HEAL DSpace

Σχεδιασμός Πολυδιάστατου Μοντέλου Διαχείρισης της Γης για την Ελλάδα βασισμένο στο διεθνές πρότυπο LADM

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Καλογιάννη, Ευτυχία el
dc.contributor.author Kalogianni, Eftychia en
dc.date.accessioned 2015-07-30T10:05:36Z
dc.date.available 2015-07-30T10:05:36Z
dc.date.issued 2015-07-30
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/41058
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.4445
dc.description Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο--Μεταπτυχιακή Εργασία. Διεπιστημονικό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) “Γεωπληροφορική” el
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/gr/ *
dc.subject Πολυδιάστατο κτηματολόγιο el
dc.subject Σύστημα διαχείρισης γης el
dc.subject Τρισδιάστατο κτηματολόγιο el
dc.subject Οντολογία en
dc.subject Multipurpose land administration domain system en
dc.subject 3D cadastre en
dc.subject Land Administration system en
dc.subject Hellenic Cadastre en
dc.subject Ontology en
dc.title Σχεδιασμός Πολυδιάστατου Μοντέλου Διαχείρισης της Γης για την Ελλάδα βασισμένο στο διεθνές πρότυπο LADM el
dc.title Design of a 3D Multipurpose land administrative system for Greece, in the context of LADM en
heal.type masterThesis
heal.classification Κτηματολόγιο el
heal.classification Multipurpose cadastres en
heal.classificationURI http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh91006320
heal.language el
heal.language en
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2015-03-06
heal.abstract Σε παγκόσμιο επίπεδο τα σύγχρονα κτηματολογικά συστήματα και γενικότερα τα συστήματα διαχείρισης γης επηρεάζονται από τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας των πληροφοριών και τηλεπικοινωνιών. Παρόλες τισ διαφορές των συστημάτων ανά τον κόσμο, η ανάπτυξη των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών, των συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων και πιο συγκεκριμένα, χωρικών βάσεων δεδομένων, καθώς και άλλων εργαλείων χωρικής ανάλυσης (π.χ.R), επιτρέπουν την καλύτερη διαχείριση και διάχυση των χωρικών και μη-χωρικών δεδομένων. Τα τελευταία χρόνια η έρευνα στον τομέα της διαχείρισης γης επικεντρώνεται ολοένα και περισσότερο στην ενσωμάτωση της τρίτης διάστασης, τόσο στην εγγαφή και αποθήκευσή της, όσο και στην οπτική αναπαράστασή της. Σήμερα, η τρίτη διάσταση κρίνεται ιδιαίτερα σκόπιμη και απαραίτητη στην απεικόνιση της περίπλοκης πραγματικότητας που έχει δημιουργηθεί κυρίως στον αστικό ιστό των πόλεων λόγω των πολλαπλών και επικαλυπτόμενων χρήσεων γης αλλά και των επικαλυπτόμενων εμπράγματων δικαιωμάτων. Οι δυνατότητες εφαρμογής ενός τρισδιάστατου κτηματολογικού συστήματος έχουν μελετηθεί εκτενώς τόσο σε επίπεδο έρευνας αλλά και πλέον με την εφαρμογή πιλοτυικών προγραμμάτων σε διάφορες χώρες (π.χ. Ρωσία, Κίνα). Ένα ολοκληρωμένο τρισδιάστατο κτηματολογικό σύστημα πρέπει να περιλαμβάνει κτηματολογικά δεδομένα που απεικονίζονται σε τρεις διαστάσεις και να λαμβάνει υπόψιν θεσμικές, νομικές και τεχνικές πτυχές ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε χώρας. Παρόλες τις προσπάθειες των τελευταίων ετών δεν υπάρχει κάποιο ολοκληρωμένο τρισδιάστατο κτηματολόγιο σε κάποια χώρα του κόσμου. Κρίσιμο ρόλο σε αυτή την κατεύθυνση διαδραμτίζουν η τυποποίηση και μοντελοποίηση των συστημάτων αυτών καθώς και τα προτόκολλα επικοινωνίας που επιτρέπουν τη δυνατότηα ανάπτυξης τέτοιων συστημάτων καθώς και τη διαλειτουργικότητά τους. Διάφορες προσπάθεις τυποποίησης καταβάλλονται τα τελευταία χρόνια με σκοπό να βρεθούν τα κοινά σημεία των κτηματολογικών δεδομένων, οι ανάγκες τους και να αρθούν οι γεωγεαφικοί, πολιτικοί και κοινωνικοί περιορισμοί.. Σε μια προσπάθεια τυποποίησης τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αλλά και οι ανάγκες της κάθε χώρας δεν παραμερίζονται, αλλά προτείνονται γενικά πλαίσια και δομές όπου κάθε σύστημα μπορεί να συμπεριληφθεί και να δώσει έμφαση στις ανάγκες του, επιτρέποντας όμως την επικοινωνία και διαλειτουργικότητα με άλλα. Στο διεθνές σκηνικό επικρατεί τα τελευταία χρόνια μία σειρά πρότυπων μοντέλων (ISO) η οποία βασίζεται στη σύνδεση του προσώπου με το ακίνητο μέσω των δικαιωμάτων, περιορισμών και υποχρεώσεων. Το Land Administration Domain Model [LADM], αποτελεί τη μεγαλύτερη, μέχρι σήμερα, προσπάθεια τυποποίησης και μοντελοποίησης των κτηματολογικών συστημάτων σε διεθνές επίπεδο. Αναμένεται να αποτελέσει διεθνές πρότυπο μέχρι το Δεκέμβριο του 2012. Καλύπτει τις κοινές διεθνείς αντιλήψεις σχετικά με τη διαχείριση της γης, στηρίζεται σε προηγούμενα διεθνή πρότυπα και είναι ευέλικτο και εύκολα προσαρμόσιμο ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε χώρας. Στην Ελλάδα, όπου το Εθνικό κτηματολόγιο είναι υπό εξέλιξη, τα ελληνικά κτηματολογικά δεδομένα σταδιακά εντάσσονται σε ένα πολυδιάστατο κτηματολογικό σύστημα το οποίο θα αποτελέσει το πλέον σύγχρονο σύστημα καταγραφής ακινήτων, εμπράγματων δικαιωμάτων και συναλλαγών γης. Παρόλα αυτά, το μοντέλο που χρησιμοποιεί το ΕΚ δεν βασίζεται σε κάποιο διεθνές πρότυπο, αλλά έχει δημιουργηθεί ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες της χώρας. Για το λόγο αυτό,, υπάρχει η ανάγκη να ενταχθεί σε ένα ευρύτερο, τυποποιημένο πλαίσιο που θα επιτρέπει τη διαλειτουργικότητα και επικοινωνία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων τόσο εντός, όσο και εκτός Ελλάδος. Λόγω της πολυπλοκότητας του αναγλύφου της χώρας και των ιδιαίτερων μορφολογικών χαρακτηριστικού που οδηγούν και σε ιδιαίτερο ιδιοκτησιακό καθεστών, στην παρούσα διπλωματική εργασία προτείνεται ένα πολυδιάστατο μοντέλο διαχείρισης γης. Πιο συγκεκριμένα, προτείνεται ένα μοντέλο διαχείρισης γης που επιτρέπει την εγγραφή τόσο δισδιάστατων όσο και τρισδιάστατων δεδομένων για την Ελλάδα, βασισμένο στο διαθνές πρότυπο LADM, ISO 19152. Γίνεται μια προσπάθεια ομοδοποίησης και καταγραφής όλων των δεδομένων που σχετίζόνται με τη διαχείριση της γης και διαχειρίζονται από διάφορους φορείς. Πέρα από τα δεδομένα που εγγράφονται σήμερα στο Κτηματολόγιο και άλλα δεδομένα κατηγοριοποιούνται και καταγράφονται αποσκοπώντας στη δημιουργία ενός πολυδιάστατου συστήματος. Η ποικιλομορφία που εμφανίζεται στα χωρικά δεδομένα της χώρας κατηγοριοποιήθηκε ως εξής στο προτεινόμενο πολυδιάστατο μοντέλο: στους διάφορους αρχαιολογικούς χώροιυς τα κτίρια και τις υπό-εξελιξη κατασκευές, τα δίκτυα κοινής ωφέλειας, τα δισδιάστατα και τρισδιάστατα γεωτεμάχια, το θαλάσσιο γεωτεμάχιο, τα ειδικά ιδιοκτησιακά αντικείμενα που εμφανίζονται κυρίως στις Κυκλάδες, τα ορυχεία, αλλά και οι κατευθύνσεις που απορρέουν από τα διάφορα επίπεδα χωροταξικού σχεδιασμού. Η ποικιλομορφία των διαφόρων ειδών χωρικών μονάδων αλλά και επλεκόμενων φορέων σε συνδυασμό με τις ανάγκες που διαμορφώνουν, καθιστούν το παρόν μοντέλο μοναδικό. Τέλος, στο μοντέλο προτείνονται ορισμένες λίστες κωδικών για κάθε μία από τις κλάσεις στις οποίες καταγράφονται οι διάφορες τιμές που μπορεί να πάρει το κάθε πεδίο. Η κωδικοποίηση που προτείνεται για τις λίστες κωδικών είναι σημαντικό χαρακτηριστικό της προτυποποίησης. Τέλος, θα ήθελα να αναφέρω πως παράλληλα με το ΔΠΜΣ Γεωπληροφορική παρακολουθώ και το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Geomatics στο Πανεπιστήμιο Ντέλφτ της Ολλανδίας (TUDelft). Καθώς τα δύο μεταπτυχιακά βρίσκονται στον ίδιο ερευνητικό τομέα απόφάσισα να επιλέξω ένα ευρύτερο θέμα έρευνας το οποίο θα μπορούσα να διαχωρίσω σε δύο μέρη, ένα για τη μεταπτυχιακή μου εργασία στο ΕΜΠ και ένα για το TUDelft. Οι δύο εργασίες είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους, αλλά και συνέχεια η μία της άλλης. Το θέμα που επέλεξα είναι η διερεύνηση της σύνδεσης της φυσικής με τη νομική πλευρά των τρισδιάστατων αντικειμένων μέσω της έρευνας των διαφόρων τρόπων που μπορεί να εξαχθεί ένα τεχνικό μοντέλο που περιγράφει τη φυσική διάσταση των αντικειμένων από ένα ενοιολογικό που περιγράφει τη νομική διάσταση. Πιο συγκεκριμένα, η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία περιγράφει το σχεδιασμό ενός εννοιολογικού μοντέλου με πολυδιάστατο χαρακτήρα για την Ελλάδα. Το αποτέλεσμα θα αποτελέσει τη βάση για τη μεταπτυχιακή εργασία στην Ολλανδία, όπου θα διερευνηθούν οι διάφοροι τρόποι που μπορεί να εξαχθεί ένα τεχνικό μοντέλο από το ενοιολογικό. Στη συνέχεια, το τεχνικό μοντέλο θα εισαχθεί σε μία χωρική βάση δεδομένων (PostGIS) και τέλος, θα υπάρξει μια οπτική αναπαράσταση της φυσικής και νομικής πλευράς των αντικειμένων σε τρισδιάστατο περιβάλλον. Η συνέχεια της εργασίας αυτής στο TUDelft ήταν ο βασικός λόγος για τον οποίο το κείμενο αυτό γράφτηκε στα αγγλικά. el
heal.abstract Nowadays, most countries have developed their own land administration system. Some countries operate deeds registration, other title registration. Some systems are centralized, and others decentralized. Some systems are based on general boundaries approach, others on fixed boundaries. However, many of those countries lack a coherent national approach to land administration, which constitutes an essential component of national administrative portfolios. Modern cadastral systems and in general, land administration systems, were affected and continue to be strongly affected by the advancements in Information and Communications Technology. Significantly, GIS, DBMS and in particular spatial DBMS, as well as other systems for spatial analysis (e.g. R) and visualization systems allow for more effective management and dissemination of spatial and non-spatial information nowadays. The use of land is always related to a certain amount of 3D space as well as a certain amount of time, e.g. leasehold. However, traditionally cadastres are based on representations of the division of the land in 2D on a certain moment in time. Because of growing pressure on land and rising land values, which lead to more complex and intensive land use, it is argued that there will be a growing need for 3D/4D information in cadastral registers. As the 2D maps cannot sufficiently represent the reality, the 3D Cadastre has been introduced especially for the description of apartment units and for physical objects that cross above or below land parcels and other types of multilevel buildings. Even when the creation of property rights to match these developments is available within existing legislation, describing and depicting them in the cadastral registration poses a challenge. Additionally, the upcoming 3D approach in other domains (3D GIS, 3D planning, etc.), which makes a 3D approach of cadastral registration technologically realizable also causes a growing interest for the realization of a 3D Cadastre. The scope of a 3D cadastre depends on each country and its limitations and opportunities. To ensure legal security and support development, a 3D cadastre can benefit from other domains that develop towards 3D and vice versa, since 3D data can be exchanged. However, those capabilities cannot be fully exploited due to the absence of standardization and interoperability within cadastral systems. Nowadays standardization has been an increasingly accepted process in the fields of land management and land registries all over the world. In the developed world, standards are required in land administration for adequate information exchange and data acquisition. At the European level, INSPIRE directive identifies 34 different geo-information themes, including cadastral parcels, which should be (and currently are) harmonized. At a national level now, the design and development of the Hellenic Cadastre is an ongoing project since 1995, progressively replacing the existing mortgage registries. Due to the current financial crisis, there is a delay in the process of the Hellenic Cadastre, but it is expected to be accomplished by 2020. The dynamic nature of immovable property in Greece calls for updated information about rights and restrictions that apply to each land parcel. Taking this situation into account, there is a need to standardize the process of land management, introducing a model for the effective management of the properties in Greece with a multipurpose character. Therefore, in Greece, it is time to plan for the future, chart a course for redefining the data model of the HC and replacing components of the existing system. A new data model could facilitate the provision of data to internal and external users in a more flexible format for the community’s needs. That means improving the structure of property rights, restrictions and responsibilities, as well as all relative stakeholders, in a direction of harmonizing with international land administration systems and standardization processes in this field. Land Administration Domain Model, ISO 19152, was introduced as a model to create standardized information services in an international context, where land administration domain semantics have to be shared between regions or countries, in order to enable necessary translations. It covers land registration and cadastre in a broad sense by describing spatial and administrative components, source documentation and the ability to link with external registrations. The model also includes agreements on data about administrative and spatial units, land rights in a broad sense and source documents (e.g. titles, deeds or survey documentation). The rights may include real and personal rights as well as customary and informal rights and the restrictions and responsibilities can be similarly represented to document the relationships between people and land. This thesis proposes a comprehensive LADM country profile for 2D and 3D cadastral registration system for Greece. The proposed model is partly based on the existing spatial and administrative registration systems, and partly based on new developments inspired by the LADM standard and other country profiles. Within the country profile, an attempt is made to cover all Greek land administration related information, which are maintained by different organizations today. This means that apart from the registrations of the existing HC, other objects are categorized and registered in the proposed model aiming at the creation of a multipurpose land administration system for Greece. The different types of spatial units include areas with archeological interest, buildings and unfinished constructions, utilities (legal spaces), 2D and 3D parcels, mines, planning zones, Special Real Property objects usually found in Greek islands (anogia, yposkafa) and marine parcels. What makes the development of this model unique is the support of a wide range of spatial units, each of them having different requirements. The country profile also includes the content of various code lists, which are an important aspect of standardization. It should be mention that as I am currently doing two Master Degrees, one at the National Technical University of Athens and one at Technical University of Delft, I decided to choose a broad topic for my research in order to be able to split it into two parts for my 2 thesis and also go into to depth in one domain. For that reason, the broader topic that was selected was the link between the legal with the physical reality of 3D objects through the derivation of a technical model from a conceptual one using international standards. In particular, the conceptual model created during this thesis describes mostly the legal part of the 3D objects registered in the proposed multipurpose land administration system but also provides different ways to link it with the physical counterparts of the objects. This conceptual model will be the input for the TUDelft MSc thesis, which will be more technically oriented, according to the character of the Master. In particular, a prototype to derive a technical model from the conceptual will be developed by implementing it into a spatial database and visualising the result in a 3D environment using advanced and complete technical tools. en
heal.advisorName Κάβουρας, Μαρίνος el
heal.committeeMemberName Δημοπούλου, Έφη el
heal.committeeMemberName Κόκλα, Μαργαρίτα el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Γεωπληροφορική" el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 235 σ.
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα