HEAL DSpace

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Koca, Mihallaq en
dc.date.accessioned 2016-02-17T13:09:26Z
dc.date.available 2016-02-17T13:09:26Z
dc.date.issued 2016-02-17
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/42025
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.12024
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας el
dc.subject Primary Health Care en
dc.subject Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας el
dc.subject ΑμΕΑ el
dc.subject Πράσινες τεχνολογίες στην υγεία el
dc.subject Renewable energy en
dc.subject Disability en
dc.subject Green technologies to health en
dc.subject mHealth en
dc.title Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας el
heal.classification Primary Health Care en
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2015-09-02
heal.abstract Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η καταγραφή και η παρουσίαση των τεχνολογιών που έχουν ως βάση τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) και βρίσκουν εφαρμογή στο χώρο της υγείας και συγκεκριμένα στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας (Π.Φ.Υ). Αρχικά, παρουσιάζονται ο σκοπός της διπλωματικής εργασίας καθώς και οι διάφοροι ορισμοί και έννοιες της πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας όπως αυτά έχουν δοθεί από την αρχαιότητα μέχρι τη σημερινή εποχή. Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά τα είδη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τα πλεονεκτήματα καθώς και ο τρόπος διαχείρισης της παραγόμενης από αυτές ενέργεια μέσω κατάλληλων διατάξεων αποθήκευσης όπως είναι οι συσσωρευτές και οι μπαταρίες. Έπειτα, εξηγούνται αναλυτικά προτάσεις και πειράματα που έχουν ως λύση την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας για την κίνηση των ηλεκτρομηχανικών συσκευών ΑμΕΑ από ανανεώσιμες πήγες ενέργειας και συγκεκριμένα τη εκμετάλλευση της παραγόμενης ισχύος από την ηλιακή ενέργεια μέσω κατάλληλα τοποθετημένων φωτοβολταϊκών διατάξεων. Ακολούθως, παρουσιάζονται διάφορα projects που πραγματοποιήθηκαν αξιοποιώντας τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενεργείας από κρατικούς, ιδιωτικούς φορείς και μη κυβερνητικές οργανώσεις σε αναπτυσσόμενες χώρες με σκοπό την πρόληψη, τη θεραπεία ασθενειών αλλά και γενικότερα στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και υγείας των ανθρώπων στους οποίους εφαρμόστηκαν. Επιπροσθέτως, γίνεται μια θεωρητική ανάλυση του ρόλου του κινητού τηλεφώνου στην διαχείριση της υγείας μέσω mHealth εφαρμογών, καθώς και διάφορα υπολογιστικά μοντέλα ποσότητας κατανάλωσης ενέργειας από έξυπνα τηλέφωνα (Smartphone) όταν αυτά είναι συνδεμένα σε κάποιο 3G/4G δίκτυο, όταν κάνουν χρήση Bluetooth ή όταν χρησιμοποιούν κάποιο ασύρματο δίκτυο WI-Fi αναδεικνύοντας το πρόβλημα της κατανάλωσης ενέργειας κατά τη χρήση εφαρμογών γενικά στα Smartphone και παρέχοντας ως μερική ή πλήρη λύση διάφορες συσκευές φορτιστών ΑΠΕ. Τέλος, σημαντικό θεωρήθηκε η παρουσίαση διάφορων προτάσεων για τους τρόπους βελτίωσης των τεχνολογίες ΑΠΕ, καθώς και προτάσεις τεχνολογιών για εξοικονόμηση ενέργειας στο χώρο της Υγείας. Ολοκληρώνοντας, ως επίλογο της διπλωματικής εργασίας γίνεται αναφορά σε συμπεράσματα ως κατάληξη μετά το τέλος της βιβλιογραφικής ανασκόπησης . el
heal.abstract The scope of this diploma thesis is to record and present technologies that are based on renewable energy sources and are applied in the health sector, particularly in primary health care .Firstly, the aim of the thesis is presented; also various definitions and concepts of primary health care are given, from antiquity to the present day. Then, several types of renewable energy sources are presented, their benefits, also the administration of produced energy through appropriate storage devices, such as batteries. Next, detailed proposals and experiments are given, as a solution to provide electricity for moving the electromechanical devices of disabled persons through renewable energy sources; in particular exploiting the power produced from solar energy through properly installed photovoltaic devices. Moreover, various projects are presented, which were carried out utilizing renewable energy technologies, by government, private agencies and non-governmental organizations in developing countries, so as to prevent diseases, treat them, and generally improve the life and health quality of people applied to. In addition, there is a theoretical analysis of the mobile phone's role in health management through mHealth applications, and various computer models, measuring the amount of energy consumption by smartphones when they are attached to a 3G /4G network, when using Bluetooth or when using a wireless WI-Fi network, highlighting the problem of energy consumption during using applications generally in Smartphones and providing a partial or complete solution for various renewable energy sources devices chargers. Finally, it was considered important to present several proposals on how can improve many of the renewable energy sources, technologies and proposals technologies enlargement end of renewable energy sources for energy savings in the area of Health. In conclusion, as the epilogue of this thesis refers to conclusions exported, after the literature review. en
heal.advisorName Κουτσούρης, Δημήτριος el
heal.committeeMemberName Ματσόπουλος, Γιώργος el
heal.committeeMemberName Φωτιάδης, Δημήτρης el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 105 σ. el
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα