HEAL DSpace

Αξιολόγηση του ολοκληρωμένου εικονοσυστήματος τρισδιάστατης απεικόνισης V10

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Καμπούρης, Αναστάσιος-Γραμματάς el
dc.contributor.author Kampouris, Anastasios-Grammatas en
dc.date.accessioned 2016-05-18T10:47:08Z
dc.date.available 2016-05-18T10:47:08Z
dc.date.issued 2016-05-18
dc.identifier.uri http://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/42525
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.10769
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Αποτυπώσεις el
dc.subject Τεχνική γεωδαισία el
dc.subject Ολοκληρωμένο εικονοσύστημα τριδιάστατης απεικόνισης V10 el
dc.subject Επίγεια φωτογραμμετρία el
dc.subject Γεωμετρική τεκμηρίωση el
dc.subject Βαθμονόμηση el
dc.subject Αποτύπωση όψης κτιρίου el
dc.subject Αποτύπωση κατακόρυφης κυλινδρικής δεξαμενής el
dc.subject Αποτύπωση μνημείου el
dc.subject Τοπογραφικές εργασίες περιορισμένου πεδίου el
dc.subject V10 imaging rover en
dc.subject Geodetic applications en
dc.subject Geometric documentation en
dc.subject Calibration en
dc.subject Three-dimensional information en
dc.subject Technical geodesy en
dc.subject Survey en
dc.title Αξιολόγηση του ολοκληρωμένου εικονοσυστήματος τρισδιάστατης απεικόνισης V10 el
dc.title Assessment of the three-dimensional integrated camera system V10 imaging rover en
heal.type bachelorThesis
heal.classification Τεχνική γεωδαισία el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2015-11-02
heal.abstract The object of this thesis is the assessment of the three-dimensional integrated camera system V10 imaging rover on the implementation of geodetic surveys. The exploration of this new technology and methodology is being conducted within the framework of scientific check and research. This thesis aims to determine the general use of the system, the applications it is capable of accomplishing and its performance respectively. Furthermore, the V10 imaging rover is being contrasted with different methodologies and equipment. This thesis is summarized by the following five chapters: • The first chapter refers to the needs and reasons for the development of geometric documentations to natural formations and technical structures. Alongside a short overview of the different collecting methods for the three-dimensional information are presented as well as a brief review of the evolution of photogrammetric and geodetic instrumentation. • The second chapter presents analytically all the technical features of the V10 imaging rover and its operation principles. In addition, an in depth reference to both the field and office software of the system is reported, along with the capabilities they offer for the conduction of the survey. • The third chapter describes the calibration process that is carried out by the manufacturer as long as the laboratory calibration process which was conducted for two of the 12 digital cameras of the V10 camera head. The experiment took place in an indoor and an external 3D calibration fields which are sighted in the school of rural and surveying engineering, for the justification of the camera’s metering ability. • The fourth chapter presents in detail all the geodetic applications that were carried out with the V10 imaging rover and involved in surveying and documenting: - a building facade - a part of a monument - a vertical cylindrical fuel storage tank. These applications took place in parallel with different methods and equipment so as to compare their geometric derivatives and deliverables. • The fifth chapter summarizes all the final conclusions and deductions of the overall use of the V10 imaging rover as well as some suggestions and proposals about issues that were considered to be in the need of further exploration. Therefore the V10 imaging rover is particularly user-friendly and provides speed, stability and accuracy respectively. At the same time it is able to significantly reduce the time of field work although, there is an increase in the necessary reference stations and office work time. The geometric derivatives of the V10 in compliance with its essential qualifications can be used to construct three-dimensional models and diagrams of horizontal and vertical sections with a maximum print scale of 1:50. The accuracy that is being provided for the measurements of geodetic coordinates in an optimized process is of the order of ± 1cm. Finally, the stability of the geometric data of V10 enables the statistical processing of it. So by adjusting measured points on a circumference with nominal radius value of 11.5m, according to the necessary statistical tests, the V10 was able to measure it with an uncertainty of only ±5mm. en
heal.abstract Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η αξιολόγηση του ολοκληρωμένου εικονοσυστήματος τριδιάστατης απεικόνισης V10 στην υλοποίηση γεωδαιτικών αποτυπώσεων. Η διερεύνηση της νέας αυτής τεχνολογίας και μεθοδολογίας επιχειρήθηκε στο πλαίσιο του επιστημονικού ελέγχου. Η εργασία αποσκοπεί στη διαπίστωση της γενικότερης χρήσης του συστήματος, τις εφαρμογές που δύναται να αντιμετωπίσει, με τις αντίστοιχες επιδόσεις του και τη σύγκρισή του με άλλες μεθόδους. Η εργασία συνοψίζεται από τα εξής πέντε κεφάλαια: • Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στις ανάγκες και τους λόγους της γεωμετρικής τεκμηρίωσης φυσικών σχηματισμών και τεχνικών έργων. Παράλληλα διεξάγεται μια ανασκόπηση στις διαφορετικές μεθόδους συλλογής τριδιάστατης πληροφορίας και μια σύντομη αναδρομή στην εξέλιξη του φωτογραμμετρικού και γεωδαιτικού εξοπλισμού. • Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος V10 και οι αρχές λειτουργίας του. Επιπλέον πραγματοποιείται διεξοδική αναφορά στα λογισμικά που υποστηρίζουν το εικονοσύστημα σε επίπεδο πεδίου και γραφείου και στις δυνατότητες που αυτά προσφέρουν στην αντιμετώπιση της αποτύπωσης. • Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφεται η διαδικασία διακρίβωσης του οργάνου από τον κατασκευαστή ενώ πραγματοποιείται η εργαστηριακή βαθμονόμηση δύο ψηφιακών καμερών του εικονοσυστήματος V10 στα τριδιάστατα πεδία ελέγχου της ΣΑΤΜ για τον έλεγχο της μετρητικής τους ικανότητας. • Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται αναλυτικά οι γεωδαιτικές εφαρμογές που επιχειρήθηκαν με το σύστημα τριδιάστατης απεικόνισης V10 και αφορούν στην αποτύπωση και τεκμηρίωση: - της όψης ενός κτιρίου - τμήματος ενός μνημείου - μιας κατακόρυφης κυλινδρικής δεξαμενής αποθήκευσης καυσίμων. Οι εν λόγω εργασίες πραγματοποιήθηκαν παράλληλα και με άλλες μεθόδους και εξοπλισμό για την σύγκριση των γεωμετρικών τους παραγώγων. • Στο πέμπτο κεφάλαιο συγκεντρώνονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από το σύνολο των εφαρμογών σε σχέση με το εικονοσύστημα τριδιάστατης απεικόνισης V10 ενώ προτείνονται ζητήματα που χρήζουν περισσότερης διερεύνησης. Το εικονοσύστημα τριδιάστατης απεικόνισης V10 είναι ιδιαίτερα φιλικό στο χρήστη προσφέροντας μια αναλογία ταχύτητας, σταθερότητας και ακρίβειας. Παράλληλα μπορεί να μειώσει αισθητά το χρόνο εργασιών πεδίου, αυξάνοντας όμως τις απαραίτητες στάσεις αναφοράς και το χρόνο εργασιών γραφείου. Τα γεωμετρικά παράγωγα του ολοκληρωμένου εικονοσυστήματος τηρώντας τις απαραίτητες προϋποθέσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή τριδιάστατων μοντέλων και διαγραμμάτων οριζόντιων και κατακόρυφων τομών για μέγιστη κλίμακα εκτύπωσης 1:50. Δηλαδή η ακρίβεια που παρέχει στη μέτρηση γεωδαιτικών συντεταγμένων σε μία βελτιστοποιημένη διαδικασία είναι της τάξης του ±1cm. Τέλος η σταθερότητα των γεωμετρικών δεδομένων του V10 δίνει τη δυνατότητα της στατιστικής τους επεξεργασίας. Έτσι από την προσαρμογή φωτογραμμετρικά μετρημένων σημείων σε περιφέρεια κύκλου προσδιορίστηκε ακτίνα ονομαστικής τιμής 11.5m με ακρίβεια της τάξης των ±5mm, σύμφωνα με τους απαραίτητους στατιστικούς ελέγχους. el
heal.advisorName Λάμπρου, Ευαγγελία el
heal.committeeMemberName Πανταζής, Γεώργιος el
heal.committeeMemberName Γεωργόπουλος, Ανδρέας el
heal.committeeMemberName Λάμπρου, Ευαγγελία el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών. Τομέας Τοπογραφίας. Εργαστήριο Γενικής Γεωδαισίας el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 242 σ. el
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα