HEAL DSpace

Προσδιορισμός τοπικού μοντέλου της αποχής του γεωειδούς. Εφαρμογή στη νήσο Νίσυρο.

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Τσατσαρώνης, Αντώνιος el
dc.contributor.author Tsatsaronis, Antonios en
dc.date.accessioned 2016-04-21T11:29:38Z
dc.date.available 2016-04-21T11:29:38Z
dc.date.issued 2016-04-21
dc.identifier.uri http://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/42429
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.12048
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Γεωειδές el
dc.subject Υψομετρικό δίκτυο el
dc.subject Νίσυρος el
dc.subject Αποχή γεωειδούς el
dc.subject Προσαρμογή επιφάνειας γεωειδούς el
dc.subject Geoid en
dc.subject Vertical network en
dc.subject Geoid undulation en
dc.subject Nisyros en
dc.subject Local geoid model en
dc.title Προσδιορισμός τοπικού μοντέλου της αποχής του γεωειδούς. Εφαρμογή στη νήσο Νίσυρο. el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Γεωδαισία el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2015-10-13
heal.abstract Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι ο υπολογισμός της εξίσωσης της αποχής του γεωειδούς στο νησί της Νισύρου, ώστε να γίνεται εύκολα και με ικανοποιητική ακρίβεια η μετατροπή των γεωμετρικών υψομέτρων σε ορθομετρικά, για κάθε εργασία στο νησί. Για την δημιουργία αυτού του τοπικού γεωειδούς ιδρύθηκε ένα υψομετρικό δίκτυο και πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις ορθομετρικών υψομετρικών διαφορών, με την μέθοδο της Τριγωνομετρικής Υψομετρίας Ακριβείας, καθώς και μετρήσεις γεωμετρικών υψομετρικών διαφορών με GPS. Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελείται από πέντε κεφάλαια τα οποία παρουσιάζονται περιληπτικά: Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρονται κάποιες βασικές έννοιες με επίκεντρο το γεωειδές και την απόκλιση της κατακορύφου. Επίσης, παρουσιάζονται συνοπτικά έννοιες όπως είναι το γεωμετρικό και ορθομετρικό υψόμετρο, καθώς και τα παγκόσμια μοντέλα γεωειδούς EGM96 και EGM08. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά των συστημάτων δορυφορικού εντοπισμού με έμφαση στο σύστημα GPS, αναλύοντας τον τρόπο λειτουργίας του, την αβεβαιότητα και τις κύριες πηγές σφαλμάτων του. Γίνεται επίσης, μια συνοπτική παρουσίαση των παγκόσμιων δικτύων μόνιμων σταθμών αναφοράς και του ελληνικού δίκτυο HEPOS. Ακόμη, αναλύονται οι βασικές μέθοδοι με τις οποίες προσδιορίζονται ορθομετρικές υψομετρικές διαφορές. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται αρχικά μια συνοπτική παρουσίαση κάποιων ιστορικών και γεωμορφολογικών στοιχείων του νησιού και στη συνέχεια παρουσιάζεται αναλυτικά ο τρόπος εγκατάστασης και η διαδικασία των μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν. Το κεφάλαιο αυτό κλείνει με τη επίλυση των δικτύων (ορθομετρικό και γεωμετρικό) και τον υπολογισμό της αποχής του γεωειδούς στις 13 κορυφές του δικτύου. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται αρχικά κάποια γενικά στοιχεία για τον τρόπο προσδιορισμού ενός τοπικού μοντέλου γεωειδούς και στη συνέχεια ακολουθεί η διαδικασία της προσαρμογή XII επιφανειών, 1ου βαθμού, δι-γραμμική, 2ου βαθμού, που χρησιμοποιήθηκαν στην συγκεκριμένη περίπτωση. Στο κεφάλαιο αυτό συμπεριλαμβάνεται επίσης και οι στατιστικοί έλεγχοι των σφαλμάτων των συντελεστών κάθε επιφάνειας. Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την υλοποίηση της παρούσας διπλωματικής εργασίας, όπως και κάποιες προτάσεις για συνέχιση της έρευνας. Η τιμή της αποχής του γεωειδούς στην Νίσυρο κυμαίνεται από 30.01 m έως 30.51 m ως προς το σύστημα αναφοράς WGS' 84 (γεωκεντρικό ελλειψοειδές GRS'80) και η κλίση της επιφάνειας είναι από βορειοδυτικά προς νοτιοανατολικά 0.07‰. Η επιφάνεια που προσαρμόζεται καλύτερα στην περιοχή, με ακρίβεια της τάξης του εκατοστού και αποδίδει καλύτερα τη μορφή του γεωειδούς στο νησί είναι η επιφάνεια 2ου βαθμού, με εξίσωση: Ν(φ,λ)=30.35429+5.421964(φ-φ0)-4.07636(λ-λ0)-68.6929(φ − φ0)2- 26.2082(λ − λ0)2+33.31735∙(φ-φ0)-(λ-λ0) όπου: φ0 = 36.594062 (μοίρες) λ0 = 27.163654 (μοίρες) el
heal.abstract The aim of the current dissertation project is the computation of the geoid undulation equation on the island of Nisyros. So the conversion of geometric heights to orthometric can be performed with ease and sufficient accuracy, in order to serve every infrastructure work undertaken on the island. For the creation of the local geoid undulation model, a vertical network was implemented and measurements were carried out by using the Accurate Trigonometric Heighting method as well as by using GPS measurements. The present dissertation is constituted of five chapters that are presented in brief: In the first chapter certain fundamentals are set in regard to the geoid and the deviation of the vertical. In addition, some concepts like geometric and orthometric heights are presented in brief, as well as the global geoid models EGM96 and EGM08. In the second chapter the dissertation refers to the satellite positioning systems, focusing on the GPS system, analysing the way it works, the accuracy achieved and the main sources of errors. Furthermore, the dissertation presents in brief the global networks of permanent reference GNSS stations and of the Greek permanent network HEPOS. Finally, the methods which are used for the orthometric heights differences determination, are analysed. In the third chapter the dissertation briefly reports certain historical and geomorphological elements of the Nisyros island and then the installation proccess of the vertical network and the measurement process are thoroughly presented. This chapter ends with the adjustment of the network (orthometric and geometric) and the computation of the geoid undulation at the 13 points of the network. XIV In the fourth chapter certain elements about the process of the determination of a local geoid model are initially presented. Following, the process of adjusting surfaces, 1st degree, bilinear, 2nd degree that were used in this particular case are presented. Also some checks for the statistical errors of every surface are carried out. In the fifth chapter the conclusions that come out by this work are presented as well as some suggestions for further research. The undulation of the geoid ranges from 30.01m to 30.51m regarding the WGS’ 84, (geocentric ellipsoid GRS’80). The inclination of the surface expands from Northwest to Southeast 0.07‰. The surface that better adapts to the area, with centimetre precision and accurately depicts the morphological profile of the geoid on the island is the 2nd degree surface, equating to: Ν(φ,λ)=30.35429+5.421964(φ-φ0)-4.07636(λ-λ0)-68.6929(φ − φ0)2- 26.2082(λ − λ0) −2+33.31735∙(φ-φ0)-(λ-λ0) φ0 = 36 .594062 (degrees) λ0 = 27.163654 (degrees) en
heal.advisorName Λάμπρου, Ευαγγελία el
heal.committeeMemberName Αραμπατζή, Ορθοδοξία el
heal.committeeMemberName Πανταζής, Γεώργιος el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών el
heal.academicPublisherID ntua
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα