HEAL DSpace

Ανάλυση της ευρωπαϊκής αγοράς φυσικού αερίου και εναλλακτικών σεναρίων στο μοντέλο PRIMES – Gas

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Ντάκος, Μιχαήλ - Σωτήριος el
dc.contributor.author Dakos, Michail - Sotirios en
dc.date.accessioned 2016-07-01T10:17:43Z
dc.date.available 2016-07-01T10:17:43Z
dc.date.issued 2016-07-01
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/42929
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.11776
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Φυσικό αέριο el
dc.subject Ευρωπαϊκή αγορά el
dc.subject Ασφάλεια εφοδιασμού el
dc.subject Μοντέλα μαθηματικού προγραμματισμού el
dc.subject Ολιγοπώλιο Nash – Cournot el
dc.subject Πρόβλημα Μεικτής Συμπληρωματικότητας (MCP) el
dc.subject Natural gas en
dc.subject European market en
dc.subject Security-of-Supply en
dc.subject Μathematical modeling en
dc.subject Nash – Cournot oligopoly en
dc.subject Mixed Complementarity Problem (MCP) en
dc.title Ανάλυση της ευρωπαϊκής αγοράς φυσικού αερίου και εναλλακτικών σεναρίων στο μοντέλο PRIMES – Gas el
dc.title An analysis of the European natural gas market and of scenarios based on the PRIMES - Gas mathematical model en
heal.type bachelorThesis
heal.classification Ενεργειακή οικονομία el
heal.classification Φυσικό αέριο el
heal.classificationURI http://data.seab.gr/concepts/d4c917744edaaf8dabe32b63f20e68a8f0b38e8a
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2016-03-17
heal.abstract Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η ευρωπαϊκή αγορά του φυσικού αερίου από την σκοπιά της αγοράς αερίου και της ασφάλειας εφοδιασμού, καθώς πρόκειται για έναν από τους βασικούς παράγοντες που καθορίζουν την ενεργειακή στρατηγική μιας χώρας, και αναπτύχθηκαν ορισμένα εναλλακτικά σενάρια χρησιμοποιώντας το μοντέλο ενέργειας – οικονομίας PRIMES-Gas το οποίο έχει αναπτυχθεί στο εργαστήριο E3MLab του ΕΜΠ. Το μοντέλο PRIMES-Gas περιλαμβάνει την λεπτομερή απεικόνιση της Ευρωπαϊκής αγοράς φυσικού αερίου ως ένα Nash – Cournot ολιγοπώλιο το οποίο μορφοποιείται αλγεβρικά ως ένα Πρόβλημα Μεικτής Συμπληρωματικότητας (Mixed Complementarity Problem – MCP). Περιλαμβάνει επίσης την περιγραφή όλων των υποδομών εντός και πλησίον της Ευρώπης, και παράγει ανά πενταετία μελλοντικές προεκτάσεις για τις παραγόμενες και μεταφερόμενες ποσότητες φυσικού αερίου έως το 2050 επιτρέποντας την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με το μίγμα εισαγωγών, τις φυσικές ροές του συστήματος, την χρήση των τερματικών LNG και τις τιμές χονδρικής πώλησης του αερίου. Αρχικά μελετήθηκαν οι υπάρχουσες πολιτικές και τάσεις με το σενάριο αναφοράς. Προέκυψε ότι η ΕΕ εξαρτάται σε υψηλό βαθμό από ρωσικές εισαγωγές και καθώς η εγχώρια παραγωγή της ΕΕ και οι εισαγωγές από την Νορβηγία φθίνουν, το μερίδιο εισαγωγών από την Ρωσία αυξάνεται περαιτέρω. Εξίσου σημαντικό ζήτημα είναι ότι μεγάλο μέρος των εισαγωγών της ΕΕ από την Ρωσία διέρχεται μέσω της Ουκρανίας, μια περιοχή η οποία έχει αποδειχθεί εξαιρετικά ασταθής τα τελευταία χρόνια. Τα εναλλακτικά σενάρια διερευνώνται κυρίως υπό το πρίσμα της ασφάλειας εφοδιασμού, αλλά και των μεταβολών στις εμπορικές ροές αερίου και της εξέλιξης των τιμών χονδρικής πώλησης. Συγκεκριμένα σε κάθε σενάριο μεταβλήθηκαν ορισμένες παράμετροι: στο πρώτο σενάριο αυξήθηκαν οι εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) της ΕΕ και στο δεύτερο σενάριο προσομοιώθηκε η διακοπή της τροφοδοσίας της Ευρώπης με ρωσικό αέριο μέσω της Ουκρανίας. Κατόπιν μελετήθηκαν οι επιπτώσεις στην προέλευση των εισαγωγών φυσικού αερίου της ΕΕ, στις φυσικές ροές των εισερχόμενων στην Ευρώπη αγωγών, σε ορισμένους δείκτες ασφάλειας εφοδιασμού, και στις τιμές χονδρικής πώλησης του αερίου. el
heal.abstract The main focus of this essay has been the European natural gas market, specifically from the Security – of – Supply perspective. The reason for this is that Security – of – Supply is one of the main determinants of any country’s energy policy and strategy. After an analysis of the European natural gas market, there follows a scenario based analysis of hypothetical market events developed on the PRIMES-Gas energy economics mathematical model. The PRIMES-Gas model has been developed by E3MLab of the NTUA. It includes a detailed representation of the European natural gas market as a Nash – Cournot oligopoly formulated into a Mixed Complementarity Problem (MCP). It also includes a representation of all the relevant infrastructures in Europe and surrounding areas (e.g. Middle East, North Africa etc.). The model generates projections on a 5-year basis of produced and transported quantities of natural gas up to and 2050, and provides information regarding supplier diversity of the EU markets, physical flows of the pipeline network, LNG import terminal utilization, and wholesale natural gas prices. The first scenario analyzed, the Reference Scenario, examines current policies and market trends. An important conclusion from it is that the EU market is highly dependent on Russian gas imports, and as European indigenous gas production and natural gas imports from Norway decline, the aforementioned dependence increases. Equally important is the fact that a large portion of EU gas imports from Russia transit through the Ukraine, an area that has proven to extremely unstable in the recent years. The alternative scenarios concentrate on Security-of-Supply, but also on fluctuations of natural gas trade flows and wholesale gas prices. Specifically in each scenario certain parameters were adjusted: in the first scenario EU’s liquefied natural gas (LNG) imports were increased and in the second scenario an EU supply disruption of Russian gas flows through the Ukraine was simulated. Finally there was an assessment of each scenario’s impact on EU natural gas imports origins, on the pipeline network physical flows, on some Security-of-Supply indices and on wholesale natural gas prices. en
heal.advisorName Κάπρος, Παντελής el
heal.committeeMemberName Κορρές, Γεώργιος el
heal.committeeMemberName Παπαθανασίου, Σταύρος el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 117 σ. el
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα