HEAL DSpace

Μελέτη της δυναμικής σε νανοσύνθετα πολυουρεθάνης/πυριτίας με διηλεκτρικές τεχνικές

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Κουτσουμπής, Στέφανος Α. el
dc.contributor.author Koutsoumpis, Stefanos A. en
dc.date.accessioned 2015-03-20T08:13:33Z
dc.date.available 2015-03-20T08:13:33Z
dc.date.issued 2015-03-20
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/40445
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.4339
dc.description Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο--Μεταπτυχιακή Εργασία. Διεπιστημονικό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) “Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών” el
dc.rights Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/gr/ *
dc.subject Πολυουρεθάνη el
dc.subject Πυριτία el
dc.subject Νανοσύνθετα el
dc.subject Διηλεκτρική φασματοσκοπία el
dc.subject Μοριακή δυναμική el
dc.title Μελέτη της δυναμικής σε νανοσύνθετα πολυουρεθάνης/πυριτίας με διηλεκτρικές τεχνικές el
heal.type masterThesis
heal.classification Φυσική el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2014-12-01
heal.abstract Θερμοπλαστικές πολυουρεθάνες βασισμένες σε poly(Ethylene Oxide) (PEO) με εγκλείσματα νανοσωματίδα πυριτίας παρασκευάστηκαν και μελετήθηκαν. Μελετή- θηκαν τρεις σειρές δοκιμίων με διαφορετικό μοριακό βάρος μαλακής φάσης (2, 4 και 8 kg/mol) και σταθερό ποσοστό σκληρής φάσης. Η περιεκτικότητα της πυριτίας άλλαζε συστηματικά από 0 έως 20wt%, ενώ χρησιμοποιήθηκαν νανοσωματίδια με μέγεθος 25, 75 και 240 nm. Έγινε χρήση διαφόρων τεχνικών για τη μελέτη της δομής, της μορφολογίας, των θερμικών μεταβάσεων και της μηχανικής συμπεριφοράς των δοκιμίων. Στην πα- ρούσα εργασία δόθηκε έμφαση στη μοριακή δυναμική η οποία μελετήθηκε λεπτο- μερώς μέσω Διηλεκτρικής Φασματοσκοπίας Εναλλασσόμενου Πεδίου σε εύρος συ- χνοτήτων 10−1 έως 106 Hz. Επίσης η θερμοκρασία των μετρήσεων κυμαινόταν συστη- ματικά στην περιοχή -150 ◦C έως 20 ◦ C. Ως αποτέλεσμα κατεγράφησαν και αναλύθηκαν δευτερεύοντες μηχανισμοί σε χα- μηλές θερμοκρασίες/υψηλές συχνότητες, ο α μηχανισμός που σχετίζεται με την υα- λώδη μετάβαση (δυναμική υαλώδη μετάβαση) και μηχανισμοί που σχετίζονται με την αγωγιμότητα σε υψηλές θερμοκρασίες/χαμηλές συχνότητες. Δύο δευτερεύοντες μηχανισμοί, οι γ και β σε σειρά αυξανόμενης θερμοκρασίας/μειούμενης συχνότη- τας, ταυτοποιήθηκαν και, σε συμφωνία με προηγούμενες δημοσιεύσεις, αποδόθηκαν στο οξείδιο του εθυλενίου και κινήσεις των πολικών καρβοξυλικών ομάδων. Ειδικές τεχνικές χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση του α μηχανισμού, ο οποίος ήταν με- ρικώς κρυμμένος από φαινόμενα αγωγιμότητας, λόγω υψηλής (ιοντικής) αγωγιμό- τητας των δειγμάτων προερχόμενης από το PEO της μαλακής φάσης: παρουσίαση των δεδομένων σε ισόχρονα διαγράμματα, μια τεχνική παραγώγισης και ανάλυση μέσω διαφορετικών φορμαλισμών, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρικού μέτρου. Συνδυαστικά διαγράμματα του πραγματικού και φανταστικού μέρους της διηλεκτρι- κής συνάρτησης, της αγωγιμότητας AC και του φανταστικού μέρος του ηλεκτρικού μέτρου απεδείχθησαν πολύ χρήσιμα σε υψηλές θερμοκρασίες για την ταυτοποίηση μηχανισμών σχετικών με την αγωγιμότητα: έναν διεπιφανειακό μηχανισμό Maxwell– Wagner–Sillars (MWS) σχετιζόμενο με το διαχωρισμό μικροφάσεων στην μήτρα πο- λυουρεθάνης και έναν μηχανισμό αγωγιμότητας σχετιζόμενο με τη μετάβαση από αγωγιμότητα συνεχούς σε αγωγιμότητα AC και την πόλωση ηλεκτροδίων. Ιδιαίτερη σημασία έχει ο μηχανισμός MWS καθώς παρέχει πληροφορίες για το διαχωρισμό μικροφάσεων και πιθανή επιρροή του εγκλείσματος σε αυτόν. Τα αποτελέσματα δείχνουν μία ξεκάθαρη μετατόπιση του α-μηχανισμού προς χα- μηλότερες συχνότητες, το οποίο υποδηλώνει μείωση της τμηματικής δυναμικής στα νανοσύνθετα και μείωση της αγωγιμότητας με την αύξηση του εγκλείσματος (επί- σης με αύξηση του μοριακού βάρους της μαλακής φάσης). Αυτά τα αποτελέσματα προδίδουν την παρουσία αλληλεπιδράσεων μεταξύ μήτρας/εγκλείσματος, η οποία προκαλεί μία συνολική μείωση στην μοριακή κινητικότητα στα νανοσύνθετα. el
heal.advisorName Πίσσης, Πολύκαρπος el
heal.committeeMemberName Χαριτίδης, Κωνσταντίνος el
heal.committeeMemberName Πίσσης, Πολύκαρπος el
heal.committeeMemberName Κυρίτσης, Απόστολος el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσάοβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 62 σ. el
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα