HEAL DSpace

Υπολογισμός του συντελεστή κυματικής μετάδοσης με χρήση νευρωνικών δικτύων & πειραματικών μετρήσεων

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Πυρπιρή, Θεοδώρα el
dc.contributor.author Pyrpiri, Theodora en
dc.date.accessioned 2015-04-22T10:31:31Z
dc.date.available 2015-04-22T10:31:31Z
dc.date.issued 2015-04-22
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/40569
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.8743
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Αγωγοί ανανέωσης el
dc.subject Τεχνητά νευρωνικά δίκτυα el
dc.subject Κυματική μετάδοση el
dc.subject Flushing culverts el
dc.subject Artificial neural networks el
dc.subject Wave transmission el
dc.subject Kt el
dc.title Υπολογισμός του συντελεστή κυματικής μετάδοσης με χρήση νευρωνικών δικτύων & πειραματικών μετρήσεων el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Θαλάσσια υδραυλική el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2014-10-31
heal.abstract Η παράκτια ζώνη, αποτελεί το συνδετικό κρίκο μεταξύ του οικοσυστήματος της ξηράς και της θάλασσας και ταυτόχρονα μία ζώνη εύθραυστης ισορροπίας για τη συνέχειά τους, η οποία συχνά διαταράσσεται από τις διάφορες εμπορικές ή τουριστικές δραστηριότητες. Πιο συγκεκριμένα, οι λιμενολεκάνες αποτελούν το πιο ευαίσθητο σημείο της ζώνης αυτής, αφού στο εσωτερικό τους αναπτύσσονται όλες αυτές οι δραστηριότητες. Σημαντικό λοιπόν ζήτημα, για τον ορθό σχεδιασμό ενός λιμενικού έργου, αποτελεί η εξασφάλιση της καλής ποιότητας του νερού εντός της λιμενολεκάνης με κατασκευές χαμηλού κόστους και λειτουργίας. Συνηθέστερη μέθοδο λοιπόν, για την ταχύτερη ανακυκλοφορία των υδάτων, αποτελεί η διαμόρφωση αγωγών ανανέωσης των υδάτων, επί των έργων προστασίας του λιμένα, λόγω της απλότητας της κατασκευής τους και του χαμηλού κόστους συντήρησής τους. Στην παρούσα εργασία, υπολογίζεται ο συντελεστής κυματικής μετάδοσης Kt, διά μέσου ενός αγωγού ανανέωσης, τοποθετημένου στο κέντρο ενός κυματοθραύστη και με το μέσο του να βρίσκεται στη στάθμη ηρεμίας ύδατος, με τη χρήση Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων (ΤΝΔ) και πειραματικών μετρήσεων. Ο συντελεστής Kt, υπολογίζεται για δύο περιπτώσεις: α) για θεωρούμενο προσπίπτοντα κυματισμό, τον παραγόμενο κυματισμό, όπως αυτός καταγράφεται κοντά στον κυματιστήρα παραγωγής κυματισμών και β) για προσπίπτοντα κυματισμό, τον κυματισμό ο οποίος καταγράφεται αμέσως ανάντη του αγωγού ανανέωσης. Πιο συγκεκριμένα, επεξεργάστηκαν ήδη πραγματοποιημένες πειραματικές μετρήσεις του ύψους του κυματισμού ανάντη και κατάντη του κυματοθραύστη με αγωγό ανανέωσης στο μέσο του, στη διδιάστατη διώρυγα δοκιμών του Εργαστηρίου Λιμενικών Έργων (ΕΛΕ), στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και συμπληρώθηκαν από όμοιες μετρήσεις πειραμάτων σε τριδιάστατο φυσικό ομοίωμα στο ΕΛΕ. Τα εισερχόμενα κυματικά χαρακτηριστικά και η γεωμετρία των αγωγών ανανέωσης των δύο πειραματικών ομάδων, λειτούργησαν ως δεδομένα εισόδου για την κατάστρωση του ΤΝΔ. Στόχος των παραπάνω είναι η βελτιστοποίηση ενός νέου μοντέλου, ώστε να καθίσταται ακριβής η πρόβλεψη του συντελεστή κυματικής μετάδοσης Kt, σε κάθε νέα περίπτωση. Επιπλέον, ο συντελεστής Kt υπολογίζεται από την ήδη υπάρχουσα εμπειρική σχέση Tsoukala et al. (2010), που αφορά σε έργο με κατακόρυφο μέτωπο. Το νέο προτεινόμενο μοντέλο τελικά επαληθεύεται στην πρόγνωση του συντελεστή μετάδοσης με νέες πειραματικές μετρήσεις και συγκρίνεται με αυτόν όπως προκύπτει από την εμπειρική σχέση, παρουσιάζοντας τελικά καλύτερη απόδοση. Στην περίπτωση που το μοντέλο βελτιωθεί και ενισχυθεί με καινούρια πειραματικά δεδομένα, θα είναι δυνατόν με βάση αυτό, να προβλέπεται με μεγάλη αξιοπιστία ο συντελεστής Kt, σε διαφορετικές περιπτώσεις (διαφορετικές γεωμετρίες κυματοθραύστη ή αγωγού ανανέωσης, διαφορετική γωνία πρόσπτωσης του κυματισμού κλπ.). Επιπλέον, θα προβλέπονται επαρκώς τα χαρακτηριστικά του κυματισμού εντός της λιμενολεκάνης και με την κατάλληλη διαμόρφωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των αγωγών ανανέωσης, δεν θα υπερβαίνουν τα επιθυμητά όρια. el
heal.advisorName Τσουκαλά, Βασιλική el
heal.committeeMemberName Παπανικολάου, Παναγιώτης el
heal.committeeMemberName Μπαλτάς, Ευάγγελος el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Εργαστήριο Λιμενικών Έργων el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 102 σ.
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα