HEAL DSpace

Χρήση φυσικού αερίου για την κίνηση οχημάτων

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Ρούσσος, Νικόλαος el
dc.contributor.author Roussos, Nikolaos en
dc.date.accessioned 2015-03-20T08:17:27Z
dc.date.available 2015-03-20T08:17:27Z
dc.date.issued 2015-03-20
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/40453
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.4342
dc.description Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο--Μεταπτυχιακή Εργασία. Διεπιστημονικό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) “Συστήματα Αυτοματισμού” el
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Φυσικό Αέριο el
dc.subject Οχήματα el
dc.subject Μεταφορές el
dc.subject Εκπομπές Ρύπων el
dc.subject Αεριοκίνηση el
dc.subject Natural Gas en
dc.subject Vehicles en
dc.subject Transports en
dc.subject Pollutant emissions en
dc.subject High Quality Fuel en
dc.title Χρήση φυσικού αερίου για την κίνηση οχημάτων el
dc.title Natural gas powered vehicles en
heal.type masterThesis
heal.classification Μηχανική Οχημάτων el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2015-01-20
heal.abstract Η ανάγκη για χαμηλότερο κόστος καυσίμων στις μετακινήσεις έχει οδηγήσει πολλούς στην αγορά ντίζελ αυτοκινήτων, τα οποία έναντι των βενζινοκίνητων παρουσιάζουν χαμηλότερη κατανάλωση συν του ότι το πετρέλαιο είναι φθηνότερο. Οι ντίζελ κινητήρες έχουν και τα αρνητικά τους, όπως είναι κυρίως η υψηλότερη τιμή ενός diesel αυτοκινήτου έναντι ενός αντίστοιχου βενζίνης, καθώς και η λιγότερο ομαλή και πολιτισμένη λειτουργία των πετρελαιοκινητήρων. Το φυσικό αέριο αποτελεί ένα υψηλής ποιότητας καύσιμο με μεγάλο αριθμό οκτανίων. Είναι υποκατάστατο του πετρελαίου και της βενζίνης και κατά συνέπεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε βενζινοκινητήρες για την κίνηση των οχημάτων. Επιπλέον, είναι φιλικό προς το περιβάλλον με τις εκπομπές ρύπων, όπως CO2 των οχημάτων φυσικού αερίου να είναι σημαντικά χαμηλότερες από αυτές των βενζινοκίνητων. Σημαντικό πλεονέκτημα του φυσικού αερίου στη σημερινή αρνητική οικονομική συγκυρία είναι η χαμηλή τιμή του, ειδικά τα τελευταία χρόνια όπου οι τιμές των συμβατικών καυσίμων αυξάνονται συνεχώς. Η περαιτέρω διείσδυση του φυσικού αερίου στις δημόσιες και ιδιαιτέρως στις ιδιωτικές οδικές μεταφορές είναι εφικτή από κάθε άποψη και επιπλέον αναμένεται να επιφέρει μια σειρά από σημαντικά οικονομικά οφέλη, τόσο για τους τελικούς χρήστες όσο και για την εθνική οικονομία. Καθοριστικός παράγοντας και απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία ενός τέτοιου σχεδίου είναι η ανάπτυξη ενός εκτεταμένου δικτύου και σταθμών ανεφοδιασμού των οχημάτων φυσικού αερίου, καθώς η αγορά των οχημάτων αυτών θα παραμένει μικρή όσο οι καταναλωτές δεν θα έχουν στη διάθεσή τους επαρκή αριθμό σταθμών ανεφοδιασμού και αντιστρόφως οι εταιρείες καυσίμων θα εμφανίζονται απρόθυμες να κατασκευάσουν σταθμούς φυσικού αερίου που δεν θα είναι βιώσιμοι, λόγω του μικρού αριθμού πελατών. Ολοκληρώνοντας είναι εξίσου σημαντικό το κράτος να υποστηρίξει ενέργα και τους πολίτες στην προσπάθεια αυτή με ενέργειες όπως διατήρηση διαφοράς τιμής μεταξύ φυσικού αερίου και βενζίνης, επιδότηση μετατροπής συμβατικού οχήματος, ειδικές εκπτώσεις σε φόρους και τέλη κυκλοφορίας, κ.α. ώστε να καταστεί ευκολότερη και ομαλότερη η μετάβαση στην εποχή των εναλλακτικών καυσίμων. el
heal.abstract The need for lower fuels cost on transportation has led many to diesel cars, which compared to gasoline powered present lower consumption plus the fact that it is cheaper. Nevertheless diesel vehicles have their negatives, such as the higher price and the engine’s noise versus a gasoline equivalent. Natural gas is a high quality fuel with high octane number. It is oil and gasoline substitute and therefore can be used in gasoline engines for the propulsion of vehicles. Moreover, it is environmentally friendly with the pollutant emissions, such as CO2, to be significantly lower than those of gasoline. An important advantage of the natural gas in the current economic downturn is the low price, especially the recent years where the prices of conventional fuels are increasing. The further penetration of natural gas in the public and especially the private road transports is feasible in all respects and in addition is expected to bring a number of important economic benefits, both for the consumers and the national economy. Determinant and essential condition for the success of such project is to develop an extensive network of filling stations for natural gas vehicles, as the purchase of these vehicles will remain small as long the consumers could not have a sufficient number of filling stations and vice versa, fuel companies would be reluctant to build natural gas stations which would not be viable because of the few customers. Last but not least is important for the state to support also the citizens in this effort through actions such as maintenance of the price between natural gas and gasoline, subsidy of the conventional vehicles conversion, special discounts on taxes etc. in order to make an easier and smoother transition to the alternative fuels era en
heal.advisorName Κουλοχέρης, Δημήτριος el
heal.committeeMemberName Κουλοχέρης, Δημήτριος el
heal.committeeMemberName Σπιτάς, Βασίλειος el
heal.committeeMemberName Προβατίδης, Χριστόφορος el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείιο. Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 109 σ. el
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα