HEAL DSpace

Φθορά και Μνήμη στο Αστικό Τοπίο. Η περίπτωση της Καισαριανής.

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Κουτσανδρέα, Κανελία el
dc.contributor.author Koutsandrea, Kanelia en
dc.date.accessioned 2015-07-24T08:21:17Z
dc.date.available 2015-07-24T08:21:17Z
dc.date.issued 2015-07-24
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/41030
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.4492
dc.rights Default License
dc.subject Τόπος el
dc.subject Place en
dc.subject Time en
dc.subject Ruin en
dc.subject Monument en
dc.subject Urban experience en
dc.subject Χρόνος el
dc.subject Ερείπιο el
dc.subject Μνημείο el
dc.subject Αστική εμπειρία el
dc.title Φθορά και Μνήμη στο Αστικό Τοπίο. Η περίπτωση της Καισαριανής. el
dc.title Urban Decay and Collective Memory. The case- study of Kaisariani, a former refugee neighborhood. en
dc.contributor.department Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Μεταπτυχιακή Εργασία. Διεπιστημονικό - Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) " Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου : Σχεδιασμός - Χώρος - Πολιτισμός (Κατ. Α)" el
heal.type masterThesis
heal.classification Αστικό τοπίο el
heal.classification Urban Studies, Culture, Humanities en
heal.classification Ανθρωπιστικές επιστήμες el
heal.classification Πολιτισμός el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2014-05-15
heal.abstract Η πόλη συνιστά ένα σύνολο σύνθετο, που αφορά στην υλική πραγματικότητα και βρίσκεται στο χώρο, πλάθεται ωστόσο από τις κοινωνικές δυνάμεις και το χρόνο. Κάθε μορφή και κάθε κατασκευή αποτελεί ενεργό κύτταρο της οντότητας της, στοιχείο της ιστορίας της, που είναι φορτωμένο με μνήμες. Οι μνήμες της πόλης φυλάσσονται στους τόπους- στις χωρικές εκείνες οντότητες που έχουν ιστορία και νόημα- και σε αυτούς αναζητούνται. Οι πόλεις όμως ως οργανισμοί ζωντανοί και μεταβαλλόμενοι φθείρονται και ομοίως φθείρονται τα μέρη που τις συνθέτουν, οι μορφές, οι τόποι, τα κτήρια. Η φθορά συνιστά ωστόσο μια διαδικασία δυναμική με ιδιαίτερη αισθητική διάσταση που μπορεί να αποτελέσει υπό προϋποθέσεις πηγή νοημάτων και συμβολισμών. Ο τόπος της φθοράς είναι εκείνος του αστικού ερειπίου. Στόχος της εργασίας είναι, προσεγγίζοντας διαδοχικά τις έννοιες της πόλης, του τόπου, του αστικού ερειπίου και τη μνήμης, να διερευνήσει τη δυναμική του ερειπίου ως μέρος της πόλης και ενεργό- μέσα στην αδράνεια του- κομμάτι της καθημερινής αστικής εμπειρίας που δύναται να αποτελέσει συνάμα φορέα της συλλογικής μνήμης μιας κοινωνίας. Η δυναμική της φθοράς ως αισθητική οντότητα με κοινωνικές και οικονομικό-πολιτικές προεκτάσεις στο παρελθόν και το μέλλον μελετάται στο χωρικό πλαίσιο της Καισαριανής, μιας συνοικίας στην οποία η ύπαρξη των αστικών ερειπίων βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με ένα εμβληματικό μνημείο, τον κατεξοχήν τύπο κατασκευής στο χώρο με στόχο τη φύλαξη και προβολή της συλλογικής μνήμης. Καθίσταται έτσι δυνατή η εξέταση του τρόπου με τον οποίο κοινά ίχνη συλλογικής μνήμης μιας δεδομένης κοινωνίας με ταυτότητα διακριτή, αποτυπώνονται σε ένα μνημείο αλλά και σε ένα σύνολο αστικών ερειπίων. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα να διερευνηθούν τυχόν διαφορές στο είδος, την ποιότητα και την προέλευση των ιχνών που αποτυπώνονται σε καθεμία από τις παραπάνω δύο υλικότητες, το μνημείο και το ερείπιο. el
heal.abstract A city’s complex ensemble is located in space and related to the physical realm, it is however shaped by the existing social forces and time. Every form and every structure constitute a dynamic cell of the city’s entity, a part of its history and a theater of society’s memory. The latest is hosted in place, this unique spatial entity that has history and meaning. The city ages like every live system which originates and develops in time. Its parts age and perish as well, its shapes, its places and its buildings. This form of decay however can constitute a dynamic process with a particularly interesting aesthetic perspective and can lead to a new whole of meanings and symbolisms. Decay’s place within the city’s physical boundaries- its topos- is the urban ruin. Through the concepts of city, place, urban ruin and collective memory which are being studied, this paper attempts to approach the urban ruin as an active- within its inactivity- part of the urban experience and a potential host for society’s collective memory. The research’s case study where urban decay’s dynamics are being analysed as an aesthetic entity with social and political extensions in the past and the present, is Kessariani, a former refugee’s district in Attica’s east cityscape. An interesting whole of urban ruins is adjacent to a rather emblematic monument which constitutes collective memory’s built place par excellence. It is thus possible to investigate how common collective memory traces are reflected both on a memorial and a set of urban ruins and explore any possible differences concerning the quality, type or origin of memory traces captured in each one of these two distinct places, the monument and the urban ruin. en
heal.advisorName Τουρνικιώτης, Παναγιώτης el
heal.advisorName Tournikiotis, Panayotis en
heal.committeeMemberName Ράπτη, Παναγιώτα el
heal.committeeMemberName Rapti, Panagiota en
heal.committeeMemberName Καρύδης, Δημήτριος el
heal.committeeMemberName Karidis, Demetrios en
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 113
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record