HEAL DSpace

Μετρητική εκμετάλλευση πανοραμάτων

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Καμζέλας, Νικόλαος el
dc.contributor.author Kamzelas, Nikolaos en
dc.date.accessioned 2016-03-24T09:51:38Z
dc.date.available 2016-03-24T09:51:38Z
dc.date.issued 2016-03-24
dc.identifier.uri http://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/42243
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.11668
dc.rights Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr/ *
dc.subject Πανόραμα el
dc.subject Panorama en
dc.subject Φωτογραμμετρία el
dc.subject Photogrammetry en
dc.title Μετρητική εκμετάλλευση πανοραμάτων el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Φωτογραμμετρία el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2015-11-02
heal.abstract Δίκτυα πανοραμικών εικόνων έχουν αξιοποιηθεί με επιτυχία στην απόδοση εσωτερικών κι εξωτερικών χώρων. Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει τη δυνατότητα και την ακρίβεια εξαγωγής μετρητικής πληροφορίας από ζεύγος κυλινδρικών πανοραμικών εικόνων με κατακόρυφη βάση, δηλαδή κοινή οριζοντιογραφική θέση και διαφορετικό υψόμετρο, με χρήση της εξίσωσης συγγραμμικότητας. Στα πλαίσια της διερεύνησης της συμπεριφοράς της διάταξης, καταστρώθηκαν γεωμετρικά μοντέλα που περιγράφουν τη σχέση της ακρίβειας με παραμέτρους όπως η βάση λήψης και η απόσταση από το αντικείμενο. Τα μοντέλα αυτά δοκιμάστηκαν σε καθεστώς προσομοίωσης, όπου με χρήση λογισμικού σχεδίασης παρήχθησαν και στη συνέχεια μετρήθηκαν πανοραμικές εικόνες ενός εικονικού πεδίου ελέγχου. Τελικά, η μέθοδος δοκιμάστηκε σε πραγματικές συνθήκες, με την παραγωγή και μέτρηση δύο πανοραμικών εικόνων εσωτερικού χώρου με σκοπό την απόδοσή του και ένταξη σε γεωδαιτικό σύστημα. Τα αποτελέσματα σχετικά με την ακρίβεια αναλύθηκαν και συγκρίθηκαν με τις προβλέψεις. Τα συμπεράσματα που συνάγονται από την όλη διαδικασία είναι ότι αν και η μέθοδος, στη μορφή που εξετάστηκε, δεν είναι βιώσιμη, μπορεί με ορισμένες προτεινόμενες παραλλαγές να αποδειχθεί χρήσιμη στην αποτύπωση μικρών χώρων σε τοπικό σύστημα. el
heal.abstract Networks of panoramic images have been successfully utilized for the mapping of both indoor and outdoor areas. This thesis examines the possibility and accuracy of extracting measurements from a pair of cylindrical panoramic images with vertical baseline, that is, a common horizontal position and different height, by means of the collinearity equation. The examination of the behavior of the setup prompted the development of geometric models describing the relationships between the accuracy and parameters such as the baseline and distance from object. These models were tested under a simulated environment, wherein panoramic images of a virtual control field were created by means of design software and subsequently measured. Finally, the method was tested under real circumstances by acquisition and measurement of two indoor panoramic images, with the aim of mapping and incorporating the target area into a geodetic datum. The results regarding accuracy were analyzed and compared to the predictions. The conclusion reached after the completion of the process is that this method, in the particular form in which it was examined, is not viable. It can, however, with some adjustments, prove useful in the mapping of small areas in a local reference frame. en
heal.advisorName Γεωργόπουλος, Ανδρέας el
heal.committeeMemberName Ιωαννίδης, Χαράλαμπος el
heal.committeeMemberName Δουλάμης, Αναστάσιος el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών. Τομέας Τοπογραφίας. Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 50 σ. el
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα