HEAL DSpace

Σχεδιασμός βάσει επιτελεστικότητας τετραωρόφου μεταλλικού πλαισιακού κτιρίου με Φάσματα Συχνότητας Διαρροής

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Χαβδούλας, Ζαχαρίας el
dc.contributor.author Chavdoulas, Zacharias el
dc.date.accessioned 2016-07-11T09:46:40Z
dc.date.available 2016-07-11T09:46:40Z
dc.date.issued 2016-07-11
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/43055
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.5768
dc.description Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο--Μεταπτυχιακή Εργασία. Διεπιστημονικό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) “Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση των Κατασκευών” el
dc.rights Default License
dc.subject Φάσματα συχνότητας διαρροής el
dc.subject Αντισεισμική μηχανική el
dc.subject Ευρωκώδικας el
dc.subject Επιτελεστικότητα el
dc.subject Προσαυξητική δυναμική ανάλυση el
dc.subject Yield frequency spectra en
dc.subject Earthquake engineering en
dc.subject Eurocode el
dc.subject Performance based design el
dc.subject Incremental Dynamic Analysis el
dc.title Σχεδιασμός βάσει επιτελεστικότητας τετραωρόφου μεταλλικού πλαισιακού κτιρίου με Φάσματα Συχνότητας Διαρροής el
dc.title Performance-Based Design of a 4-story steel moment resisting frame building according to Yield Frequency Spectra en
dc.contributor.department Εργαστήριο μεταλλικών κατασκευών el
heal.type masterThesis
heal.classification Δομοστατικός σχεδιασμός el
heal.classification Αντισεισμικός σχεδιασμός el
heal.classification Structural Engineering el
heal.language el
heal.language en
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2015-10-22
heal.abstract Η μέθοδος των Φασμάτων Συχνότητας Διαρροής είναι μια εποπτική μέθοδος άμεσου σχεδιασμού με βάση την επιτελεστικότητα. Προτάθηκε από τους Βαμβάτσικος κ.ά. (2013) και προτείνει έναν πολύ εύχρηστο και γρήγορο τρόπο για το σχεδιασμό των κατασκευών για οποιαδήποτε προκαθορισμένη στάθμη επιτελεστικότητας. Στην παρούσα μεταπτυχιακή εργασία χρησιμοποιείται για το σχεδιασμό ενός τετραωρόφου μεταλλικού πλαισιακού κτιρίου για τις στάθμες του περιορισμού των βλαβών και της αποφυγής κατάρρευσης όπως επιβάλλει ο Ευρωκώδικας 8. Καθ’ όλη την έκταση της εργασίας, γίνεται σχεδιασμός, αποτίμηση και ανασχεδιασμός για δύο όρια της κατάστασης περιορισμού των βλαβών (η οποία είναι και η κρισιμότερη) όπως αυτά τίθενται για τη μέγιστη ανηγμένη σχετική μετακίνηση των ορόφων (θmax). Αρχικά, σχεδιάζεται ο φορέας σύμφωνα με όλες τις απαιτήσεις του κανονιστικού πλαισίου των Ευρωκωδίκων θεωρώντας αυξημένες απαιτήσεις για τα μη φέροντα στοιχεία (σαν να ήταν ψαθυρά, θmax = 0.50%). Στη συνέχεια, γίνεται αποτίμηση της στατικής συμπεριφοράς του κτιρίου με τη βοήθεια μη γραμμικών στατικών (pushover) και δυναμικών προσαυξητικών αναλύσεων (IDA). Έχοντας ως δεδομένα από τις προηγούμενες αναλύσεις τη μετακίνηση διαρροής και την καμπύλη αντίστασης ενός ισοδύναμου μονοβάθμιου συστήματος, γίνεται εφικτός ο ανασχεδιασμός του φορέα με τη βοήθεια των Φασμάτων Συχνότητας Διαρροής κι έπειτα η αντίστοιχη αποτίμηση της συμπεριφοράς του για τον έλεγχο της επάρκειας της μεθόδου. Σε όλα τα προηγούμενα στάδια, οι υπολογισμοί γίνονται αναλυτικά προσφέροντας την δυνατότητα μιας άνετης παρακολούθησης και κατανόησης του συνόλου των διαδικασιών. Στο τελευταίο μέρος της εργασίας, ακολουθείται πιο συνοπτικά η προαναφερθείσα διαδικασία «σχεδιασμού – αποτίμησης – ανασχεδιασμού» θεωρώντας τις συνήθεις απαιτήσεις για πλάστιμα μη φέροντα στοιχεία (θmax = 0.75%). Δείχνεται για το δεδομένο φορέα πως οι Ευρωκώδικες δεν μπορούν πάντοτε να καλύψουν με πιστότητα μια στάθμη επιτελεστικότητας, όντας κατά περίπτωση αντιοικονομικοί ή ανασφαλείς. Αντιθέτως, με τη μέθοδο των Φασμάτων Συχνότητας Διαρροής προσφέρεται η δυνατότητα ικανοποίησης οποιουδήποτε στόχου επιτελεστικότητας μέσω της συσχέτισης της μέσης ετήσιας συχνότητας υπέρβασης μιας μετακίνησης με την απαιτούμενη αντοχή και δυσκαμψία ενός φορέα, λαμβάνοντας άμεσα υπόψη τις φυσικές και επιστημικές αβεβαιότητες. el
heal.abstract The Yield Frequency Spectra (YFS) method is a direct performance-based seismic design approach. Recently introduced by Vamvatsikos et al (2013), the method provides a fast algorithm for designing a structure to fulfill any given performance objective. Herein, it is used for the design of a four-story steel moment resisting frame building to meet the damage limitation and the collapse prevention performance objectives imposed by Eurocode 8. Two different thresholds for the damage limitation state defined by the maximum interstory drift ratio (θmax) are considered for the design, assessment and redesign of the structure. At first, the structure is designed according to Eurocodes considering stricter than usual requirements for the non-structural elements attached to the structure (commensurate to brittle components θmax = 0.50%). Afterwards, the building’s structural performance is assessed using static pushover and incremental dynamic analyses (IDA). Given the yield displacement as well as the capacity backbone curve of an equivalent SDOF system from previous analyses, the YFS framework enables the redesign of the structure. Step-by-step calculations are presented for illustrating the processes. In the end, the whole process of “design – assessment – redesign” is repeated, for the usual Eurocode 8 requirement for ductile non-structural elements (θmax = 0.75%). It is shown that for the given structure the Eurocode design cannot always fulfill accurately any performance objective. On the contrary, this can be achieved through the YFS framework by combining the mean annual frequency (MAF) of exceeding any ductility limit with the required strength and stiffness of the structure, considering at the same time both the aleatory and epistemic sources of uncertainty. en
heal.advisorName Βαμβάτσικος, Δημήτριος el
heal.committeeMemberName Βαμβάτσικος, Δημήτριος el
heal.committeeMemberName Ραφτογιάννης, Ιωάννης el
heal.committeeMemberName Θανόπουλος, Παύλος el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Δομοστατικής. Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 68 σ. el
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record