HEAL DSpace

Ενεργειακός και περιβαλλοντικός σχεδιασμός για την αξιοβίωτη ανάπτυξη της Νισύρου

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Παφίλης, Απόστολος el
dc.contributor.author Pafilis, Apostolos en
dc.date.accessioned 2015-04-28T10:02:45Z
dc.date.available 2015-04-28T10:02:45Z
dc.date.issued 2015-04-28
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/40669
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.4113
dc.description Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο--Μεταπτυχιακή Εργασία. Διεπιστημονικό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) “Περιβάλλον και Ανάπτυξη” el
dc.rights Default License
dc.subject Περιβάλλον el
dc.subject Ενέργεια el
dc.subject Περιβαλλοντικός σχεδιασμός el
dc.subject Environment en
dc.subject Energy el
dc.subject Planning el
dc.title Ενεργειακός και περιβαλλοντικός σχεδιασμός για την αξιοβίωτη ανάπτυξη της Νισύρου el
heal.type masterThesis
heal.classification Περιβάλλον και Ανάπτυξη el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2014-11-12
heal.abstract Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί ο ενεργειακός και περιβαλλοντικός σχεδιασμός για την αξιοβίωτη ανάπτυξη της Νισύρου. Ο σχεδιασμός αυτός βασίζεται πάνω σε δύο κύριους άξονες : την ενεργειακή αυτονομία του νησιού και την ορθολογική διαχείριση των αστικών στερεών απορριμμάτων. Στο δρόμο για την ενεργειακή αυτονομία και την ορθολογική διαχείριση των αστικών στερεών απορριμμάτων του νησιού εξετάζεται η λειτουργία διαφόρων συστημάτων που αποσκοπούν στην εναρμόνιση του σχεδιασμού για την αξιοβίωτη ανάπτυξη της Νισύρου με τις πολιτικές και τα μέτρα που προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα κράτη – μέλη της και έχουν υιοθετηθεί από την χώρα μας. Στην παρούσα μελέτη εξετάζεται η λειτουργία τεσσάρων διαφορετικών συστημάτων που αποσκοπούν στην ανάπτυξη της περιοχής μελέτης και στην προστασία του φυσικού της περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα εξετάζεται η δυνατότητα ανάπτυξης ενός συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας βασιζόμενο σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας το οποίο θα εγγυάται την ενεργειακή αυτονομία του νησιού και την απεξάρτηση του από τις μέχρι σήμερα ρυπογόνες μεθόδους ηλεκτροπαραγωγής. Παράλληλα μελετάται η δυνατότητα κάλυψης των απαιτήσεων για Ζεστό Νερό Χρήσης μέσω θερμικών ηλιακών συστημάτων και η μέθοδος της αφαλάτωσης για την κάλυψη των αναγκών του νησιού σε πόσιμο νερό. Τα τρία αυτά συστήματα δύναται να εγγυηθούν την ενεργειακή αυτονομία της Νισύρου, ενώ στον τομέα διαχείρισης των απορριμμάτων εξετάζεται η δυνατότητα εφαρμογής ενός προγράμματος Διαλογής στην Πηγή του ανακυκλώσιμου και οργανικού κλάσματος του συνόλου των Αστικών Στερεών Απορριμμάτων του νησιού. Η βιωσιμότητα όλων των προτεινόμενων συστημάτων αξιολογείται με βάση οικονομικά κριτήρια. Η εργασία αποτελείται από πέντε κύρια μέρη. Στο πρώτο μέρος πραγματοποιείται η καταγραφή της παρούσας κατάστασης της περιοχής μελέτης. Αρχικά αναφέρονται γενικές πληροφορίες για την περιοχή μελέτης και στην συνέχεια αναλύεται το υφιστάμενο σύστημα ηλεκτροπαραγωγής, υδροδότησης και διαχείρισης στερεών αποβλήτων του νησιού και καταγράφονται οι παρούσες ανάγκες της περιοχής μελέτης για ηλεκτρική ενέργεια, πόσιμο νερό και Ζεστό Νερό Χρήσης. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει εκτιμήσεις σχετικά με την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, τις ανάγκες σε πόσιμο νερό, τις ανάγκες για θέρμανση νερού και την παραγόμενη ποσότητα απορριμμάτων το 2020. Οι εκτιμήσεις για την μελλοντική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας βασίζονται στο μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας που παρατηρείται στη Νίσυρο τα τελευταία χρόνια, ενώ οι εκτιμώμενες ανάγκες για πόσιμο νερό, θέρμανση νερού και παραγωγή αστικών στερεών απορριμμάτων βασίζονται στην προσδοκώμενη αύξηση του πληθυσμού την τρέχουσα δεκαετία. Στο τρίτο μέρος παρουσιάζονται τα συστήματα που προτείνονται για την επίτευξη της ζητούμενης ενεργειακής αυτονομίας και ορθής διαχείρισης των στερεών απορριμμάτων της περιοχής μελέτης, ενώ το τέταρτο μέρος περιλαμβάνει την ανάλυση της λειτουργίας των συστημάτων αυτών και την αξιολόγηση της βιωσιμότητας τους ως οικονομικές επενδύσεις. Το πέμπτο και τελευταίο μέρος της παρούσας εργασίας περιλαμβάνει μια σύνοψη των σημαντικότερων αποτελεσμάτων της ανάλυσης που προηγήθηκε και την παράθεση των συμπερασμάτων που προέκυψαν από την μελέτη αυτή. el
heal.abstract The purpose of this thesis is the energy and environmental planning for the “worth-living” development of the island Nisyros. This planning is based on two main pillars : the energy autonomy of the island and the rational management of municipal solid waste. To achieve the goal of energy autonomy and the rational management of municipal solid waste in Nisyros, the operation of numerous systems aiming to harmonize the planning for the development of the island with measures and policies proposed by the European Union and adopted by our country is considered. This study examines the operation of four different systems, the purpose of which is to contribute in the “worth-living” development and protect the natural environment of the island Nisyros. More specifically, the possibility of developing a power plant, based on renewable energy sources, that will guarantee the energy autonomy and the island’s independence from the current pollutant electrification methods is considered. Furthermore, it is examined the affordability to cover the thermal loads for domestic hot water through solar thermal systems and the desalination of sea water in order to cover the needs of the island’s inhabitants for drinking water. The above mentioned systems are capable to ensure the energy autonomy of the island Nisyros. Regarding the management of municipal solid waste, an integrate program that provides the source separation of the recyclable and organic fraction of the total municipal waste is examined for the study area. The viability of all the proposed systems is evaluated on the basis of economic criteria. This study consists of five main parts. The first part contains the description of the actual reality in the study area. As a first step, general information are listed about Nisyros and subsequently the existing electrification, water supply and solid waste management methods are examined. The first part ends with the recording of the current needs of Nisyros regarding electricity, drinking water and domestic hot water. In the second part, estimations concerning the electricity consumption, the drinking water needs, the needs for heating domestic hot water and the quantities of municipal solid waste produced in 2020 are carried. The estimations of future electricity consumption are based on the average annual growth rate of electricity demand observed in recent years for the study area, while the estimated needs for drinking water, domestic hot water and production of municipal solid waste are based on the anticipated population growth in the current decade. In the third part, the systems proposed to achieve energy independence and solid waste management are presented and analyzed, while the fourth part of this study includes the technical and economical evaluation of the proposed systems. At the end of this thesis, a summary of the key results of the proposed energy and environmental planning is attempted as well as the conclusions drawn from this analysis. en
heal.advisorName Κορωναίος, Χριστοφής el
heal.committeeMemberName Σαγιάς, Ιωάννης el
heal.committeeMemberName Καλιαμπάκος, Δημήτριος el
heal.academicPublisher other el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 105 σ. el
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record