HEAL DSpace

Σχεδιασμός πειραματικής διάταξης καμπτόμεννου μεταλλικού κυλινδρικού κελύφους με εύκαμπτους κόμβους

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Παπαδάτου, Γεωργία el
dc.contributor.author Papadatou, Georgia en
dc.date.accessioned 2016-02-26T14:16:48Z
dc.date.available 2016-02-26T14:16:48Z
dc.date.issued 2016-02-26
dc.identifier.uri http://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/42073
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.10000
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Καμπτόμενο κυλινδρικό κέλυφος el
dc.subject Εύκαμπτοι κόμβοι el
dc.subject Steel cylindrical el
dc.subject Shell bending flexible-joints el
dc.title Σχεδιασμός πειραματικής διάταξης καμπτόμεννου μεταλλικού κυλινδρικού κελύφους με εύκαμπτους κόμβους el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Μεταλλικές κατασκευές el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2015-11-06
heal.abstract Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετάται ο σχεδιασμός πειραματικής διάταξης υπόγειου μεταλλικού αγωγού που διασταυρώνεται με σεισμικό ρήγμα. Διερευνάται η αποτελεσματικότητα τοποθέτησης εύκαμπτων κόμβων, οι οποίοι μέσω της συγκέντρωσης των παραμορφώσεων σε συγκεκριμένα σημεία, απομειώνουν τις υψηλές τάσεις και παραμορφώσεις που θα αναπτύσσονταν αν ο αγωγός ήταν συνεχής. Στο πρώτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται η εισαγωγή στους υπόγειους μεταλλικούς αγωγούς και στις δράσεις που ασκούνται σε αυτούς (σεισμικά και μη σεισμικά φορτία), τα είδη των ρηγμάτων καθώς και τα κριτήρια αστοχίας με βάση τις παραμορφώσεις. Στη συνέχεια, πραγματοποιείται ανασκόπηση των αστοχιών αγωγών που προκλήθηκαν κατά την διάρκεια μεγάλων σεισμών. Τα συνήθη μέτρα προστασίας των υπόγειων αγωγών έναντι διάρρηξης ρήγματος συγκρίνονται με την καινούργια μέθοδος προστασίας με εύκαμπτους κόμβους, των οποίων ο μηχανισμός και η λειτουργία τους αναλύεται. Στο δεύτερο κεφάλαιο δίδονται αναλυτικά στοιχεία και σχέδια για τη γεωμετρία της πειραματικής διάταξης. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες του αγωγού, των μετωπικών πλακών μέσω των οποίων γίνεται η σύνδεση στο πλαίσιο δοκιμών του εργαστηρίου, των εύκαμπτων κόμβων, των κοχλιών και του ελάσματος επιβολής της μετακίνησης. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η προμελέτη της πειραματικής διάταξης με δισδιάστατα μοντέλα πεπερασμένων στοιχείων με σκοπό να διερευνηθεί η αποτελεσματικότητα της τοποθέτησης εύκαμπτων κόμβων σε όρους μείωσης των παραμορφώσεων συγκριτικά με τον συνεχή αγωγό. Πρώτα μελετάται το συνεχές δοκίμιο και στη συνέχεια στις θέσεις όπου αναπτύσσονται οι μέγιστες ροπές τοποθετούνται εύκαμπτοι κόμβοι. Εξετάζονται τέσσερις διαφορετικές θέσεις τοποθέτησης των κόμβων, ώστε να επιλεχθεί η βέλτιστη βάσει των γεωμετρικών περιορισμών της πειραματικής διάταξης και των διαθέσιμων μετρητικών οργάνων. Συγκρίνονται τα αναπτυσσόμενα εντατικά και παραμορφωσιακά μεγέθη μεταξύ όλων των περιπτώσεων και προσδιορίζεται η τελική θέση τοποθέτησης των εύκαμπτων κόμβων. Στο τέταρτο κεφάλαιο υλοποιείται η ακριβέστερη προσομοίωση του πειράματος σε τρεις διαστάσεις. Μελετώνται το συνεχές δοκίμιο και το δοκίμιο με κόμβους, οι οποίοι τοποθετούνται στις αποστάσεις που επιλέχθηκαν κατά την προκαταρκτική αριθμητική διερεύνηση. Ο αγωγός, οι μετωπικές πλάκες και το έλασμα επιβολής της μετακίνησης προσομοιώνονται με επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία. Tο υποστύλωμα του πλαισίου δοκιμών δεν προσομοιώνεται. Για την εφαρμογή των συνοριακών συνθηκών, οι εφελκυόμενοι κοχλίες προσομοιώνονται με ελατήρια και το θλιβόμενο μέρος των μετωπικών πλακών αρθρώνεται. Στο συνεχές δοκίμιο στα σημεία μεγίστων ροπών, δηλαδή κοντά στις στηρίξεις και στο μέσον, εμφανίζονται τοπικοί λυγισμοί ενώ στα δοκίμιο με τους κόμβους όχι. Οι δρόμοι ισορροπίας και στις δύο περιπτώσεις είναι ανοδικοί και ευσταθείς. Στο δοκίμιο με τους εύκαμπτους κόμβους οι αναπτυσσόμενες ανηγμένες παραμορφώσεις προκύπτουν έως και 90% μικρότερες από το τις παραμορφώσεις στο συνεχές δοκίμιο. Αντιθέτως, διαπιστώνεται ότι οι αναπτυσσόμενες τάσεις δεν παρουσιάζουν αξιοσημείωτη διαφορά. Συγκρίνοντας τις δύο περιπτώσεις δοκιμίων προκύπτει ότι στις περιοχές πλησίον των στηρίξεων, όπως και στο μέσον αναπτύσσεται πλαστικοποίηση, όμως στην περίπτωση του δοκιμίου με τους κόμβους οι πλαστικοποιημένες περιοχές έχουν μικρότερο μήκος. el
heal.advisorName Γαντές, Χάρης el
heal.committeeMemberName Αβραάμ, Τάσος el
heal.committeeMemberName Γαντές, Χάρης el
heal.committeeMemberName Ραυτογιάννης, Ιωάννης el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Δομοστατικής. Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 77 σ.
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα