HEAL DSpace

Χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας την περίοδο 2007-2013, με τη χρήση αριθμοδεικτών

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Ιωάννου, Ιωάννα el
dc.contributor.author Ioannou, Ioanna en
dc.date.accessioned 2015-04-28T09:29:39Z
dc.date.available 2015-04-28T09:29:39Z
dc.date.issued 2015-04-28
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/40640
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.4313
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Χρηματοοικονομική ανάλυση el
dc.subject Κλάδος ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας el
dc.subject Χρηματοοικονομικοί αριθμοδείκτες el
dc.subject Οικονομική κρίση el
dc.subject Διαχρονική ανάλυση el
dc.subject Financial analysis en
dc.subject Private health care sector en
dc.subject Financial ratios en
dc.subject Economic crisis en
dc.subject Time-series analysis en
dc.title Χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας την περίοδο 2007-2013, με τη χρήση αριθμοδεικτών el
dc.title Financial analysis of the private health care sector during the years 2007-2013, with the use of financial ratios en
heal.type masterThesis
heal.classification Οικονομικά el
heal.classificationURI http://localhost:8080/healp/data/18/7/3/10
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2014-10-23
heal.abstract Σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας είναι η παρουσίαση, η ανάλυση και εξαγωγή συμπερασμάτων, που αφορούν τον κλάδο ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας, σε μία περίοδο διεθνών και κυρίως εγχώριων αλλαγών εξαιτίας της κοινωνικοοικονομικής κρίσης. Συγκεκριμένα αυτό γίνεται με τη χρηματοοικονομική ανάλυση των τεσσάρων ισχυρότερων εταιρειών του κλάδου ιδιωτικής υγείας (ΥΓΕΙΑ Α.Ε., ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε., EUROMEDICA Α.Ε., ΙΑΣΩ Α.Ε.), με τη χρησιμοποίηση αριθμοδεικτών, πριν και μετά τη Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης της Ελλάδος από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (2010). Η εργασία αναφέρεται στην επταετία 2007-2013, ενώ οι πηγές προέλευσης των πληροφοριών είναι κυρίως από την ελληνική και ξένη βιβλιογραφία και αρθογραφία και από τις σελίδες των εξεταζόμενων εταιρειών στο διαδίκτυο και τα ετήσια ενημερωτικά τους δελτία. Αρχικά ορίζεται το θεμελιώδες αγαθό υγεία και γίνεται μία σύντομη αναφορά στα συστήματα υγείας των παρακάτω χωρών: Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Σουηδία. Στη συνέχεια παρουσιάζεται αναλυτικότερα το Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) της Ελλάδας καθώς και η οργάνωση των υπηρεσιών υγείας σε 5 βασικές κατηγορίες. Επίσης γίνεται αναφορά στην οργάνωση και την διάρθρωση των βασικών χαρακτηριστικών του Ελληνικού Ιδιωτικού Τομέα Υγείας και καταγράφονται οι βασικότεροι παράγοντες ζήτησης των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας. Στο τέλος της ενότητας παρουσιάζεται μια σύντομη αναφορά στην προσφορά των Ιδιωτικών Υπηρεσιών Υγείας και στον μεταξύ τους ανταγωνισμό. Στο τρίτο κεφάλαιο καταγράφονται και αναλύονται οι σημαντικότερες διαρθρωτικές αλλαγές στον τομέα της Υγείας στην Ελλάδα και πως αυτές σχετίζονται με την οικονομική κρίση. Στη συνέχεια αναλύονται οι εγχώριες δαπάνες υγείας και η ενότητα ολοκληρώνεται με τη σύγκριση των δαπανών υγείας της Ελλάδας, ως ποσοστό του Α.Ε.Π., με χώρες του Ο.Ο.Σ.Α. . Η παρουσίαση των τεσσάρων εταιρειών καταγράφεται στο επόμενο κεφάλαιο, στο οποίο αναφέρονται ξεχωριστά για την κάθε μία, στοιχεία που σχετίζονται με την πορεία τους από το έτος ίδρυσης τους έως σήμερα, τις θυγατρικές εταιρείες, τη χωρητικότητα των μονάδων νοσηλείας, πίνακες για την εξέλιξη του προσωπικού της εταιρείας την εξεταζόμενη περίοδο κ.τ.λ. Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται σε ομάδες οι πέντε κατηγορίες αριθμοδεικτών και ο τρόπος υπολογισμού τους, οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν για την ερμηνεία των οικονομικών στοιχείων των εξεταζόμενων εταιρειών του ιδιωτικού κλάδου υγείας. Στο τέλος του κεφαλαίου αναφέρονται επιγραμματικά τα προβλήματα που παρουσιάζονται κατά τη μελέτη των αριθμοδεικτών και οι βασικότεροι παράμετροι για να είναι κατάλληλα συγκρίσιμοι μεταξύ των εταιρειών. Στο έκτο και έβδομο κεφάλαιο καταγράφονται, αναλύονται και ερμηνεύονται τα αποτελέσματα της διαχρονικής και διαστρωματικής ανάλυσης αντίστοιχα, των εξεταζόμενων εταιρειών. Οι αναλύσεις συμπεριλαμβάνουν αναλυτικά διαγράμματα και πίνακες των αριθμοδεικτών για την εξεταζόμενη περίοδο 2007-2013. Η εργασία ολοκληρώνεται με το όγδοο κεφάλαιο όπου περιέχονται γενικά συμπεράσματα και προτάσεις. el
heal.abstract The purpose of the present postgraduate paper is the presentation, analysis and deduction of conclusions which are in reference to the private health sector services, during a period of international and, mainly, domestic changes due to the socioeconomic crisis. Specifically, this is achieved through the financial analysis of the four most powerful corporations of the private health sector (HYGEIA S.A., IATRIKO ATHINON S.A., EUROMEDICA S.A., IASO S.A.), using financial ratios, prior to and after the Loan Facility Agreement of Greece by the International Monetary Fund (2010). The paper deals with the seven – year period between 2007 and 2013, and the source of information is mainly Greek and foreign bibliography and articles and the websites of the corporations in question as well as their annual information circular. In the beginning, the fundamental commodity of health is defined and there is a brief reference to the health systems of the following countries: England, France, Germany, Italy and Sweden. Next, the National Health System of Greece (NHS) is presented more analytically along with the organization of health services in five basic categories. Furthermore, mention is being made about the organization and the structure of the key features of the Greek Private Health Sector and the main factors for the demand in private health services are recorded. At the end of the section, a brief reference is made to the contribution of Private Health Services and the competition among them. In the third chapter, the most significant structural changes in the health sector in Greece are documented and analyzed and it is shown how these correlate with the financial crisis. Next, the domestic health expenditure is analyzed and the chapter finishes with the comparison of the health expenditure of Greece to other countries of the OECD, in terms of GDP percentage. The four corporations are presented in the next chapter, where reference is being made about each one separately to data relating to their course from their establishment up until the present day, their subsidiary companies, the capacity of their treatment facilities, charts of staff progress during the period in question, etc. In the fifth chapter, the five categories of financial ratios and the way those have been calculated are presented in groups and these financial ratios will be used to interpret the financial data of the private health sector corporations in question. At the end of the chapter, a brief mention is being made with regard to the problems arising when studying the financial ratios as well as to the key parameters which make it suitably comparable among the corporations. In the sixth and seventh chapter, the results of the time-series and cross-sectional analysis of the corporations in question correspondingly are documented, analyzed and interpreted. The analyses include detailed charts and diagrams of the financial ratios during the period in question (2007 – 2013). The paper ends with the eighth chapter which includes general conclusions and proposals. en
heal.advisorName Χριστόπουλος, Απόστολος el
heal.committeeMemberName Νούνης, Χρήστος el
heal.committeeMemberName Ντόκας, Ιωάννης el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 158 σ. el
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα