HEAL DSpace

Ανάλυση δεδομένων από πολλαπλούς δορυφόρους αλτιμετρίας για την εκτίμηση και τις προοπτικές εκμετάλλευσης του κυματικού ενεργειακού δυναμικού της Ανατολικής Μεσογείου

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Κασελίμη, Μαρία el
dc.contributor.author Kaselimi, Maria en
dc.date.accessioned 2016-01-26T08:35:20Z
dc.date.available 2016-01-26T08:35:20Z
dc.date.issued 2016-01-26
dc.identifier.uri http://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/41857
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.10196
dc.rights Default License
dc.subject Δορυφορική αλτιμετρία el
dc.subject Κυματική ενέργεια el
dc.subject Πάρκα κυματικής ενέργειας el
dc.subject Σημαντικό ύψος κύματος el
dc.subject Μετατροπέας κυματικής ενέργειας el
dc.subject Satellite altimetry el
dc.subject Wave energy el
dc.subject Wave farms el
dc.subject Significant wave height el
dc.subject Wave energy converters el
dc.title Ανάλυση δεδομένων από πολλαπλούς δορυφόρους αλτιμετρίας για την εκτίμηση και τις προοπτικές εκμετάλλευσης του κυματικού ενεργειακού δυναμικού της Ανατολικής Μεσογείου el
dc.title An analysis of multi-mission satellite altimeter data for estimating the prospects of wave energy potential in Eastern Mediterranean en
heal.type bachelorThesis
heal.classification Δορυφορική γεωδαισία el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2015-09-24
heal.abstract Η πρόταση της εγκατάστασης διάταξης σημειακών απορροφητήρων για την αξιοποίηση της κυματικής ενέργειας σε επιλεγμένες τοποθεσίες βάση των δεδομένων της δορυφορικής αλτιμετρίας στην Ανατολική Μεσόγειο, γεννά τρία βασικά ερωτήματα στα οποία δίνεται απάντηση στα κεφάλαια που ακολουθούν. Πρώτον, γιατί ως ενέργεια προς αξιοποίηση επιλέχθηκε η κυματική έναντι των υπολοίπων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) ή και έναντι των υπόλοιπων μορφών γαλάζιας ενέργειας; Δεύτερον, για ποιους λόγους επιλέχθηκε η δορυφορική αλτιμετρία για τη συλλογή παρατηρήσεων και τον προσδιορισμό κατάλληλων θέσεων για εγκατάσταση μετατροπέων κυματικής ενέργειας WEC (Wave Energy Converters); Τρίτον, γιατί για την αξιοποίηση της ενέργειας αυτής προτάθηκε διάταξη σημειακών απορροφητήρων και όχι κάποιες άλλου τύπου αντίστοιχες συσκευές WEC; Η κλιματική αλλαγή, η ανισσοροπία μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας και κατά συνέπεια η ενεργειακή εξάρτηση της Ευρώπης από άλλες χώρες πλούσιες σε συμβατικούς ενεργειακούς πόρους, οδηγούν στην αναζήτηση νέων λύσεων ώστε να ικανοποιούνται ταυτόχρονα οι δύο αντικρουόμενοι στόχοι: η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και παράλληλα η ικανοποίηση των συνεχώς αυξανόμενων ενεργειακών αναγκών. Αναπτύσσοντας το υφιστάμενο ενεργειακό σύστημα σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, διαφαίνεται το πρόβλημα που οδηγεί στην αναγκαιότητα ανάπτυξης των ΑΠΕ. Παράλληλα, δίνοντας τις κατευθύνσεις που απορρέουν από τους εμπλεκόμενους φορείς, διαφαίνεται το ενδιαφέρον για την ανάπτυξη της γαλάζιας ενέργειας. Έπειτα από σύγκριση μεταξύ των διαφόρων μορφών ωκεάνιας ενέργειας προκύπτει η κυματική ενέργεια ως καταλληλότερη προς εξέταση. Κεντρικό ζητούμενο είναι να μελετηθούν οι κρίσιμοι παράγοντες που επηρεάζουν την εγκατάσταση πάρκων κυματικής ενέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο για την κάλυψη των αναγκών σε Ελλάδα και Κύπρο. Η πρόταση αυτή προϋποθέτει τρία βασικά στάδια. Το στάδιο της ανίχνευσης κατάλληλων παράκτιων περιοχών με πρακτικά εκμεταλεύσιμα επίπεδα κυματικού ενεργειακού δυναμικού, το στάδιο της επιλογής του τύπου των συσκευών που απαιτούνται για τη συλλογή της διαθέσιμης κυματικής ενέργειας, και τέλος το στάδιο της διανομής της ενέργειας στο δίκτυο. Για τον εντοπισμό των περιοχών που ενδείκνυνται για εγκατάσταση κυματικών πάρκων δηλαδή περιοχών με υψηλό κυματικό ενεργειακό δυναμικό, «επιστρατεύεται» η μέθοδος της Δορυφορικής Αλτιμετρίας. Η επεξεργασία γεωδαιτικών δορυφορικών μετρήσεων ύψους κύματος και ταχύτητας ανέμου για την εύρεση της κυματικής ισχύος οδηγούν στην παραγωγή χαρτών υψηλής ακρίβειας που δίνουν τη συνολική εικόνα του κυματικού δυναμικού στην Ανατολική Μεσόγειο. Τα δεδομένα αυτά αναλύονται και επεξηγώνται με βάση τα ιδιαίτερα κλιματολογικά και κυματικά χαρακτηριστικά της Μεσογείου. Τέλος, εφόσον εντοπίστηκαν οι περιοχές που ενδείκνυνται για πιθανή χωροθέτηση κυματικών πάρκων στον ελλαδικό και κυπριακό θαλάσσιο χώρο, επόμενη φάση αποτελεί η επιλογή του κρινόμενου ως καταλληλότερου τύπου κυματικού μετατροπέα. Προτείνεται η βέλτιστη συσκευή με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν και η αποδοτικότερη διάταξη τέτοιων συσκευών ώστε να αξιοποιείται όσο το δυνατόν καλύτερα το υπάρχον ενεργειακό δυναμικό και να διανέμεται με τον καλύτερο τρόπο στο δίκτυο. Σημειώνεται ότι μεταξύ των κεφαλαίων διασπείρονται ενότητες που καταδεικνύουν το state of the art από τη φάση της ανίχνευσης των περιοχών με υψηλό κυματικό ενεργειακό δυναμικό έως τη φάση επιλογής των κατάλληλων για κάθε περιοχή συσκευών. el
heal.abstract The suggestion of installing point absorber arrays for the exploitation of wave energy at selected locations derived from satellite altimeter data in the Eastern Mediterranean rises three fundamental questions to which the answer is given to the following chapters. First of all, why as an energy turning to account, was the wave energy selected in comparison to the other RES or the rest ocean energy forms? Secondly, why was satellite altimetry selected for the collection of clues and the determination of the suitable places for the installation of Wave Energy Converters (WEC) and not another process from them tested in chapter 5? Furthermore, why was point absorber array proposed for the use of this energy and not some other device of conversion of wave energy (WEC)? The climate change, the imbalance between production and consumption of energy and consequently Europe's energy dependence on other countries rich in conventional energy resources, lead to the pursuit of new solutions so that in the same time, both the opposing aims can be reached: facing the climate change and the satisfactory of the continually rising energy needs. Developing the existing energy system into European and national level, rises the problem that leads to the necessity for the development of the RES. In the same time, giving the directions that come from the snagging carriers emerges the interest for the development of the ocean energy. After comparison between various forms of ocean energy, turns up the wave energy as the most proper for testing. The main objective is to analyze the crucial factors that affect the wave energy parks installation in the Eastern Mediterranean to meet the needs in Greece and Cyprus. This proposal presupposes three basic levels. The first level is the one of detecting the most energetic coastal areas, the level of selecting the type of WEC required and at least the level of distributing energy to the network. For the detection of regions that are best for the installation of wave parks, namely regions with high wave energy potential, the method of satellite altimetry is mobilized. The elaboration of geodetic satellite measures of significant wave height and wind speed for the seek of wave power, lead to the production of high resolution maps, that give an overall view of the wave potential in the Eastern Mediterranean. These data are analyzed and processed on the basis of the very climate and wave characteristics of Mediterranean. Finally, having identified the suitable areas for a probable location of wave parks in Greek and Cyprus maritime space where detected, the following level is the selection of the device type. Optimum device is recommended based on the data obtained, and the most efficient layout of such devices to so as the existing energy potential can be exploited as much as possible and distributed in the best way in the network. Noted that among the chapters dispersed sections show the state of the art from the phase of the detection in areas with high wave energy potential to the selection phase of the appropriate devices for each region. en
heal.advisorName Δεληκαράογλου, Δημήτριος el
heal.committeeMemberName Γκίκας, Βασίλειος el
heal.committeeMemberName Δεληκαράογλου, Δημήτριος el
heal.committeeMemberName Δουλάμης, Νικόλαος el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών. Τομέας Τοπογραφίας. Εργαστήριο Ανώτερης Γεωδαισίας el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 212 σ.
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record