HEAL DSpace

Αξιολόγηση έργων επεξεργασίας ιλύος με και χωρίς μονάδα Θερμικής Υδρόλυσης

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Δόδουλα, Ευγενία el
dc.contributor.author Dodoula, Evgenia en
dc.date.accessioned 2015-04-01T10:25:12Z
dc.date.available 2015-04-01T10:25:12Z
dc.date.issued 2015-04-01
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/40517
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.5181
dc.description Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο--Μεταπτυχιακή Εργασία. Διεπιστημονικό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) “Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων” el
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Αναερόβια χώνευση el
dc.subject Θερμική υδρόλυση el
dc.subject Παραγωγή βιοαερίου, παραγωγή ενέργειας el
dc.subject Συγκριτικά σενάρια el
dc.subject Οικονομική αξιολόγηση el
dc.subject Anaerobic digestion en
dc.subject Thermal hydrolysis process en
dc.subject Biogas production, energy production en
dc.subject Configuration scenarios en
dc.subject Cost-benefit analysis en
dc.title Αξιολόγηση έργων επεξεργασίας ιλύος με και χωρίς μονάδα Θερμικής Υδρόλυσης el
dc.title Assessment of alternative sewage sludge treatment with and without Thermal Hydrolysis en
heal.type masterThesis
heal.classification Επεξεργασία Λυμάτων el
heal.classification Wastewater Treatment en
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2014-10-06
heal.abstract Η βελτιστοποίηση της αναερόβιας χώνευσης αποτελεί σημαντικό πεδίο μελέτης, κυρίως λόγω των πολυάριθμων δυνατοτήτων που προσφέρει. Το βασικότερο πλεονέκτημα της είναι η παραγωγή βιοαερίου. Το βιοαέριο είναι μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, που θα μπορούσε να αντικαταστήσει πολλά από τα συμβατικά καύσιμα. Λόγω των υψηλών απαιτούμενων χρόνων παραμονής και το υψηλό κόστος των χωνευτών, η ανάπτυξη τεχνολογιών με στόχο την αύξηση της δυναμικότητας επεξεργασίας (δυνατότητα υποδοχής μεγαλύτερης ποσότητας ιλύος) και της ειδικής παραγωγής βιοαερίου, αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ιδιαίτερα για περιπτώσεις επέκτασης υφιστάμενων μονάδων. Για την άρση των παραπάνω περιορισμών, τα τελευταία χρόνια αναζητούνται μέθοδοι, που στόχο έχουν τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας της αναερόβιας χώνευσης για μεγιστοποίηση του παραγόμενου βιοαερίου. Μια από τις πιο υποσχόμενες μεθόδους προεπεξεργασίας είναι η θερμική υδρόλυση. Πρόκειται για μια μέθοδο που έχει εφαρμοστεί σε αρκετές εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων παγκοσμίως και παρουσιάζει αρκετά πλεονεκτήματα. Πέρα από την αυξημένη παραγωγή βιοαερίου, προσφέρει ακόμα υψηλή αφυδατωσιμότητα της ιλύος (έως 40% DS), μικρότερο όγκο και μάζα αφυδατωμένου προϊόντος και παράλληλα δίνει τη δυνατότητα αυξημένης φόρτισης των χωνευτών. Εξετάζεται η εφαρμογή της θερμικής υδρόλυσης σε δύο τυπικές για την Ελλάδα εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, εξυπηρετούμενου πληθυσμού 130.000 και 1.000.000 ισοδύναμων κατοίκων. Πιο συγκεκριμένα, οι εγκαταστάσεις διαστασιολογούνται για δύο εναλλακτικά σενάρια, την εφαρμογή ή μη θερμικής υδρόλυσης. Ακολουθεί σύγκριση και οικονομική αξιολόγηση των δύο σεναρίων, ώστε να εκτιμηθεί κατά πόσον συμφέρει οικονομικά η εισαγωγή της μεθόδου. el
heal.abstract The optimization of anaerobic digestion is a major field of study, mainly because of the various opportunities offered. One of its most important advantages is the biogas production. Biogas is a renewable energy source that could replace many of the conventional fuels. However, as fuel, it cannot be fully exploited, mostly due to both high sludge residence times in the digesters and limited biogas production during the winter. For these restrictions to be encountered the last few decades new methods are sought, that aim to optimize the process of anaerobic digestion for biogas maximization. One of the most promising pretreatment methods is Thermal Hydrolysis Process (THP). It is a method that has been applied in several Wastewater Treatment Plants worldwide and has many advantages. Apart from the increased biogas production and sludge bio-degradability, Thermal Hydrolysis Process results in improved sludge dewaterability (up to 40% dry solids), significant sludge cake volume reduction, while at the same time allows for doubled digester loading. This Master Thesis entitled “Assessment of alternative sewage sludge treatment with and without Thermal Hydrolysis”, studies the alternative sewage sludge pretreatment methods, deepens in the Thermal Hydrolysis Process (THP), which is considered to be one of the most promising pretreatment methods, and examines its implementation in two typical for Greek conditions Wastewater Treatment Plants, which service 130,000 and 1,000,000 equivalent inhabitants respectively. More specifically, each plant is designed for two different configuration scenarios including the application or not of Thermal Hydrolysis Process prior to anaerobic digestion. Following that, cost-benefit analyses are performed, in order to assess under which circumstances the implementation of THP is a cost-effective pretreatment sludge method. At this point, it is very important to note that mainly two companies, CAMBI and BioTHELYS®, have been commercialized industrial processes of Thermal Hydrolysis. The calculations in all the configuration scenarios of this Master Thesis are based on the considerations and the assumptions proposed by CAMBI. CAMBI is a provider of technology to convert biodegradable material to renewable energy. The company is involved in environmental issues applying Thermal Hydrolysis for treating biosolids and biowaste and converting them to energy and fertilizer. en
heal.advisorName Νουτσόπουλος, Κωνσταντίνος el
heal.committeeMemberName Ανδρεαδάκης, Ανδρεάς el
heal.committeeMemberName Γιακουμάκης, Σπυρίδων el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 178 σ. el
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα