HEAL DSpace

Δημόσιο λυσσιατρείο και δαμαλιδοκομείο Αθηνών στον Ελαιώνα Αττικής: πρόταση αποκατάστασης και επανάχρησης

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Κατσιμπουλας, Βλάσης el
dc.contributor.author Katsimpoulas, Vlasis en
dc.date.accessioned 2016-05-10T09:46:52Z
dc.date.available 2016-05-10T09:46:52Z
dc.date.issued 2016-05-10
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/42474
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.5507
dc.description Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Μεταπτυχιακή εργασία. Διεπιστημονικό - Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) "Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων - Προστασία Μνημείων (Κατ. Α')" el
dc.rights Default License
dc.subject Smallpox en
dc.subject Rabies en
dc.subject Sanitary complex in Elaionas en
dc.subject Bovine en
dc.subject Anti-rabies serum en
dc.subject Δημόσιο Λυσσιατρείο Αθηνών el
dc.subject Δημόσιο Δαμαλιδοκομείο Αθηνών el
dc.subject Συγκρότημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στον Ελαιώνα el
dc.subject Δαμάλειος ύλη el
dc.subject Αντιλυσσική θεραπεία el
dc.title Δημόσιο λυσσιατρείο και δαμαλιδοκομείο Αθηνών στον Ελαιώνα Αττικής: πρόταση αποκατάστασης και επανάχρησης el
dc.title Public small pox and rabies clinic of Athens in Elaionas Attica: restoration and reuse proposal en
heal.type masterThesis el
heal.classification Architecture--Conservation and restoration (URL: http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85006619) en
heal.language el el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2016-02-26
heal.abstract Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί το « Δημόσιο Λυσσιατρείο και Δαμαλιδοκομείο Αθηνών » στον Ελαιώνα Αττικής. Πρόκειται για ένα συγκρότημα υγειονομικού χαρακτήρα ,η ανέγερση του οποίου ξεκίνησε στα τέλη του 19ου αιώνα, με κύρια λειτουργία την παραγωγή δαμαλείου ύλης και αντιλυσσικού ορού, βασικών συστατικών για τον εμβολιασμό κατά της ευλογιάς και της λύσσας αντίστοιχα. Τόσο η έκταση, όσο και το σύνολο των κτιρίων έχουν ελάχιστα μεταβληθεί στο χρόνο, δίνοντας μας ένα ολοκληρωμένο παράδειγμα κρατικού ιδρύματος μεταδοτικών και λοιμωδών νόσων, το μοναδικό που σώζεται ως τις μέρες μας. Σκοπός της εργασίας ήταν τόσο η ιστορική, αρχιτεκτονική και κατασκευαστική ανάλυση του κτιριακού δυναμικού των δυο ιδρυμάτων με την διάγνωση των φθορών που παρουσιάζουν, όσο και η διατύπωση μιας ολοκληρωμένης πρότασης αποκατάστασης και επανάχρησης. Στόχος και πρόκληση ήταν η πρόταση αυτή να τεθεί σε ρεαλιστική βάση με κριτήρια την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε, το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, και την ανάγκη για απόσβεση του κόστους επέμβασης και συντήρησής του από τον φορέα που θα το διαχειρίζεται, προκειμένου να μην επέλθει ξανά το συγκρότημα σε κατάσταση εγκατάλειψης. Σε αυτό το σημείο να αναφέρω ότι ,η πρόταση νέας χρήσης περιλαμβάνει και τα κτίσματα του Δημόσιου Απολυμαντηρίου, του ιδρύματος που βρίσκεται στο βόριο όριο των δυο άνωθεν ιδρυμάτων, στα πλαίσια μιας ενιαίας λειτουργικής ενότητας, παρόλο που δεν έγινε εφικτή η διεξοδική τους μελέτη κατά την παρούσα εργασία. el
heal.abstract The subject matter of this thesis is the Public rabies clinic of Athens in Elaionas, Attica. It is a complex of sanitary interest, the construction of which began in the late 19th century and its primary function being the production of bovine and anti-rabies serum, basic ingredients for vaccination against smallpox and rabies respectively. Both the premises and the buildings have changed slightly over time, giving us a complete example of a state facility for communicable and infectious diseases, the only one that survives to this day. The purpose of this paper is not only the historic, architectural and structural analysis of the buildings housing the two institutions and the examination of damage they have, but also the formulation of a comprehensive restoration and reuse proposal. Τhe οbjective and challenge was for the proposal to be set against a realistic basis taking into consideration the existing legal framework, and the need for the depreciation of operation and maintenance costs so that the complex does not fall into disrepair again. The proposal for a new use also includes the buildings of the Public Disinfection facility, located in the northern edge of the two aforementioned institutions, forming a single functional unit, although their detailed study has not been possible in the present paper. en
heal.advisorName Εφεσίου, Ειρήνη el
heal.committeeMemberName Μαϊστρου, Ελένη el
heal.committeeMemberName Καραδήμας, Κωνσταντίνος el
heal.academicPublisher Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών el
heal.academicPublisherID ntua el
heal.numberOfPages 95 el
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record