HEAL DSpace

Συσχέτιση αλλαγής της ποιότητας των υδάτων της λίμνης Παμβώτιδας με τις μεταβολές που επήλθαν στις χρήσεις/κάλυψη γης στη λεκάνη απορροής της για το χρονικό διάστημα 1984-2014

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Κόκκαλη, Φωτεινή el
dc.contributor.author Kokkali, Fotini en
dc.date.accessioned 2015-04-28T09:46:13Z
dc.date.available 2015-04-28T09:46:13Z
dc.date.issued 2015-04-28
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/40656
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.4261
dc.description Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο--Μεταπτυχιακή Εργασία. Διεπιστημονικό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) “Περιβάλλον και Ανάπτυξη” el
dc.description 2η Κατεύθυνση Σπουδών "Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών el
dc.rights Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr/ *
dc.subject Χρήσεις Γης el
dc.subject Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών en
dc.subject Ποιότητα Υδάτων el
dc.subject Παμβώτιδα (Λίμνη) el
dc.subject Στατιστική Ανάλυση el
dc.subject Land use en
dc.subject GIS en
dc.subject Water quality en
dc.subject Pamvotis (Lake) en
dc.subject Statistical Analysis en
dc.title Συσχέτιση αλλαγής της ποιότητας των υδάτων της λίμνης Παμβώτιδας με τις μεταβολές που επήλθαν στις χρήσεις/κάλυψη γης στη λεκάνη απορροής της για το χρονικό διάστημα 1984-2014 el
dc.title Landuse/ landcover impact on the water quality of lake Pamvotis for the time period 1984-2014. en
dc.contributor.department Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών el
heal.type masterThesis
heal.classification Περιβάλλον el
heal.classification Environment en
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2015-01-08
heal.abstract Η συγκεκριμένη εργασία διερευνά τις σχέσεις ανάμεσα στις αλλαγές που επήλθαν στην ποιότητα των υδάτων της λίμνης Παμβώτιδας και στις μεταβολές που έχουν επέλθει στις χρήσεις/κάλυψη γης σε επίπεδο λεκάνης απορροής κατά το χρονικό διάστημα 1984–2014. Η λίμνη Παμβώτιδα αποτελεί αφενός πόλο έλξης ποικίλων κοινωνικοοικονομικών δραστηριοτήτων και αφετέρου ευαίσθητο υπό προστασία οικοσύστημα (Natura 2000). Μέχρι σήμερα δεν έχει διεξαχθεί καμία μελέτη η οποία να επιχειρεί με χρήση σύγχρονων εφαρμογών τηλεπισκόπησης, GIS και στατιστικής ανάλυσης την αναζήτηση μεθόδων πρόβλεψης της “αποτύπωσης” των όποιων αλλαγών στις χρήσεις/ κάλυψη γης στην ποιοτική κατάσταση των υδάτων της λίμνης σε επίπεδο λεκάνης απορροής. Στις βασικότερες αλλαγές που επήλθαν στις χρήσεις/κάλυψη γης περιλαμβάνεται η έντονη αύξηση της αστικής κάλυψης (+53,4%), η μείωση της εκτατικής βόσκησης και η μεταβολή της από κυρίως μη σημειακή σε σημειακή πηγή ρύπανσης, η σταθερή και έντονη παρουσία γεωργικών καλλιεργειών και η συρρίκνωση των δασικών εκτάσεων (-16%) για το χρονικό διάστημα μελέτης. Κατά την ανάπτυξη της αντίστοιχης μεθοδολογίας θεωρήθηκε ότι οι χρήσεις/κάλυψη γης αποτελούν την ανεξάρτητη μεταβλητή και η εκάστοτε φυσικοχημική παράμετρος την εξαρτημένη μεταβλητή. Από τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης με χρήση μοντέλων πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης υποδεικνύεται ότι δεν υπάρχει γραμμική συσχέτιση μεταξύ των δύο μεταβλητών, χωρίς να αποκλείεται η ύπαρξη οποιασδήποτε άλλης σχέσης. Διερευνώντας περαιτέρω την ύπαρξη μη γραμμικών σχέσεων προέκυψε θετική συσχέτιση της ηλεκτρικής αγωγιμότητας και του ολικού φωσφόρου με την αστική κάλυψη, αποτελέσματα τα οποία προκύπτουν και σε προγενέστερες μελέτες. Παρά το γεγονός ότι κατέστη αδύνατο να θεμελιωθούν σαφείς συσχετίσεις οι οποίες να υποδεικνύουν την απόκριση του συστήματος όσον αφορά την ποιότητα των υδάτων της λίμνης στις ανθρωπογενείς πιέσεις, η συγκέντρωση σχεδόν όλων των διαθέσιμων γεωχωρικών και φυσικοχημικών δεδομένων σε μια ενιαία βάση, αποτελεί το υπόβαθρο για περαιτέρω διερεύνηση των σχέσεων αυτών με μελλοντικό σκοπό την πρόβλεψη των όποιων αλλαγών στις χρήσεις/ κάλυψη γης μπορεί να επηρεάζουν σημαντικά τη λίμνη Παμβώτιδα. el
heal.abstract This study investigates the relationship between the variation in the water quality of Lake Pamvotis and the changes that have occurred in the land use/cover in the period 1984–2014, at a watershed level. Lake Pamvotis attracts both diverse socioeconomic activities and at the same time constitutes a fragile protected ecosystem (Natura 2000). Currently, no studies have been conducted using modern remote sensing, GIS and statistical analysis tools in order to develop forecasting methods which can depict the effect of landuse/cover changes on the water quality of the lake. The main changes identified in the land use/cover during the study period include the strong expansion of urban coverage (+53.4%), the reduction of extensive livestock and its transformation from non-point to point source pollution, the strong but stable presence of agricultural crops, and finally the shrinkage of forest by 16%. For the development of the methodology used, the land use/cover was assumed as the independent variable and the varying physicochemical parameters is the dependent variables. The results of the statistical analysis with multiple linear regression models indicate that there is no linear correlation between the two variables, without excluding the existence of any other relationship. Upon further investigation of nonlinear relationships, a positive correlation between electrical conductivity and total phosphorus with urban coverage was revealed. These results are also mentioned in previous studies. Although it was impossible to determine clear correlations which indicate the response of the system regarding the water quality of the lake to anthropogenic pressures, the acquisition of almost all available geospatial and physicochemical data on a uniform basis, provides a solid background for further investigating these relations with the aim of determining the effect of any changes in the land use/ cover on the water quality of the Lake Pamvotis. en
heal.advisorName Καλιαμπάκος, Δημήτρης el
heal.committeeMemberName Παπαδοπούλου, Μαρία el
heal.committeeMemberName Χατζιμπήρος, Κίμων el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 110 σ. el
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα