HEAL DSpace

Βία, Εξουσία και Χώρος: Ζητήματα Εξέγερσης. Η περίπτωση του Δεκέμβρη 2008.

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Μαρκαντά, Ράνια el
dc.date.accessioned 2015-06-29T06:52:14Z
dc.date.available 2015-06-29T06:52:14Z
dc.date.issued 2015-06-29
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/40908
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.5113
dc.description Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Μεταπτυχιακή εργασία. Διεπιστημονικό - Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) "Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου : Πολεοδομία - Χωροταξία (Κατ. Β')" el
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Βία el
dc.subject Εξουσία el
dc.subject Επιτήρηση el
dc.subject Ασφάλεια el
dc.subject Αντίδραση el
dc.subject Εξέγερση el
dc.subject Δεκέμβρης 2008 el
dc.subject Power el
dc.subject Surveillance el
dc.subject Security el
dc.subject Reaction el
dc.subject Uprising el
dc.subject Rebellion el
dc.subject December 2008 el
dc.subject Violence en
dc.title Βία, Εξουσία και Χώρος: Ζητήματα Εξέγερσης. Η περίπτωση του Δεκέμβρη 2008. el
heal.type masterThesis el
heal.classification Πολεοδομία- Χωροταξία el
heal.language el el
heal.access free el
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2014-07-28
heal.abstract Η βία, η επιτήρηση, η ασφάλεια η εξουσία και η αντίδραση και εξέγερση, είναι βασικές έννοιες της παρούσας μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Τα φαινόμενα βίας, επιτήρησης, ασφάλειας και εξουσίας συνδέονται με το χώρο της πόλης. Συγκεκριμένα, ερευνάται ο ρόλος των εννοιών αυτών κατά τη διάρκεια εξέγερσης. Εάν και πώς επηρεάζουν δηλαδή μια εξέγερση και με ποιο τρόπο αντιμετωπίζονται από τους «πρωταγωνιστές» της. Στο πρώτο μέρος της εργασίας, επιχειρείται μια σύντομη διερεύνηση των εννοιών με έρευνα στη βιβλιογραφία. Η διερεύνηση αυτή δεν αποτελεί ολοκληρωμένη θεωρητική πρόταση, αλλά ένα patchwork που συμβάλει στην ανάλυση και κατανόηση των ευρημάτων της εργασίας. Στο δεύτερο μέρος, μελετήθηκε η περίπτωση της εξέγερσης του Δεκεμβρίου 2008 στην Ελλάδα. Για τη διερεύνηση των θεωρητικών ερωτημάτων χρησιμοποιήθηκαν άρθρα του τύπου και δελτία ειδήσεων των μηνών Δεκεμβρίου και Ιανουαρίου, καθώς και κείμενα, αφίσες και συνθήματα των εξεγερμένων. Οι απόψεις εξεγερμένων και σχολιαστών παρουσιάζονται με τη μορφή αντιπαράθεσης. Οι υπό εξέταση έννοιες έλαβαν σημαντικό μέρος στη συζήτηση για τις αιτίες, τις αφορμές και τις πρακτικές της εξέγερσης. Η αρχική εναντίωση των εξεγερμένων στην αστυνομική βία εμπλουτίστηκε με το πέρασμα των ημερών της εξέγερσης και αναδύθηκαν κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα και ζητήματα παραγωγής του χώρου. Τέλος, οι εξεγερμένοι κατέβαλαν προσπάθειες να ελέγξουν τα νοήματα που παράγει ο χώρος, αμφισβήτησαν κυρίαρχες δομές και (στερεοτυπικές) αντιλήψεις. Η εξέγερση διήρκησε σχεδόν ένα μήνα και ως παρακαταθήκη άφησε πλήθος χώρων και πρακτικών. el
heal.abstract Violence, surveillance, security, power as well as reaction and uprising are the key concepts of this MSc thesis. The phenomena of violence, surveillance, security and power are closely associated with the city space. More specifically, the role of these concepts is studied during an uprising, i.e, whether and, if yes, how these concepts affect an uprising and in what way they are treated by its participants. In the first part of this thesis, a brief exploration of these concepts is attempted through bibliographic research. This research is not a complete theoretical proposition, but a patchwork that contributes to the analysis and understanding of the thesis’ findings. In the second part, the case study of the December 2008 uprising in Greece is examined. In order to research the theoretical questions, press articles and newscasts during the months of December and January were used, together with texts, posters and slogans of the rioters. Rioters’ and commentators’ opinions are presented in a debate form (confronting with each other). The under consideration concepts took a significant part of the debate on the causes, motives and practices of the uprising. The initial rebels’ opposition to police violence was enriched, as the days of revolt passed by, emerging social and political issues and issues of space production. Finally, the rioters have made efforts to control the meanings that space produces and challenged dominant structures and (stereotypical) perceptions. The uprising lasted nearly a month leaving as a legacy a considerable number of political spaces and practices. en
heal.advisorName Βαΐου, Ντίνα el
heal.committeeMemberName Μπελαβίλας, Νίκος el
heal.committeeMemberName Κλαμπατσέα, Ρέα el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών el
heal.academicPublisherID ntua el
heal.numberOfPages 73 el
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα