HEAL DSpace

Βέλτιστος δομικός και ενεργειακός σχεδιασμός

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Αναγνωστάκη, Καλλιόπη el
dc.contributor.author Anagnostaki, Kalliopi en
dc.date.accessioned 2016-03-30T09:48:43Z
dc.date.available 2016-03-30T09:48:43Z
dc.date.issued 2016-03-30
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/42279
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.11604
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Ενεργειακή βελτιστοποίηση el
dc.subject Περιβαλλοντικός αντίκτυπος el
dc.subject Δομική βελτιστοποίηση el
dc.subject Πολυκριτηριακή ανάλυση el
dc.subject Εμπεριεχόμενη ενέργεια el
dc.subject Structural optimization en
dc.subject Energy efficiency en
dc.subject Embodied energy en
dc.subject Multi objective optimization en
dc.subject Environmental impact en
dc.title Βέλτιστος δομικός και ενεργειακός σχεδιασμός el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Δομική βελτιστοποίηση el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2015-10-16
heal.abstract The first objective of this study is to present an optimization algorithm for reducing the initial cost of construction in the structural design phase of buildings. Another scope of this study is to present design guidelines for reducing CO2 emissions and environmental cost associated with structural materials. While, basic constraint is the satisfaction of the structural design codes. In this study, the proposed methodology based on the Differential Evolution strategy, a simple metaheuristic algorithm for global optimization. Application of the method is illustrated by three simple examples of sizing optimization. The improvement of energy efficiency in buildings is among the first priorities worldwide. To complete this task, more than 400 different measures are available, and the designer has to be prepared to face a problem with several conflicting goals such as energy, financial, environmental impact and other factors. In this way, the decision maker approaches the problem as multiple objectives and in order to solve it, he uses the weighted sum method. To investigate the situation further, a modeling approach is proposed under realistic conditions so the designer may be able to evaluate its performance and to study the alternative scenarios. Concluding, the solution is represented by the Pareto front curve which is the geometric locus of all Pareto optimum solutions. en
heal.abstract Ο πρώτος στόχος αυτής της μελέτης είναι να παρουσιάσει ένα αλγόριθμο βελτιστοποίησης για τη μείωση του αρχικού κόστους κατασκευής κατά τη φάση σχεδιασμού κτιρίων. Μία άλλη σκοπιά της παρούσας μελέτης είναι να παρουσιάσει κατευθυντήριες γραμμές σχεδιασμού για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και του περιβαλλοντικού κόστους που σχετίζεται με τα δομικά υλικά. Ενώ, βασικός περιορισμός αποτελεί η ικανοποίηση των διατάξεων των κανονισμών σχεδιασμού. Σε αυτή τη μελέτη, η προτεινόμενη μεθοδολογία επίλυσης βασίστηκε στη στρατηγική της Διαφορικής Εξέλιξης, έναν απλό μεταευρετικό αλγόριθμο ολικής βελτιστοποίησης. Η εφαρμογή του αλγορίθμου παρουσιάζεται με τρία απλά παραδείγματα βελτιστοποίησης διαστάσεων. H βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων είναι μια από τις προτεραιότητες παγκοσμίως. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού , πάνω από 400 διαφορετικά μέτρα είναι διαθέσιμα και ο μελετητής έχει να αντιμετωπίσει αρκετούς αντικρουόμενους στόχους όπως είναι: η ενέργεια, η οικονομία, ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος και άλλοι παράγοντες. Με αυτό τον τρόπο, ο σχεδιαστής προσεγγίζει το πρόβλημα με τη μεθοδολογία πολλαπλών στόχων και για την επίλυση του χρησιμοποιεί τη μέθοδο των σταθμισμένων βαρών. Για να διερευνηθεί η κατάσταση περεταίρω, προτείνεται ένα προσομοίωμα υπό αληθινές συνθήκες προκειμένου o σχεδιαστής να έχει τη δυνατότητα να εκτιμήσει την απόδοση του και να μελετήσει εναλλακτικά σενάρια. Καταλήγοντας, η επίλυση παρουσιάζεται με την καμπύλη Pareto, που αντιπροσωπεύει το γεωμετρικό τόπο όλων των κατά Pareto βέλτιστων λύσεων. el
heal.tableOfContents 128 σ. el
heal.advisorName Λαγαρός, Νικόλαος el
heal.committeeMemberName Κουμούσης, Βλάσιος el
heal.committeeMemberName Μπαδογιάννης, Ευστράτιος el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Δομοστατικής el
heal.academicPublisherID ntua
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα