and a light detector (e.g., a photodiode) are used to measure the signals that are generated by precipitation particles passing through the measuring area. Several designs of optical disdrometers have been developed. The first automatic disdrometer was developed by Joss and Waldvogel (1969, 1970) and is commonly referred to as the Joss-Waldvogel disdrometer (JWD). The (JWD) is an impact type disdrometer and is considered to be a reference instrument for drop size distribution (DSD) measurements. Purpose of this study is the statistical analysis of the size distribution of raindrops from Disdrometer RD-69 measurements. In this work, we presented all distributions used literature to approximate the observed values of the instrument and DSD investigated statistical performance in each type of precipitation (convective and stratiform events). en
heal.advisorName Μπαλτάς, Ευάγγελος el
heal.advisorName Baltas, Evangelos en
heal.committeeMemberName Μπαλτάς, Ευάγγελος el
heal.committeeMemberName Baltas, Evangelos en
heal.committeeMemberName Μαμάσης, Νίκος el
heal.committeeMemberName Mamasis, Nikos en
heal.committeeMemberName Γιακουμάκης, Σπυρίδων el
heal.committeeMemberName Giakoumakis, Spyridon en
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 122σ.
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα