HEAL DSpace

Σχεδιασμός γέφυρας συρμού monorail

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Θεοδωρόπουλος, Σπυρίδων el
dc.contributor.author Theodoropoulos, Spyridon en
dc.date.accessioned 2016-06-29T06:54:18Z
dc.date.available 2016-06-29T06:54:18Z
dc.date.issued 2016-06-29
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/42876
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.11224
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Σχεδιασμός γέφυρας el
dc.subject Συρμός τύπου monorail en
dc.subject Ελαφριές κατασκευές el
dc.subject Bridge design
dc.subject Type monorail train
dc.title Σχεδιασμός γέφυρας συρμού monorail el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Μηχανική el
heal.classificationURI http://data.seab.gr/concepts/cce4ad1cea0a59bf9cb0bad19187f393aef6d9cc
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2016-03-16
heal.abstract Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί ο σχεδιασμός τμήματος γέφυρας πολλαπλών ανοιγμάτων συρμού τύπου monorail. Η ιδέα βασίζεται σε πραγματικό έργο που έχει κατασκευαστεί σε αναπτυσσόμενη χώρα της Μέσης Ανατολής. Στόχος της διπλωματικής είναι να κατασκευαστεί φορέας σιδηροδοκού μόνο απο χάλυβα ώστε να επιτευχθεί η γρήγορη ανέγερση του σε συγκεκριμένα τμήματα, που λόγω ύπαρξης οδικού δικτύου στο χώρο του έργου δεν έχουμε περιθώρια μεγάλης σε διάρκεια διακοπής της κυκλοφορίας. Αρχικά γίνεται μια συνοπτική περιγραφή του έργου και ιδιαίτερα των συρμών, που αποτελούν σύγχρονου τύπου τρένα ιδιαίτερα μεγάλης ταχύτητας. Παρακάτω παρουσιάζεται η γεωμετρική χάραξη της γέφυρας και μια φωτορεαλιστική απεικόνιση που έγινε μέσω του AutoCAD 2014. Στη συνέχεια γίνεται μία περιγραφή, του προγράμματος προσομοίωσης (SOFiSTiK) με το οποίο έγιναν οι αναλύσεις των εντατικών μεγεθών καθώς και του λογισμικού πεπερασμένων στοιχείων (Adina) όπου πήραμε πιο λεπτομερή απεικόνιση κάποιων κρίσιμων για τη ζωή του έργου στοιχείων του φορέα, η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την μόρφωση του προσομοιώματος και τέλος η παρουσίασή του. Οι δράσεις υπολογισμού καθορίστηκαν βάση υπάρχοντος μελέτης. Περιγράφεται η διαδικασία υπολογισμού των φορτίων υπολογισμού για μόνιμα φορτία δοκού, κινητά φορτία απ τον συρμό του τρένου, άνεμο, θερμοκρασιακές μεταβολές και διαφορική καθίζηση των βάθρων. Έπειτα γίνεται ο έλεγχος για τους συνδυασμούς σε ΟΚΑ και ΟΚΛ της γέφυρας σύμφωνα με τον ACI-358 των διατομών που επιλέχθηκαν για την κύρια δοκό καθώς και των βελών κάμψης, ενώ για τον έλεγχο σε κόπωση προτιμήθηκαν οι διατάξεις που ορίζει ο Ευρωκώδικας 3. Ακολουθεί η επιλογή ελαστομεταλλικών εφεδράνων τύπου pot bearings και ο τρόπος σύνδεσης με την κύρια δοκό. Λόγω του μεγάλου ύψους που βρίσκεται το έργο υπολογίζεται από διάταξη του ACI358 ένας δυναμικός συντελεστής που επιβαρύνει όλα τα κινητά φορτία στην κύρια δοκό για τους παραπάνω συνδυασμούς ελέγχου. Τέλος παρουσιάζονται ποιοτικά σε τρισδιάστατη σχεδίαση κάποιες χαρακτηριστικές λεπτομέρειες συνδέσεων της υπό μελέτης γέφυρας. el
heal.abstract The subject of this study is the design of a part of a multiple-exposures rail bridge of monorail type. The idea relies on a real construction in a developing country in Middle East. The objective of the dissertation is the construction of an ironbeam carrier made only of steel so that it enables its rapid erection at specific parts, where there is limited scope of interrupting the traffic due to the existence of road networks. At first, there is a brief description of the construction, especially of the rails which are modern high-speed trains. Then a presentation of the geometric design of the bridge follows as well as its photorealistic depiction via AutoCAD 2014. Additionally, there is a description of the simulator programme (SOFiSTiK) through which we handled all the analyses of the internal forces as well as the software of finite elements (Adina) where a more detailed depiction of some crucial parts of the carrier were captured, the process for the information of the simulator and lastly its presentation. The measurements were defined based on an existing research. There is a description of the process of the load measurements regarding the permanent beam cargo, mobile cargo from the railway of the train, wind, temperature transitions and differential settlement of the pedestal. Furthermore, there is the checking/control of the ultimate limit state and limit functionality mode combinations of the bridge which proceeded according to ACI-358 of the segmentations opted for the main beam including the abatement arrows, while the checking of fatigue proceeded according to the parameters of the Eurocode 3. Then there is the choice of elastic-metallic structural bearings of pot bearings type and their junction with the main beam. Due to the big height of the construction a dynamic factor, which charges all the mobile loads at the main beam for all the aforementioned control combinations, is calculated by a parameter of the ACI-358. Last but not least, there is a qualitative presentation in 3D design of some characteristic details in the junctions of the main beam under the prism of the bridge study en
heal.advisorName Βάγιας, Ιωάννης el
heal.committeeMemberName Βάγιας, Ιωάννης el
heal.committeeMemberName Θανόπουλος, Παύλος el
heal.committeeMemberName Ραυτογιάννης, Ιωάννης el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Δομοστατικής. Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 110 σ. el
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα